Organizacja praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w PWSZ w Gnieźnie

Zarządzenie nr 49/2020 – zaliczenie praktyk


Praktyki zawodowe są integralną częścią programu kształcenia na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, na kierunku Fizjoterapia zarówno dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Celem praktyk jest zdobywanie wiedzy zgodnie z efektami kształcenia, doskonalenie umiejętności fizjoterapeutycznych i poszerzanie kompetencji osobistych i społecznych w rzeczywistych warunkach pracy fizjoterapeuty, w efekcie czego studenci (przyszli absolwenci) będą mogli pełnić samodzielne role zawodowe. Praktyki realizowane są zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku studiów oraz celami kształcenia. Cele kształcenia opisane są w programach nauczania poszczególnych przedmiotów tzw. Kartach opisu modułu kształcenia. Wymagania z zakresu wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych zawarte są w Dzienniku praktyki zawodowej.

Organizację i przebieg praktyk zawodowych oraz warunki ich zaliczenia określaRegulamin praktyk zawodowych dla studentów kierunku fizjoterapia (studia I stopnia) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie (Zarządzenie Rektora nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.) oraz

Regulamin praktyk semestralnych realizowanych na 5 letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (Zarządzenie Rektora nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.)

Praktyki zawodowe są szczegółowo planowane w kolejnych semestrach roku akademickiego i rozpisane w oddziałach specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie.

Studenci mają możliwość realizowania praktyki zawodowej w placówce medycznej, z którą Uczelnia nie ma podpisanej umowy pod warunkiem:
– spełnienia przez placówkę medyczną wymogów określonych w treściach programowych Karty opisu modułu kształcenia danej praktyki zawodowej;
– poprawnie wypełnionej:

Karty zgłoszenia praktyki zawodowej (studia I stopnia) lub

Skierowania na praktykę ( jednolite magisterskie ) (wzory dokumentów dostępne także w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich PWSZ w Gnieźnie)
– ponadto potwierdzenia:

 • aktualnego Ubezpieczenia NNW i OC,
 • orzeczenia lekarskiego specjalisty medycyny pracy,
 • do wglądu wpisanych do Książeczki zdrowia szczepień przeciwko HBV (WZW typu B).

Opiekunem praktyk zawodowych studentów z ramienia PWSZ Gniezno odbywających praktyki poza Uczelnią jest:

dr Małgorzata Koszutska-Błaszczyk

e-mail: m.koszutska-blaszczyk@pwsz-gniezno.edu.pl

 

Terminy składania Kart zgłoszenia praktyki zawodowej lub Skierowania na praktykę:
– praktyki „letnie” po pierwszym roku – do 10 maja,
– praktyki realizowane w semestrze zimowym – do 31 października,
– praktyki realizowane na semestrze letnim – do 31 grudnia.

Osoby do kontaktu i miejsce składania Kart zgłoszenia praktyki lub Skierowania na praktykę:

mgr inż. Magdalena Dobrychłop
e-mail: m.dobrychlop@pwsz-gniezno.edu.pl
tel. 61 424 26 90 wew. 337
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich PWSZ Gniezno
ul. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 38

Procedury związane z odbywaniem praktyk (w przypadku studentów chcących realizować praktykę w placówce medycznej, z którą Uczelnia nie ma podpisanej umowy):

Przed odbyciem praktyki należy:

 1. Wydrukować Kartę zgłoszenia praktyki zawodowej /Skierowanie na praktykę;
 2. Zanieść Kartę zgłoszenia praktyki zawodowej /Skierowanie na praktykę do placówki medycznej, w której student chce odbywać praktykę;
 3. Zwrócić Kartę zgłoszenia praktyki zawodowej /Skierowanie na praktykę wypełnioną przez wybraną Placówkę Medyczną do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich trzy tygodnie przed rozpoczęciem danej praktyki! Niedotrzymanie terminu uniemożliwi odbycie praktyki. Karta zgłoszenia praktyki zawodowej /Skierowanie na praktykę jest podstawą wypisania 2 egzemplarzy „Porozumienia”;
 4. Placówka Medyczna po podpisaniu odsyła, do dwóch tygodni po zakończeniu praktyki, na adres Uczelni jeden egzemplarz „Porozumienia”;
 5. Dziennik praktyk należy złożyć u opiekuna praktyki z ramienia Uczelni w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu praktyki, konsekwencją wydłużenia terminu będzie obniżenie oceny lub niezaliczenie praktyki.

Zaliczenia praktyki dokonuje nauczyciel – opiekun studenta z ramienia Uczelni wpisem do indeksu oraz w Wirtualnej Uczelni odpowiadającej danemu semestrowi, w którym odbywa się praktyka, razem z innymi przedmiotami.

Student przebywający na praktyce powinien codziennie mieć ze sobą:

 • być zaopatrzony w odzież ochronną (biały strój – bluza + spodnie), obuwie zmienne (we własnym zakresie);
 • identyfikator (do pobrania w DKSiS);
 • książeczkę do celów epidemiologiczno-sanitarnych z wpisanymi datami szczepień WZW B;
 • dziennik praktyk.

Zgodnie z § 1 pkt. 5 Regulaminu praktyk zawodowych dla studentów kierunku fizjoterapia (studia I stopnia) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie „Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki określonej w programie kształcenia w całości lub części na podstawie zaświadczenia o pracy w zawodzie fizjoterapeuty w okresie ostatnich 5 lat, jeśli charakter pracy jest zgodny z treścią programu praktyk na poszczególnych semestrach.”

Wzór pisma o zaliczeniu praktyk zawodowych na podstawie doświadczenia zawodowego

Instrukcja wypełniania dziennika praktyki zawodowej

Terminy odbywania praktyk w roku akademickim 2019/2020

Dziennik praktyki semestralnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich – semestr I

Dziennik praktyki semestralnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich – semestr II

Dziennik praktyki semestralnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich – semestr III

Dziennik praktyki semestralnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich – semestr IV

Praktyki semestralne Fizjoterapia rok II sem 3