Prof. zw. dr hab. Jerzy Siepak

 

(ur. 14.08.1943, Czechy koło Kłecka w powiecie gnieźnieńskim) chemik, ochrona środowiska, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Collegium Polonicum w Słubicach (od 1998-2012) d/s kierunku studiów ochrona środowiska. W 1962 ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Następnie kontynuuje studia chemiczne na Wydziale Mat-Fiz-Chem UAM, zostaje magistrem (1967), doktorem (1973), dr hab. (1988), prof. zw. (1999). Od 1990 – 2013 jest kierownikiem Zakładu Analizy Wody i Gruntów Wydziału Chemii UAM. W Polskiej Akademii Nauk pełni funkcję członka prezydium, przewodniczącego Komisji Analityki Środowiskowej KChA, wcześniej Komisji Analizy Wody KChA, Przewodniczący Sekcji Ochrony Środowiska Oddziału Poznańskiego PAN, Przewodniczący Rady Programowej Stacji Ekologicznej UAM, Rzeczoznawca w zakresie ochrony środowiska w Ministerstwie Środowiska i biegły Wojewody Poznańskiego. Ekspert Polskiej Izby Ekologii, Ekspert Panelu Recenzentów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierował lub uczestniczył w 39 grantach naukowych i badawczych. Opublikował (do 31.12.2019) 369 prac naukowych, wypromował jedenastu profesorów. Wypromował 14 doktorów (a następnych 7 przekazał swoim samodzielnym pracownikom naukowym), 152 magistrów i 270 licencjatów. Jest recenzentem 43 profesór, 45 habilitacji i 115 doktoratów w Polsce i zagranicą. Jego autorstwa i współautorstwa jest 29 książek, 32 Normy Polskie oraz 10 patentów. Uczestniczy w komitetach redakcyjnych takich czasopism jak: Polish Journal of Environmental Studies, Oceanographic and Hydrobiological Studies, Morena, Przyroda i Człowiek, Przegląd Komunalny, Ekologia i Technika, Wodociągi i kanalizacja, Recycling, Czysta Energia, Laboratorium, Aparatura badawcza i dydaktyczna. Reprezentant międzynarodowych organizacji analitycznych i Group of Bioinorganic Analitycal Chemistry, Scientific Network „Pathways of pollutionts and migration strategies of their inpact on the ecosystems”. Związany z harcerstwem w ramach ZHP oraz z historią Kłecka i Słubic oraz ich promocją. Jest honorowym obywatelem miasta Słubice.

Największym osiągnięciem naukowo-dydaktycznym jest stworzenie nowej szkoły analitycznej związanej z analizą wybranych analitów środowiskowych na poziomie śladów. Opracowano szereg nowych metod, metodyk i procedur analitycznych dotyczących analizy specjacyjnej oraz analizy frakcjonowania. Rozwinięto nowe techniki analityczne w układach łączonych na nowoczesnej aparaturze analitycznej. Uruchomiono laboratorium analizy wody, ścieków, osadów i gleb pod kątem mikrozanieczyszczeń w ramach certyfikowanego laboratorium analitycznego funkcjonującego nie tylko w kraju lecz i za granicą.
Profesor Jerzy Siepak zgodnie z testamentem Włodzimierza Odojewskiego zgromadził większość jego zbiorów literackich i materiałów towarzyszących w Archiwum Włodzimierza Odojewskiego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w 2013r. Obecnie zbiory Włodzimierza Odojewskiego (przyjaciela prof. J.Siepaka) są dostępne dla wszystkich czytelników w mieście jego urodzenia (patrz internet Archiwum Włodzimierza Odojewskiego).

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H.Cegielskiego w Gnieźnie

 • Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska PWSZ 2011-2013
 • Prorektor PWSZ ds. Nauki i Rozwoju 2013-2017
 • Dyrektor Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska 2017-2019
 • Pełnomocnik Rektora PWSZ
 • Obecnie Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska i Technologii Chemicznej 2020

Stanowiska:

 • Kierownik Zakładu Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii UAM, od 1.12.1990 do 31.12.2013
 • Kierownik Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach w latach 1992-1995, 1998-2001
 • Przewodniczący Rady Programowej ds. studiów na kierunku Ochrona Środowiska na UAM w latach 1991-2000
 • Przewodniczący Rady Programowej ds. studiów na kierunku Ochrona Środowiska w Collegium Polonicum w Słubicach 1998-2002
 • Pełnomocnik Rektora UAM ds. studiów na kierunku Ochrona Środowiska w Collegium Polonicum w Słubicach, od 2003 do 2008

Tematyka badawcza:

Fizyczno-chemiczna analiza mikrozanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych: wód, ścieków, osadów i gruntów, realizowana jest metodami instrumentalnymi z komputerową obróbką danych analitycznych. Analiza specjacyjna próbek środowiskowyh jest prowadzona pod kątem poziomów ekotoksycznych metali i substancji biogenicznych. Badania jakości wód gruntowych i powierzchniowych są prowadzone w aspekcie oddziaływania antropogenicznego. Kumulacja metali ciężkich i ksenobiotyków w krótkich łańcuchach troficznych. Badania chemizmu kwaśnych opadów atmosferycznych oraz odcieków wysypiskowych pod kątem wypracowania parametrów monitoringowych. Rozwijanie nowych metod analitycznych: absorpcji atomowej w wersji płomieniowej i termicznej z technikami mikropróbkowania i wielokrotnego nastrzyku oraz metod generowania wodorków i zimnych par, chromatografii cieńkowarstwowej, gazowej (ECD, FID), cieczowej (detekcja fluorescencyjna) i jonowej (IC). Opracowanie metody oznaczania ogólnego węgla organicznego (TOC) w wodach i ściekach z wykorzystywaniem detekcji w podczerwieni w oparciu o programy komputerowe. Stosowanie nowych metod przygotowania próbek środowiskowych do analizy przy pomocy mineralizatorów: UV i mikrofal. Wypracowanie nowych metodyk analitycznych oraz nowych procedur analitycznych w analizie śladowej. Opracowanie nowych technik łączonych w analizie metali (HPLC-HG-AAS i HPLC-CVAAS) z ukierunkowaniem na analizę specjacyjną próbek środowiskowych.

Uprawnienia:

 • Rzeczoznawcza Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów  Naturalnych i Leśnictwa w  zakresie ochrony wód powierzchniowych i ochrony powierzchni ziemi, nr 850, 1992,
 • Rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych NOT w  zakresie oddziaływań na środowisko, nr 1807, 1991,
 • Biegły Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na  środowisko nr 1022, 1998
 • Biegły Ministra  Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko nr 1021, 1998
 • Świadectwo Wojewody Wielkopolskiego- biegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko nr 0059, 2000
 • Ekspert Polskiej Izby Ekologii w kategorii „gospodarka wodno-ściekowa”, 2003

Członkostwo w komisjach ogólnopolskich:

 • Członek Komisji Odczynników i Reakcji Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN od 1975 do 1992
 • Członek Komisji Analizy Wody Komitetu Chemii Analitycznej PAN od 1994 do 1997
 • Członek Komisji Śladowej Analizy Organicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN od 1994 do 2000
 • Przewodniczący Komisji Analizy Wody Komitetu Chemii Analitycznej PAN od 1997 do 2003
 • Przewodniczący Komisji Analiz w Ochronie Środowiska Komitetu Chemii Analitycznej PAN od 2003 do 2010
 • Członek Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej PAN od 2003 do 2013
 • V-ce przewodniczący Komisji Nauk Chemicznych Oddziału PAN w Poznaniu od 1996 do 2001
 • Przewodniczący Sekcji Ochrony Środowiska Komisji Nauk Chemicznych Oddziału PAN w Poznaniu od 2001 do 2013
 • Honorowy Rektor Eko Uniwersytetu dla dzieci w Słubicach 2010 (grant Unii Europejskiej)
 • Człowiek Roku 2010 w Gnieźnie w kategorii Kultura-Sztuka-Nauka
 • Członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej 2002-2014
 • Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej 2010-2014
 • Członek Rady Naukowej (i kierownik) Stacji Ekologicznej UAM Jeziory 2002-2006, 2008-2012
 • Kierownik Studium Podyplomowego “Zarządzanie Ekologiczne” w Collegium Polonicum UAM w Słubicach 2008-2012
 • Członek Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego od 2015-2021 mianowany przez Ministra Środowiska

