Drodzy Studenci,

Zapraszamy do składania wniosków o stypendia socjalne na semestr letni 2020/21.
Student, który miał przyznane stypendium w semestrze zimowym, składa oświadczenie, jeśli dochody w oparciu o które przyznano stypendium w semestrze zimowym nie uległy zmianie.

Termin organizacyjny składania wniosków i oświadczeń: do 10 marca 2021.
Student może w każdej chwili złożyć wniosek/ oświadczenie, niezależnie od terminu organizacyjnego.

Wnioski/ oświadczenia o stypendium socjalne przyjmuje Pani Iwona Gałęzewska, Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332
Skan oświadczeń podpisanych własnoręcznie prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: stypendia@pwsz-gniezno.edu.pl

Oświadczenie

 


Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie świadczeń

Regulamin świadczeń dla studentów

– stypendium socjalne (załącznik nr 1, wraz z złącznikami 1a-1g – wg potrzeb dokumentacji przedstawiającej sytuację materialną rodziny, załącznik nr 2 jeśli dotyczy)

Prezentacja – Wymagane dokumenty i przydatne informacje

Dokumenty stypendium socjalne

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ Gniezno

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 1c

Załącznik nr 1d

Załącznik nr 1e

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Załącznik nr 1f

Załącznik nr 1g

Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ Gniezno

– stypendium dla osób niepełnosprawnych (złącznik nr 3)

Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ Gniezno

– zapomoga (załącznik nr 5)

Załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ Gniezno

 

– stypendium Rektora (załącznik nr 4)

Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ Gniezno

Wnioski o przyznanie stypendium rektora składa się tylko w jednym wyznaczonym terminie.
W roku akademickim 2020/21 jest to 20 października 2020 . Termin jest nieprzekraczalny.
Wnioski proszę przesyłać na adres: b.sander@pwsz-gniezno.edu.pl lub ksztalcenie@pwsz-gniezno.edu.pl

 


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w zasadach przyznawania świadczeń dla studentów wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 STYPENDIUM SOCJALNE

 • zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów
 • świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat
  • nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
   1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
   2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
 • obowiązek dołączenia do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 528zł.

Brak zaświadczenia, skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. Informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy ośrodka nie jest informacją wystarczającą.

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej

Wyjątkowo Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta, jeżeli przyczyny były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.  Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.


 

Stypendium socjalne: ważne informacje dotyczące zaświadczeń z OPS