W celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego oraz dla zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia na poziomie wyższym, utworzone zostało stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Od dnia 04.01.2021 r. funkcję tą będzie pełniła dr n. med. Renata Adamek.

Zarządzenie nr 87_2020

Załącznik do zarządzenia nr 87-2020

Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie stypendium, student musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności i wypełnić formularz (stanowiący załącznik nr 3 do regulaminu świadczeń dla studentów) dostępny w zakładce: Zasady przyznawania świadczeń dla studentów.

Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w reformie szkolnictwa wyższego z 2011 roku uczelnie uzyskały nowe możliwości pomocy niepełnosprawnym studentom.

Do podstawowych zadań uczelni należy stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:

  1. procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,
  2. kształceniu,
  3. prowadzeniu działalności naukowej.

Celem wsparcia tych zadań ministrowie nadzorujący uczelnie przekazują dotację podmiotową. Środki finansowe z dotacji powinny być przeznaczone na zapewnienie kandydatom na studia i studentom, warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania  na studia i kształceniu na studiach.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/nauka/wsparcie-niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow