warning

UWAGA!
W trakcie elektronicznej rekrutacji przy wyborze rodzaju matury proszę kierować się poniższymi wskazówkami:
stara matura – skala ocen 5 – 3 lub 6 – 2 
– nowa matura – procenty

 

Spis treści


 

Rekrutacja 2019/20
 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 od 18 marca 2019 r. do 11 października 2019 r.

Komplet dokumentów należy składać w Rektoracie PWSZ przy ul. Wyszyńskiego 38 w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich (wejście B).

Elektroniczna rekrutacja na rok akademicki 2019/20 na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki:

 

Studia stacjonarne:

1. inżynierskie:

 • elektronika i telekomunikacja,
 • informatyka,
 • inżynieria środowiska,
 • transport,
 • technologia chemiczna,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,

2. licencjackie:

 • pielęgniarstwo

3. Studia jednolite magisterskie

 • fizjoterapia
 
Studia niestacjonarne:
 

Kierunki w trybie niestacjonarnym zostaną uruchomione przy minimum 15 osobach przyjętych na kierunek. Opłata rekrutacyjna, w przypadku ewentualnego nieuruchomienia kierunku, nie podlega zwrotowi.

1. inżynierskie

 • informatyka,
 • transport,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,

2. licencjackie:

 • pielęgniarstwo pomostowe – ścieżka AB (dla absolwentów liceów medycznych)

 

Na studiach inżynierskich możliwość bezpłatnych studiów dualnych “pracujesz – studiujesz”

 
 

Rekrutacja krok po kroku

1. W celu rekrutacji na studia kandydat powinien:

 • zarejestrować się elektronicznie przez stronę www PWSZ* – Internetowa Rekrutacja Kandydatów – kandydat rejestruje się w systemie (zakłada osobiste konto rejestracyjne, do którego otrzymuje osobiste hasło dostępu na podany przez siebie adres e-mail), wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych;
 • dokonuje wyboru kierunków studiów;
 • wprowadza przedmioty zdawane na maturze (poziom podstawowy i rozszerzony, egzamin ustny i pisemny) brane pod uwagę w procesie rekrutacji w PWSZ w Gnieźnie (rozwijane z listy)
 • wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer konta bankowego, które jest wygenerowane w systemie IRK, odrębnie na każdy kierunek studiówWysokość opłaty wynosi 85zł. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi

UWAGA!
Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.
 
hand* Jeśli nie posiadasz dostępu do Internetu bądź masz problemy z rejejstracją , logowaniem, umieszczeniem danych, przyjdź do Działu Kształcenia PWSZ.
Pomożemy Tobie zarejestrować się elektronicznie !

2. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego:

 • na podstawie wyników kandydatów tworzy się listę rankingową, która określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku;
 • kandydat otrzymuje informacje o wyniku postępowania rekrutacyjnego na swoje osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK;
 • Komunikaty systemu IRK;
  • „zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany” (tylko dla I naboru na studia stacjonarne) po ukończeniu wszystkich etapów rekrutacji elektronicznej,
  • “przyjęty” lub “nieprzyjęty” – po dostarczeniu dokumentów i posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej;
 • osoby, które nie zostały zakwalifikowane z powodu wyczerpania się limitu miejsc stanowią tzw. grupę rezerwową.

warningUWAGA, nie przegap terminarza!

Kandydat na studia, powinien w określonym terminie dostarczyć komplet wymaganych dokumentów (patrz Terminarz rekrutacji). Po dostarczeniu dokumentów i posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej kandydat spełniający wszystkie warunki rekrutacji uzyskuje status „przyjęty”.

3. Lista dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia:

 • kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uczelnię (w momencie składania dokumentów proszę mieć przy sobie oryginał lub odpis świadectwa);
 • fotografia (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm) oraz zdjęcie w formacie JPG (236 x 295 pikseli, 300 DPI – co odpowiada zdjęciu o wymiarach 2,0 x 2,5 cm) wczytane w system IRK
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej;
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego;
 • oraz dodatkowo, jeśli kandydat posiada:
  – dyplom ukończenia liceum medycznego (dotyczy kandydatów na pielęgniarstwo pomostowe);
  – dokument potwierdzający udział w finale olimpiady ogólnopolskiej;
  – inne dokumenty, np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B (dotyczy kandydatów na pielęgniarstwo i fizjoterapię), itp. 

warning

 

Wybór języka obcego w procesie rekrutacji.

Kandydat na studia (z wyjątkiem kandydata na kierunek pielęgniarstwo) ma możliwość wyboru nauki jednego z dwóch języków oferowanych przez Uczelnię. Najliczniejsza jest zawsze grupa kandydatów wybierająca język angielski. Grupa ucząca się języka niemieckiego zostanie uruchomiona wyłącznie przy minimalnie 10 osobach na studiach stacjonarnych i 10 osobach na studiach niestacjonarnych, które wybrały naukę tego języka i podejmą studia. Na studiach inżynierskich język obcy realizowany jest na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (wg Polskiej Ramy Kwalifikacji, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r.; Dz.U. 2016, poz. 1594).

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest realizowany wyłącznie  język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin (za nie mniej niż 4 punkty ECTS). Przepis ten reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa Dz.U. 2012 poz. 631).

 

 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Rektorat

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno
tel.: 61 4242942, faks: 61 4242942

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich

tel.: (61) 4242942 wew. 325, 326, 328, 337
e-mail: ksztalcenie@pwsz-gniezno.edu.pl

Rekrutacja
e-mail: rekrutacja@pwsz-gniezno.edu.pl