STUDIA STACJONARNE
3,5 -letnie inżynierskie (7 semestrów)

STUDIA NIESTACJONARNE
4 -letnie inżynierskie (8 semestrów)

Specjalności

  • zaopatrzenie w wodę – oczyszczanie ścieków
  • ochrona środowiska

Opis kierunku

Inżynieria środowiska to przede wszystkim studia o charakterze technicznym. Główne zadania inżyniera środowiska koncentrują się wokół utrzymania równowagi pomiędzy skutkami działalności człowieka a ochroną środowiska naturalnego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ dotykają wiedzy z zakresu nauk biologiczno – przyrodniczych oraz licznych aspektów technologicznych i inżynieryjnych.

Absolwent kierunku inżynieria środowiska potrafi rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym, dotyczące technologii procesów, urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska.

Absolwenci tego kierunku mają możliwość ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych  w zakresie projektowania i budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres uprawnień dla absolwentów inżynierii środowiska reguluje – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Czym zajmuje się inżynier środowiska?

Projektowaniem rozwiązań, które związane są z:

  • ochroną powietrza, wody, gleby, krajobrazu i ekosystemów
  • ograniczeniem negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne
  • zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych (utylizacją i recyklingiem)
  • wdrożeniem w życie nowoczesnych systemów wodociągowo – kanalizacyjnych
  • rozwiązaniem problemów współczesnego ogrzewnictwa, ciepłownictwa i gazownictwa
  • rozwojem zrównoważonego systemu energetycznego
  • zmianami klimatu w kontekście lokalnym i globalnym

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU:

analiza matematyczna, biologia środowiska z elementami mikrobiologii sanitarnej, budownictwo i konstrukcje mechaniczne, chemia wody, ścieków i odpadów, ciepłownictwo i gazownictwo, gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka wodna, grafika inżynierska, hydrogeologia i hydrologia, instalacje sanitarne, inżynieria ochrony atmosfery, inżynieria elektryczna, kanalizacja, materiały budowlane i instalacyjne, mechanika i wytrzymałość materiałów, mechanika płynów, monitoring środowiska, ochrona środowiska z elementami ekologii, ogrzewnictwo i gospodarka energetyczna, podstawy automatyki, podstawy ergonomii, podstawy geodezji i kartografii, praktyka geodezyjna, technika cieplna, technologia ścieków, technologia wody, wentylacja, klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zarządzanie środowiskiem, etc.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w innych uczelniach, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

PERSPEKTYWY PRACY PO INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Branża budowlana jest pierwszym miejscem gdzie inżynier środowiska możesz szukać zatrudnienia. Absolwenci tego kierunku pracują również w: biurach projektowych, jednostkach planowania przestrzennego, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, przedsiębiorstwach gospodarki cieplnej, zakładach przemysłowych, biurach administracji państwowej, instytucjach naukowo-badawczych, biurach konsultingowych oraz w branżowych firmach produkcyjno – handlowych.

ZAROBKI ABSOLWENTÓW

Wynagrodzenie absolwenta inżynierii środowiska zależy od rodzaju firmy oraz od stanowiska, jakie w niej piastuje. I tak pensja asystenta projektanta w prywatnym biurze projektów, ze stażem pracy nie większym niż 2 lata, wynosi ok. 2500 zł netto.

Doradcy techniczno – handlowego z max. 2-letnim doświadczeniem ok. 2000 – 2500 zł netto + prowizje od sprzedaży.

Inżyniera budowy w prywatnej firmie wykonawczej od 2500 do 3000 zł netto.

Laboratoria i sale