Stypendia w semestrze letnim 2019/20

Studenci, którzy otrzymywali stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym 2019/20 i zechcą podtrzymać złożony wniosek starając się tym samym o stypendium w semestrze letnim, składają oświadczenie zgodnie z załączonym wzorem:

Załącznik – Oświadczenie

Osoby, które po raz pierwszy wnioskują o stypendium socjalne, składają kompletny wniosek.

Termin organizacyjny: 16.03.2020 r.


Zapraszamy do składania wniosków o stypendia.

Regulamin świadczeń dla studentów 2019/20

– stypendium socjalne (załącznik nr 1, wraz z złącznikami 1a-1g – wg potrzeb dokumentacji przedstawiającej sytuację materialną rodziny, załącznik nr 2 jeśli dotyczy)

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ Gniezno 2019

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 1c

Załącznik nr 1d

Załącznik nr 1e

Załącznik nr 1f

Załącznik nr 1g

Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ Gniezno 2019

– stypendium dla osób niepełnosprawnych (złącznik nr 3)

Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ Gniezno 2019

– zapomoga (załącznik nr 5)

Załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ Gniezno 2019

O w/w stypendia można wnioskować przez cały rok akademicki jednak ze względów organizacyjnych ustalono pierwszy termin składania wniosków od 1 do 15 października 2019 r.

Wnioski przyjmują: Pani Iwona Gałęzewska i Pani Samanta Szabla – Kwestura, Rektorat (parter)

 

– stypendium Rektora (załącznik nr 4)

Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ Gniezno 2019

Wnioski o przyznanie stypendium rektora składa się tylko w jednym wyznaczonym terminie: corocznie do 15 października. Termin jest nieprzekraczalny.

Wnioski przyjmują: pracownicy Działu Kształcenia i Spraw Studenckich, Rektorat, wejście B.

 


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w zasadach przyznawania świadczeń dla studentów wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 STYPENDIUM SOCJALNE

 • zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów
 • świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat
  • nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
   1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
   2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
 • obowiązek dołączenia do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 528zł.

Brak zaświadczenia, skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. Informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy ośrodka nie jest informacją wystarczającą.

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej

Wyjątkowo Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta, jeżeli przyczyny były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.  Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.


Stypendium socjalne: ważne informacje dotyczące zaświadczeń z OPS