Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: p.krajewski@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

  • 1964-1969 studia na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu
  • Od 1969 roku Instytut Kształtowania Środowiska w Poznaniu
  • Od 1997 roku – Politechnika Poznańska – Instytut Inżynierii Środowiska
  • Od 2005 roku – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Dyscyplina, specjalność naukowa: inżynieria środowiska, technologia ścieków i odpadów, ochrona wód powierzchniowych

Tematyka badawcza: procesy biochemiczne rozkładu zanieczyszczeń organicznych ze szczególnym uwzględnieniem hydrolizy enzymatycznej

Autor i współautor 105 prac o charakterze badawczym i wdrożeniowym, współautor 4 monografii i 3 książek. Prace badawcze i wdrożeniowe dotyczyły m.in.: problemu odzysku wody ze ścieków, a także wytycznych technologicznych do budowy szeregu oczyszczalni, oraz ochrony wód rzek: Soły, Górnej Noteci, Obrzycy, Wisłoka.

Współwykonawca projektu badawczego dotyczącego procesów biochemicznych w kanalizacji, finansowanego przez NCN.

Promotor ponad 50 prac dyplomowych magisterskich oraz 70 prac dyplomowych inżynierskich w  ramach Politechniki Poznańskiej i 40 w PWSZ w Gnieźnie.

Publikacje z afiliacją PWSZ Gniezno

  • Zbysław Dymaczewski1, Małgorzata Komorowska-Kaufman1, Piotr Krajewski2, Michał Michałkiewicz1, Joanna Jeż-Walkowiak1, „Określenie potencjalnych możliwości usuwania związków organicznych w sieci kanalizacyjnej”. MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska, 1Politechnika Poznańska, 2PWSZ w Gnieźnie
  • Zbysław DYMACZEWSKI1, Małgorzata KOMOROWSKA-KAUFMAN1, Piotr KRAJEWSKI2  „WPŁYW STOSOWANIA KOMPLEKSÓW ENZYMATYCZNO-BAKTERYJNYCH W SIECI KANALIZACYJNEJ NA JAKOŚĆ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO OCZYSZCZALNI”, Konferencja: ZAOPATRZENIE W WODĘ, JAKOŚĆ I OCHRONA WÓD, WATER SUPPLY AND WATER QUALITY, 2016, 1Politechnika Poznańska, 2PWSZ w Gnieźnie
  • Marta Bugajewska, Agnieszka Matłoka, Piotr Krajewski, Marek Sozański; Szkodliwość azbestu w świadomości społecznej; PRZEGLĄD KOMUNALNY, nr 4(409) str.64-67, (2018)