PIELĘGNIARSTWO (filia w Krotoszynie) – studia licencjackie


Zobacz również ofertę edukacyjną studiów w Gnieźnie
https://pwsz-gniezno.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow/


I. W celu rekrutacji na studia kandydat powinien:

1. Przez stronę internetową uczelni (www.pwsz-gniezno.edu.pl), zarejestrować się w systemie – Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) – gdzie kandydat na studia zakłada osobiste konto rejestracyjne, do którego otrzymuje hasło dostępu na podany przez siebie adres e-mail, a następnie wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych.

2. Dokonać wyboru kierunków studiów.

3. Wprowadzić przedmioty zdawane na maturze (na poziomie podstawowym i rozszerzonym, na egzaminie ustnym i pisemnym), które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia w PWSZ Gniezno.

4. Wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer konta bankowego, który zostanie wygenerowany w systemie IRK (jeśli kandydat składa dokumenty na kilka kierunków – numer konta bankowego zostanie wygenerowany, odrębnie na każdy z tych kierunków studiów).
Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł i opłata ta nie podlega zwrotowi.

uwaga
Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

 

II. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

1. Na podstawie wyników kandydatów, tworzy się listę rankingową, która określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia, w ramach limitów miejsc ustalonych dla danych kierunków studiów.
2. Kandydat otrzymuje informacje o wyniku postępowania rekrutacyjnego na swoje osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.
3. W systemie IRK zmienia się status kandydata, na:

  • “zakwalifikowany” lub niezakwalifikowany” (tylko dla I naboru na studia stacjonarne) po ukończeniu wszystkich etapów rekrutacji elektronicznej
  • “przyjęty” lub nieprzyjęty” – po dostarczeniu dokumentów i posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej

4. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani z powodu wyczerpania się limitu miejsc, stanowią tzw. grupę rezerwową.

III. Terminarz rekrutacji

Kandydat na studia, w określonym terminie powinien dostarczyć komplet wymaganych dokumentów (patrz TERMINARZ REKRUTACJI). Po dostarczeniu dokumentów i posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej, kandydat spełniający wszystkie warunki rekrutacji uzyskuje status „przyjęty” na studia.

IV. Lista dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia:

1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK.
2. Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uczelnię (w momencie składania dokumentów proszę mieć przy sobie oryginał lub odpis świadectwa). W przypadku przesyłania dokumentów pocztą – prosimy przesłać kopię świadectwa maturalnego, a po podjęciu studiów okazać oryginał.
3. Fotografia (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm) oraz zdjęcie cyfrowe w formacie JPG (236 x 295 pikseli, 300 DPI – co odpowiada zdjęciu o wymiarach 2,0 x 2,5 cm) wczytane w system IRK.
4. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.
5. Dodatkowe dokumenty, jeśli kandydat posiada:

  • potwierdzające udział w finale olimpiady ogólnopolskiej
  • bądź inne dokumenty, np.: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B (dotyczy kandydatów na pielęgniarstwo)

V. Wybór języka obcego w procesie rekrutacji

Kandydaci na wszystkie kierunki studiów (z wyjątkiem: analityki bezpieczeństwa oraz pielęgniarstwa) mają możliwość wyboru nauki jednego z dwóch języków obcych, oferowanych przez Uczelnię (do wyboru: język angielski lub język niemiecki). Najczęściej kandydaci decydują się na kontynuowanie nauki języka angielskiego. Stąd też grupa z języka niemieckiego, zostanie uruchomiona wyłącznie przy minimalnie 10 osobach na studiach stacjonarnych i 10 osobach na studiach niestacjonarnych.

Na studiach inżynierskich język obcy realizowany jest na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (wg Polskiej Ramy Kwalifikacji, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r.; Dz.U. 2016, poz. 1594).

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO realizowany jest wyłącznie język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin (za nie mniej niż 4 punkty ECTS). Przepis ten reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków medycznych: lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa Dz.U. 2012 poz. 631).

VII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji na studia

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
dane kontaktowe: tel.: 61 4242942, faks: 61 4242942
e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: iod@pwsz-gniezno.edu.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, § 15 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5. Dane kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia i przechowywane przez okres 50 lat (§ 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie studiów). Kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów będą przechowywane przez 6 miesięcy.
6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu użytkownika.
7. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
9. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
10. Po zakwalifikowaniu się na studia dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu nauczania i związanych z nim innych obowiązków prawnych administratora.


Przyciskiem poniżej, prosimy o potwierdzenie zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji i zapraszamy do internetowej rekrutacji na studia.Pozostańmy w kontakcie:

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
Gniezno, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 38, wejście B
tel. 061 424 29 42 wew. 337, 328
email: rekrutacja@pwsz-gniezno.edu.pl