Organizacja praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w PWSZ w Gnieźnie

Zarządzenie nr 49/2020 – zaliczenie praktyk


Praktyki zawodowe są integralną częścią danego przedmiotu w procesie kształcenia na studiach pierwszego stopnia.

Organizację ćwiczeń, zajęć praktycznych i przebieg praktyk zawodowych oraz warunki ich zaliczenia określa:

zarządzenie nr 9/2020 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu praktyk i Dzienniczka praktyk dla studentów kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

załącznik nr 1 do zarządzenia – Regulamin ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

załącznik nr 2 do zarządzenia – Dzienniczek zaliczenia efektów uczenia się

Praktyki zawodowe są szczegółowo planowane w kolejnych semestrach roku akademickiego i rozpisane w oddziałach specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz w Pielęgniarskim Ośrodku Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej „NURSE-MED” w Gnieźnie.

Studenci mają możliwość realizowania praktyki zawodowej w miejscu zamieszkania i/lub miejscu pracy pod warunkiem – poprawnie wypełnionej

Karty zgłoszenia praktyki zawodowej

Ponadto, aby realizować praktykę student musi posiadać:

  • aktualne ubezpieczenia NNW i OC,
  • orzeczenie lekarskie specjalisty medycyny pracy
  • do wglądu wpisanych do Książeczki zdrowia szczepień przeciwko HBV (WZW typu B)

Opiekunem praktyk zawodowych studentów z ramienia PWSZ Gniezno odbywających praktyki poza uczelnią jest dr hab. Grażyna Bączyk, profesor PWSZ.

Terminy składania Kart zgłoszenia praktyki zawodowej:
– praktyki „letnie” po pierwszym roku – do 10 maja
– praktyki realizowane w semestrze zimowym – do 31 października
– praktyki realizowane na semestrze letnim – do 31 grudnia

Osoby do kontaktu i miejsce składania kart zgłoszenia praktyki:

mgr Magdalena Malawko
e-mail: m.malawko@pwsz-gniezno.edu.pl
tel. 61 424 26 90 wew. 328

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich PWSZ Gniezno
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38

Celem praktyk jest zdobywanie zgodnie z efektami kształcenia wiedzy, doskonalenie umiejętności pielęgniarskich i poszerzanie kompetencji osobistych i społecznych w rzeczywistych warunkach pracy pielęgniarki/pielęgniarza (oddziały kliniczne i specjalistyczne oraz poradnie środowiskowo-rodzinne i ośrodki edukacyjno-wychowawcze) w efekcie czego studenci (przyszli absolwenci) będą mogli pełnić samodzielne role zawodowe. Praktyki realizowane są zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku studiów oraz celami kształcenia. Cele kształcenia opisane są w programach nauczania poszczególnych przedmiotów tzw. kartach opisu modułu kształcenia. Wymagania z zakresu wiedzy i umiejętności pielęgniarskich oraz kompetencji społecznych zawarte są w Dzienniczku zaliczenia efektów kształcenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Pozytywne zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia danego przedmiotu w toku studiów i przypisania punktów ECTS, którego dokonuje koordynator przedmiotu.