Zatwierdzona Uchwałą Senatu nr 371/2019
z dnia 27 lutego 2019 roku

Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie
na lata 2012-2022

1. Wstęp

Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego  w Gnieźnie stanowi podstawę długofalowych działań władz Uczelni i jej jednostek organizacyjnych, które mają udoskonalić jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach.

Strategia PWSZ Gniezno określa cele, które będą realizowane przez odpowiednie działania taktyczne i operacyjne. Strategia obejmuje okres 10 letni.

Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Gnieźnie uwzględnia zmiany jakie będą zachodzić w szkolnictwie wyższym.

Podstawę Strategii rozwoju PWSZ w Gnieźnie stanowią:

1. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r.
2. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL), będąca uzupełnieniem Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju w perspektywie do 2030 r.

Strategia rozwoju PWSZ w Gnieźnie nie jest dokumentem statycznym. Jej ustalenia podlegają dostosowaniu do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyników okresowych kontroli stopnia realizacji celów strategicznych.

2. Misja i wizja

Misją PWSZ w Gnieźnie jest przygotowanie studentów do zawodów wymagających wyższego wykształcenia. Celem Uczelni jest przekazywanie studentom współczesnej wiedzy w taki sposób, by ukształtować  w nich cechy  twórczego myślenia z jednoczesnym zasobem umiejętności praktycznych.  Podstawowym zadaniem  jest  umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia młodzieży i osobom dorosłym, zarówno  z powiatu gnieźnieńskiego, jak i innych regionów.  Zasób wiedzy zdobytej w PWSZ w Gnieźnie umożliwi studentom pogłębianie wiedzy na drugim lub trzecim stopniu studiów  w uczelniach akademickich w kraju, lub poza jej granicami.

Wizją PWSZ w Gnieźnie jest stworzenie silnej uczelni wyższej, kształcącej kadrę poszukiwaną na rynku pracy.

W ramach misji Uczelni promuje osiągnięcia nauki z zakresu wiedzy technicznej, przyrodniczej, humanistycznej oraz medycznej wśród mieszkańców społeczności lokalnej i regionu. Działania PWSZ w Gnieźnie są zbieżne  z kierunkami rozwoju gospodarczego kraju, regionu i powiatu oraz z prognozowaną sytuacją na rynku pracy w Polsce.

Uczelnia będzie dążyć do zwiększenia liczby studentów na każdym z kierunków.

3. Cele strategiczne

 

 

 

3.1 . Podnoszenie jakości kształcenia z nastawieniem na praktyczny aspekt nauczania

Integralnym elementem strategii rozwoju PWSZ jest współpraca z liczącymi się ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Intencją Uczelni będzie realizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju kadry oraz przekazywanie i popularyzacja wiedzy technicznej i przyrodniczej, humanistycznej, medycznej oraz uwrażliwienie na ekologiczne zagrożenia i nowe wyzwania.

Wykształcenie kreatywnych inżynierów i licencjatów wymaga zatrudniania w Uczelni nauczycieli akademickich o wysokich kwalifikacjach. Aktualnie PWSZ w Gnieźnie kształci studentów w oparciu o własną kadrę dydaktyczną uzupełnioną o nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni. W kolejnych latach działania Uczelni będą ukierunkowane na zwiększenie liczby pracowników naukowo – dydaktycznych zatrudnionych w Uczelni na pierwszym etacie, a także podniesienie liczby nauczycieli akademickich rozwijających się naukowo. Celem Uczelni będzie wsparcie rozwoju kariery naukowej pracowników dydaktycznych przez stworzenie warunków do prowadzenia badań. Polityka kadrowa oparta o opracowany w Uczelni system zatrudnienia i premiowania nauczycieli akademickich za aktywność naukowo – dydaktyczną powinna przyczynić się do podnoszenia poziomu nauczania i jakości prac naukowych.

Uczelnia będzie dążyć do indywidualizacji kształcenia, zapewniając studentom nie tylko odpowiednie treści, lecz także metody, techniki i środki wykonania zadań dydaktycznych. Uczelnia będzie inwestować w rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego dla wykorzystania możliwości kształcenia na odległość (kształcenia „e-learningowe). Nadrzędnym celem będzie zintensyfikowanie działań mających na celu zawieranie umów o współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego celem: transferu wiedzy do otoczenia (m.in. do przemysłu), zapewniania studentom nowych możliwości w zakresie odbywania praktyk oraz miejsc pracy. Poszerzanie współpracy z otoczeniem gospodarczym będzie miało na celu również utworzenie studiów dualnych w PWSZ w Gnieźnie.

Wykorzystanie potencjału intelektualnego i technologicznego dla rozwoju środowiska lokalnego będzie jednym z celów PWSZ w Gnieźnie. Zwiększenie współpracy między Uczelnią a podmiotami gospodarczymi powinno zaowocować utworzeniem wspólnych laboratoriów naukowo – dydaktycznych, podejmowaniem wspólnych tematów badawczych oraz podnoszeniem jakości praktyk zawodowych. Celem Uczelni będzie zawieranie umów wieloletnich z wiodącymi zakładami pracy w regionie na realizację praktyk i staży studenckich, zwłaszcza dla kierunków praktycznych. Kompetencje zdobywane przez studentów studiów I stopnia będą bardziej zbieżne z oczekiwaniami pracodawców. Uczelni będzie rozwijać system doradztwa zawodowego dla studentów w formie wskazywania możliwych ścieżek kariery za pomocą analizy predyspozycji i możliwości ich wykorzystania w różnych branżach czy w różnych rodzajach miejsc pracy.

Prowadzenie działalności dydaktycznej w warunkach ciągłej konkurencji wymaga ciągłego pomiaru jej efektów. Dlatego Uczelnia usprawni system oceny jakości kształcenia.

Uczelnia realizuje działania motywujące studentów do rozwijania swoich pasji i zainteresowań poprzez rozwój kół naukowych, konkursy na prace dyplomowe, udział w konkursach krajowych i międzynarodowych, nagradzanie studentów za wybitne osiągnięcia. W zakresie doskonalenia jakości kształcenia należy umożliwić studentom pozyskania jak najwięcej „wartości dodanych” do programu kształcenia, czyli umiejętności praktycznych przez udział w zajęciach dodatkowych; np. ukończonych kursach językowych a także kształcących umiejętności interpersonalne, analityczne (w tym certyfikowanych) oraz udział w wizytach studyjnych do zakładów pracy.

3.2. Komplementarność oferty edukacyjnej w regionie oraz budowanie pozytywnego wizerunku Uczelni

Celem PWSZ w Gnieźnie jest zapewnienie studentom jak najlepszych warunków kształcenia i przygotowanie ich do pracy w zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym.

W najbliższych latach w Uczelni będzie rozwijane kształcenie na poziomie inżynierskim i licencjackim. Powoływanie nowych specjalności i kierunków kształcenia będzie powiązane ze strategią rozwoju regionu. Uczelnia będzie dążyć do permanentnego usprawnienia kształcenia poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania i zmian programowych stymulowanych współdziałaniem z podmiotami gospodarczymi regionu.

Uczelnia będzie dążyła do:

 • uruchamiania kierunków inżynierskich umożliwiających uzyskanie specjalnych uprawnień do wykonywania zawodu (np. automatyka i robotyka, teleinformatyka, analityka bezpieczeństwa czy inż. budownictwa)
 • rozwijania kształcenia na poziomie licencjackim o kierunki humanistyczne (m.in. filologiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne), oraz medyczne (m.in. kosmetologię i inne)
 •  utworzenia oferty kształcenia na studiach drugiego stopnia
 • rozwijania oferty studiów uzupełniających i kursów specjalistycznych dla osób, które muszą przekwalifikować się lub podnieść swoje kwalifikacje. Dążeniem Uczelni będzie wykorzystanie bazy materialnej do dokształcania pracowników w regionie przez organizację studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych powiązanych z wszystkimi kierunkami studiów.
 • organizacja filii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

PWSZ w Gnieźnie dąży do określenia nowych płaszczyzn współpracy pomiędzy Uczelnią a władzami lokalnymi, uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi instytucjami i placówkami oświaty. W dalszej perspektywie czasu zamierzeniem Uczelni jest osiągnięcie pozycji usługowo – doradczej w zakresie wiedzy technicznej i medycznej dla przedsiębiorców i administracji lokalnej.

Uczelnia dąży do zwiększenia „rozpoznawalności” na terenie regionu przez organizację seminariów i konferencji naukowych oraz przez działania kulturalne i sportowe.

Uczelnia kontynuuje działania popularyzatorskie powszechnych osiągnięć nauk technicznych i matematyczno – przyrodnicznych przez wykłady otwarte i inne przedsięwzięcia dla różnych grup wiekowych. Zwiększenie zainteresowania społeczności lokalnej techniką oraz zachęcanie młodzieży do wyboru zawodów technicznych będzie odbywało się m.in. przez organizację dni techniki, pikników oraz konkursów wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z nastawieniem na lepsze nauczanie przedmiotów ścisłych.

PWSZ w Gnieźnie będzie promować osiągnięcia swoich studentów i absolwentów. Zadaniem Uczelni będzie monitorowanie karier zawodowych absolwentów i promocja ich osiągnięć.

3.3. Doskonalenie zarządzania Uczelnią i jej zasobami

Profesjonalne zarządzanie szkołą wyższą, to nie tylko efektywne zarządzanie finansami, zasobami materialnymi i ludźmi, ale także zarządzanie „produkowaną” w niej, przetwarzaną i przekazywaną wiedzą. Uczelnia będzie dążyć do wypracowania efektywnego systemu komunikacji pomiędzy pracownikami Uczelni a jej studentami. Uczelnia będzie starała się wypracować również system motywacyjny, który przyczyni się do zwiększenia zaangażowania kadry naukowej, pracowników administracyjnych i obsługi oraz studentów w rozwój Uczelni.

Rozwój i unowocześnienie bazy lokalowej będzie odbywało się w sposób racjonalny z uwzględnieniem nowych kierunków i ilości studentów. Zamierzeniem Uczelni będzie pozyskiwanie finansowania na ten cel ze środków zewnętrznych. Zadaniem PWSZ w Gnieźnie będzie usprawnienie funkcjonowania Uczelni przez podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania Uczelnią.

Sprawne funkcjonowanie uczelni wyższej na konkurencyjnym rynku zależy od dwóch podstawowych rzeczy związanych z kapitałem ludzkim. Po pierwsze placówka musi funkcjonować jako grupa ludzi dążących do wspólnego celu. Po drugie organizacja wewnętrzna musi pozwalać na efektywne wykorzystanie twórczej pracy zespołów. Dlatego w PWSZ w Gnieźnie podejmowane będą kolejne przedsięwzięcia zapewniające również administracji Uczelni możliwość doskonalenia się i poszerzania swoich kompetencji.

3.4. Internacjonalizacja studiów

PWSZ w Gnieźnie ponownie otrzymała Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus Charter of Higher Education) na lata 2021-2027, która uprawnia uczelnię do udziału w programie Erasmus+ (dawniej: Lifelong Learning Programme – Uczenie się przez całe życie). Program stypendialny Erasmus+, którego głównym celem jest mobilność studentów i kadry akademickiej oferuje studentom wyjazdy za granicę na semestr studiów i/lub praktyki zawodowe, natomiast kadrze akademickiej oferuje wyjazdy za granicę w celu prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych. W kolejnych latach Uczelnia będzie się starać o zintensyfikowanie mobilności studentów oraz kadry akademickiej.

Obecnie PWSZ w Gnieźnie współpracuje z uczelniami partnerskimi dla kierunków inżynierskich i medycznych, między innymi z:

 • Allytus College (Alytus Kolegija) – Litwa
 • Utena University of Applied Sciences – Litwa
 • Rezekne Academy of Technologies – Łotwa
 • Escola de Superior de Enfermagem de Coimbra – Portugalia
 • Instituto Politécnico Santarém – Portugalia
 • Politecnico de Leira – Portugalia
 • Univesity de Valencia – Hiszpania
 • Ondokuz Mayis University – Turcja
 • Istanbul Sabahattin Zaim University (IZU) – Turcja
 • Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu – Ukraina
 • Ostfalia University of Applied Sciences (Ostfalia – Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel) – Niemcy

Współpraca z obecnymi partnerami zaowocowała realizacją kilku ciekawych projektów. PWSZ w Gnieźnie została zaproszona przez Uczelnię Escola de Superior de Enfermagem de Coimbra do udziału w projekcie międzynarodowym K2 „InovSafeCare”; projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego modelu pedagogicznego w zakresie zapobiegania i kontroli infekcji szpitalnych dla studentów pielęgniarstwa.

Na bazie współpracy z ukraińską Uczelnią z Humania – Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Pawła Tyczyny podpisane zostało porozumienie o wspólnych studiach licencjackich I stopnia dla kierunku Informatyka.

Owocem współpracy z Ostfalia University of Applied Sciences było zorganizowanie wyjazdów i przyjazdów studyjnych dla kadry i studentów obydwu Uczelni

PWSZ Gniezno współpracuje również z organizacjami specjalizującymi się w wyszukiwaniu najlepszych praktyk zagranicznych w celu stworzenia większej oferty możliwości realizacji praktyk za granicą w ramach programu Erasmus+.

Uczelnia dąży do rozwijania współpracy z partnerami zagranicznymi poprzez wymianę doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk, organizację wspólnych konferencji, tworzenie warunków do uzyskania przez studentów podwójnego dyplomu. W przyszłości celem Uczelni jest pozyskanie nowych partnerów zagranicznych, w szczególności dla nowopowstałych kierunków: Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Analityka Bezpieczeństwa oraz promowanie wśród kadry i pracowników udziału w szkoleniach zagranicznych. Dążeniem Uczelni jest także udział w projektach międzynarodowych.

3.5. Jedność miejsca oraz rozbudowa bazy materialnej dla praktycznej strony prowadzenia studiów zawodowych

Lokalizacja PWSZ jest zróżnicowana przestrzennie oraz pod względem warunków bazy lokalowej i zaplecza dydaktycznego.

Uczelnia dąży do skupienia funkcji dydaktycznych, naukowych i administracyjnych w jednym zwartym Kampusie przy ul. Wrzesińskiej. W tym celu Uczelnia będzie kontynuowała złożony proces inwestycyjny – rewitalizację zdegradowanych obiektów pokoszarowych. Uczelnia planuje utworzenie i prowadzenie na terenie Kampusu Centrum Symulacji Medycznych w ramach programu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w odniesieniu do wytycznych wskazanych w dokumencie „POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODACH MEDYCZNYCH POPRZEZ ROZWÓJ NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI” oraz zaleceń Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Uczelnia będzie dążyła do rozwoju zaplecza warsztatowo-laboratoryjnego dla wszystkich kierunków inżynierskich, w tym do uruchomienia stacji kontroli pojazdów w ramach kierunku transport.

W przyszłości planowane jest dalsze przekształcanie zniszczonych obiektów pokoszarowych będących własnością Uczelni, na cele kulturalne, sportowe i rekreacyjne, służące zarówno studentom, jak i mieszkańcom Gniezna.

Istniejąca na terenie dawnych koszar zabytkowa architektura i zabudowa terenu sięga XIX wieku i zaboru pruskiego, kiedy to na tym terenie zlokalizowano koszary dla jednostek artylerii. Wówczas budowane obiekty znajdowały się w pewnym oddaleniu od centrum miasta. W miarę rozwoju miasta w kierunku południowym zmieniało się otoczenie koszar, w którym pojawiać się zaczęła zabudowa przemysłowa i mieszkaniowa.

Teren Kampusu dotychczas był wyłączony z życia społeczno – gospodarczego miasta. Brak na nim zaplecza sportowo – rekreacyjnego i socjalnego zarówno dla studentów, jak i okolicznych mieszkańców. Braki te komplikują organizację procesu dydaktycznego w Uczelni. PWSZ w Gnieźnie będzie dążyła do stworzenia obiektów, które będą pełniły funkcje wspomagające kształcenie i zapewnią odpowiednią bazę noclegową studentom, co umożliwi dalsze zwiększenie naboru studentów z odległych stron kraju. Zadaniem Uczelni będzie pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych. Uczelnia będzie współdziałać z władzami miasta dla wykorzystania obiektów na cele sportowe i rekreacyjne również dla okolicznych mieszkańców.