Członek Rad Programowych Czasopism Naukowych:

 • „Morena” – interdyscyplinarne  czasopismo naukowe związane z Wielkopolskim Parkiem Narodowym i jego otuliną od 1992
 • „Przyroda i Człowiek” – czasopismo naukowe wydawane przez Akademickie Centrum Edukacji Ekologicznej Uniwersytetu w Opolu od 1990
 • „Przegląd komunalny”- czasopismo ogólnopolskie o nakładzie 9000 od 1996
 • „Ekologia i Technika”- czasopismo naukowe wydawane przez Bydgoskie Towarzystwo Naukowe w Bydgoszczy od 1994
 • Polish Journal of Environmental Studies – PAN Olsztyn- czasopismo z listy filadelfijskiej IF=0,639 od 2002
 • Środowisko- czasopismo naukowe – Uniwersytet Gdański od 2003
 • „Wodociągi i Kanalizacja” – czasopismo naukowe – od 2003
 • „Recycling” – czasopismo naukowe – od 2003
 • „Czysta Energia” – czasopismo naukowe – od 2003

Publikacje prof. Jerzego Siepaka

1.     M.Szafran, J.Siepak, Kwas N-tleno-izochinaldynowy. Synteza i wiązanie wodorowe. Roczniki Chemii 43, 473-479, (1969)
2.    W.Szczepaniak, J.Siepak, Nowy wymieniacz kompleksotwórczy z grupą pirydylazorezorcylową. Polimery 14, 538-540, (1969)
3.    W.Szczepaniak, J.Siepak, Phosphoroorganic complexones. Part I. Synthesis and dissociation constans of alfa (N-benzyloamino)-alkylphosphonicacids. Roczniki Chem. 47, 929-936, (1973)
4.    W.Szczepaniak, J.Siepak, Chelatujący wymieniacz jonowy typu kompleksonów fosfoorganicznych. Chem. Anal. 18, 1019-1026, (1973)
5.    W.Szczepaniak, J.Siepak, Kompleksony fosfoorganiczne.  II Kompleksy kwasów alfa (N benzyloamino)alkilofosfanowych z kationami metali dwuwartościowych. Chem. Anal. 19, 351-359, (1974)
6.    W.Szczepaniak, J.Siepak, Kompleksony fosfoorganiczne. Wiadomości Chemiczne 29, 193-210,  (1975)
7.    W.Szczepaniak, J.Siepak, Kompleksony fosfoorganiczne.  III. Turbidymetryczne miareczkowanie uranylu za pomocą kwasu (N benzyloamino)metanofosfonowego. Chem. Anal. 21, 513-515, (1976)
8.    W.Szczepaniak, E.Siepak, J.Siepak, Kompleksony fosfoorganiczne. V. Kompleksy kwasu (N-benzyloamino) metanofosfonowego z kationami metali wielowartościowych. Chem.Anal. 22, 283-287, (1977)
9.    W.Szczepaniak, J.Siepak, K.Kuczyński, Kompleksony fosfoorganiczne w analizie chemicznej. Chemia Analityczna  23, 211-223, (1978)
10.    W.Szczepaniak, J.Siepak, Phosphoorganic complexones.  VIII. (N picolylamino) isopropylphosphonic acids. Polish J. Chem. 52, 721-727, (1978)
11.    W.Szczepaniak, J.Siepak, Phosphoorganic complexones. Part IX. Complex-forming properties of N(picolylamino)isopropyl phosphonium acids. Polish J. Chem. 53, 1715-1722, (1979)
12.    W.Szczepaniak, J.Siepak, K.Kuczyński, Kompleksony fosfoorganiczne. X. Wymieniacze jonowe typu kompleksonów fosfoorganicznych. Chem. Anal. 25, 135-147, (1980)
13.    J.Siepak, Phosphonic and phosphinic derivatives of Schiff bases as indicators for Iron (III) ions. Chem. Anal. 26, 853-860, (1981)
14.    J.Siepak, Oscillometric titration of iron ions with organophosphorus complexones. Chem. Anal. 26, 651-658, (1981)
15.    J.Siepak, J.Krysiński, S.Kucharski, Investigation on Antibacterial Activity of Some New Aminophosphinic and Aminophosphonic Complexones. Pharmazie 36H, 782-783, (1981)
16.    J.Siepak, Organophosphorus reagents for iron (III) ion in spectrophotometric determination. Chem. Anal. 27, 67-72, (1982)
17.    J.Siepak, Chelating tendiencies of N-(picolylamino)salicylphosphinic and N(picolyl- amine)salicyl phosphonic acid their synthesis and acid-basic properties. Polish J. Chem. 59, 651-663, (1985)
18.    J.Siepak, Synthesis acid-base properties and chelating tendency of aminophosphonic and aminophosphinic acids with changing analythical functional groups. Polish J. Chem. 59, 955-969, (1985)
19.    J.Siepak, Mono-Butyl Esters of alfa-(N -Benzylaminosalicylphsphonic Acid as Selective Reagents for the Extraction and Spectrophotometric Determination of Iron (III). Chem. Anal. 30, 725-735, (1985)
20.    H.Witkowski, J.Siepak, Testowa metoda oznaczania twardości wody w wodach gruntowych i powierzchniowych. Chem. Anal. 30, 443-450, (1985)
21.    J.Siepak, H.Witkowski, Strip method of iron (III) ion determination under field conditions. Chem. Anal. 31, 669-675, (1986)
22.    J.Siepak, H.Witkowski, Modifield strip method of iron(III) ions determination in aqueous solutions. Chem. Anal. 31, 669-675, (1986)
23.    J.Siepak, H.Witkowski, Strip method of iron(III) ion determination with the use of zinc ferrocyanide. Chem. Anal. 32, 1035-1040, (1987)
24.    J.Siepak, Terbium-complex as a label in albumin immunoassay. Bull. Soc. Annis. Sci. Lett. Poznań, Sci. Biol. 26, 5-9, (1988)
25.    J.Siepak, H.Witkowski, Szybka, testowa metoda oznaczania jonu fluorkowego w wodzie, Ochrona Środowiska 2 (35), 15-17, (1988).
26.    J.Siepak, Potential use of a terbium chelate as a label in fluorescent determination of protein traces. Analytica Chimica Acta, 218, 143-149, 1989.
27.    J.Siepak, Terbium Chelates for Use as a label in Fluorescen Immunoassays. The Analyst, 114, 529-531, 1989.
28.    J.Siepak, Extraction – Spectrophotometric Determination of Iron (III) as a Ternary Thiocyanate-Monoethyl-(N-p-chlorobenzylamine) Salicylphosphate Complex. Zeitschrift – Fűr Chemie, 5,183,1989.
29.    J.Siepak, Spectrophotometric titration of  µg -amounts of iron (III) ion in human by means of phosphoorganic complexon (EDHBP). Fresenius Zeitschrift fur Analytische Chemie 334, 270 , 1989.
30.    J. Siepak, A.N.Shiskov, The influens of donor atoms of ligand on the selectivity of some phosphoorganic extractants. Zeitschrift fűr Chemie, 30 ,413 , 1990.
31.    J. Siepak, Mikrooznaczanie białka metodą spektrofluorymetryczną z wykorzystaniem chelatów terbu (III). Chem.Anal., 36 ,7 ,1990.
32.    M.Kraska, J.Siepak , Problemy zanieczyszczenia i ochrony wód powierzchniowych – dziś i jutro, Przyroda i Człowiek, 2,131 ,1990
33.    D.Barałkiewicz, H.Gramowska, J.Zerbe, J. Siepak, Concentration of trace amounts of Ni, Zn, Pb, Cu, Cd, and Co from natural waters on amidoxime resin. Chem.Anal., 37, 641 , 1992.
34.    J.Zerbe, J.Siepak, Usuwanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z wody w procesie sztucznej infiltracji. Gaz, Woda, i Technika Sanitarna, 11, 262 , 1992.
35.    J.Siepak, Obowiązujące normy prawne a zanieczyszczenia środowiska wodnego Wielkopolski metalami ciężkimi. Przyroda i Człowiek,  3, 53 , 1992
36.    J. Siepak, T.Sobczynski, Metale ciężkie w rybach, