os
Studia inżynierskie (I stopnia)
Ochrona Środowiska
Tryb stacjonarne niestacjonarne
Czas trwania 7 semestrów
(3,5 roku)
8 semestrów
(4 lata)
Specyfika państwowych wyższych szkół zawodowych polega na włączeniu w program edukacji praktyk zawodowych.
o01o02o03

pdf Obowiązujące standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ochrona Środowiska
(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 
W ramach kierunku działa Naukowe Koło Ochrony Środowiska

Specjalność: Ekotechnologia
Studia inżynierskie o specjalności Ekotechnologia na kierunku Ochrona Środowiska mają na celu wykształcenie absolwenta przygotowanego do systemowej oceny zanieczyszczenia środowiska, wykazującego się umiejętnością opracowania lub wskazania technologii chemicznej zarówno zapobiegającej zanieczyszczeniu, jak i umożliwiającej racjonalne przetwarzanie odpadów. Ponadto absolwent powinien zaplanować dogodne rozwiązania umożliwiających realizację technologii bezodpadowych.

Absolwent posiada wszechstronną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz technicznych. Zna podstawowe zagadnienia technologiczne istotne dla ochrony środowiska naturalnego, a szczególnie technologie powtórnego przetworzenia produktów i materiałów zużytych, technologie produkcji materiałów chemicznych przyjaznych środowisku naturalnemu, procesy oczyszczania wody i ścieków oraz zasady ich projektowania, metody utylizacji i unieszkodliwiania odpadów stałych oraz zasady racjonalnego planowania gospodarką odpadami, metody utylizacji i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i specjalnych, podstawowe rozwiązania technologiczne unieszkodliwiania uciążliwych odpadów przemysłowych, znajomość podstawowych technik eksperymentalnych biologii molekularnej i mikrobiologii niezbędnych w biotechnologii środowiskowej. Absolwent potrafi przeprowadzać eksperymenty z zakresu nauk przyrodniczych, prowadzić prace badawcze z zakresu chemii, biologii i mikrobiologii, technologii ochrony środowiska, potrafi obsługiwać aparaturę pomiarową i analityczną. Absolwent posiada umiejętność analizy i interpretacji uzyskanych wyników z przeprowadzonych eksperymentów, na podstawie których formułuje wnioski. Absolwent rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Ponadto znajomość języków obcych pozwala na posługiwanie się fachową, zagraniczną literaturą. Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach przemysłowych, w jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących się ochroną środowiska oraz w jednostkach naukowo-badawczych. Może także znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).
Program studiów przewiduje znaczną ilość zajęć z dyscyplin naukowych wiązanych z chemią (chemia ogólna i nieorganiczna; chemia organiczna; chemia analityczna i instrumentalna; chemia fizyczna) i technologią chemiczną, inżynierią środowiska oraz inżynierią chemiczną i procesową. Absolwent posiada również podstawową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na uczelniach krajowych i zagranicznych.

Specjalność: Biotechnologia Środowiska
Biotechnologia należy do głównych programów europejskich, takich jak np. PR6,  a także odpowiada priorytetowi nauki polskiej ujętemu w postaci terminu BIO-INFO-TECHNO. Studia o specjalności Biotechnologia środowiska są ukierunkowane na przygotowanie wykwalifikowanej kadry inżynierskiej w zakresie wykorzystania i zastosowania zjawisk biochemicznych oraz biofizycznych w procesach związanych z ochroną środowiska.
Cechą charakterystyczną współczesnej biotechnologii jest jej zależność od nowoczesnych środków i metod przetwarzania informacji. Wobec powyższego absolwent zna podstawy bioinformatyki, posiada wiedzę o właściwościach enzymów i możliwościach ich wykorzystania w procesach biotechnologicznych, zna mikroorganizmy o znaczeniu przemysłowym, podstawowe urządzenia i aparaty stosowane w procesach biotechnologicznych, techniki i technologie wykorzystywane w badaniach materiału genetycznego, a przede wszystkim procesy biotechnologiczne w ochronie środowiska w szczególności procesy oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów stałych i bioremediacji gruntów. Absolwent jest przygotowany do wykonywania podstawowych prac eksperymentalnych z wykorzystaniem materiału biologicznego oraz prowadzenia procesów biotechnologicznych. Uzyskuje kwalifikacje niezbędne do projektowania i eksploatacji obiektów inżynierskich służących ochronie środowiska. Jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska, a także w przemyśle i placówkach służby zdrowia. Absolwent posiada również podstawową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na uczelniach krajowych i zagranicznych.

Specjalność: Technologie Chemiczne w Ochronie Środowiska
Program studiów na specjalności technologie chemiczne w ochronie środowiska oferuje oprócz wiedzy teoretycznej z zakresu nauk chemicznych, przyrodniczych oraz technicznych możliwość poznania praktycznych zastosowań rozmaitych rozwiązań technologicznych, w szczególności przyjaznych środowisku. Studenci spotykają się także z problemami i wyzwaniami, jakie stawiają przed nimi zmiany dokonujące się w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka. Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu projektowania jednostkowych procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym. Absolwent posiada wiedzę o sposobie otrzymywania prostych i złożonych związków organicznych, o syntezie tworzyw sztucznych i otrzymywaniu polimerów biodegradowalnych, powtórnego wykorzystania produktów i materiałów zużytych, technologiach spalania odpadów, technologiach uzdatniania wody, fitoremediacji środowiska. Potrafi dobierać surowce optymalne dla uzyskania oczekiwanego produktu ze szczególnym uwzględnieniem technologii bezodpadowych, postępować z odpadami, stosować technologie przyjazne środowisku. Posiada znajomość technologii oczyszczania i neutralizacji odpadów przemysłowych oraz gospodarki wodno-ściekowej. Absolwent jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i nadzorowania obiektów służących do ochrony środowiska. Posiada umiejętności do przeprowadzania eksperymentów w celu ochrony i oczyszczania poszczególnych elementów środowiska. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w we wszystkich dziedzinach przemysłu, jednostkach naukowo-badawczych, w szkolnictwie oraz na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na uczelniach krajowych i zagranicznych.

KARIERA INŻYNIERA- PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Zasób wiedzy absolwenta kierunku ochrona środowiska umożliwi mu podjęcie pracy w jednostkach zajmującymi się pomiarami i kontrolą zanieczyszczenia środowiska oraz przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom i degradacji środowiska, w ramach zadań i działań w administracji, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem a także w szkolnictwie (po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami).

Absolwent posiada umiejętność korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, podstawowych programów komputerowych i innych narzędzi umożliwiających gromadzenie, przetwarzanie i publiczną prezentację danych na temat zagrożeń i ochrony środowiska, jak również ich wdrażanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Absolwent kierunku ochrona środowiska przygotowany jest do podejmowanie pracy w laboratoriach, firmach farmaceutycznych, przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych oraz przetwórczych, jednostkach gospodarki komunalnej, rolnictwie, w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska oraz innych jednostkach, których działalność związana jest z:
• produkcją przemysłową uciążliwą dla środowiska;
• dziedzinami gospodarki wymagającymi umiejętności pracy laboratoryjnej
i posługiwania się metodami przyrodniczymi, biotechnologicznym i inżynierskimi
w ocenie i przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiskowym;
• racjonalnym wykorzystaniem, ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody, także
w wyspecjalizowanych komórkach zakładów przemysłowych i instytucji komunalnych;
• działaniami na rzecz ekorozwoju i ekonomii produkcji, również w aspekcie
środowiskowym.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ W NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONYCH SPECJALISTYCZNYCH LABORATORIACH

– w laboratoriach chemicznych w budynku PWSZ przy ul. Słowackiego 45/47
– w laboratorium chemicznym w budynku PWSZ nr 6 przy ul. Wrzesińskiej 43-55
– w laboratorium mikrobiologicznym przy ul. Słowackiego 45/47
– w laboratorium tworzyw sztucznych w budynku PWSZ nr 6 przy ul. Wrzesińskiej 43-55
– w laboratorium geologii i gleboznawstwa w budynku PWSZ nr 6 przy ul. Wrzesińskiej 43-55
– w laboratorium chromatograficznym w budynku PWSZ nr 6 przy ul. Wrzesińskiej 43-55
– w laboratorium rentgenowskim w budynku PWSZ nr 6 przy ul. Wrzesińskiej 43-55
– w laboratoriach językowych i informatycznych

o040101

Zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę naukowa z renomowanych uczelni; m.in. z Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
  • możliwość realizacji samodzielnej pracy badawczej przy realizacji innowacyjnych prac dyplomowych w nowocześnie wyposażonych laboratoriach,
  • możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu ERASMUS,; m.in. na semestr studiów
    do Copenhagen University College of Engineering w Danii oraz na praktykę do Instytutu Badawczego Morza Egejskiego- Archipelagos  w Grecji. (wstaw fot. I wypowiedź dziewczyn z Grecji  z ulotki Erasmus ),

eko

  • możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań w kołach naukowych (m.in. Naukowe Koło Ochrony Środowiska) i sekcjach sportowych: piłki nożnej, koszykówki, siatkówki;
  • możliwość otrzymania stypendiów: socjalnych, mieszkaniowych, naukowych, sportowych.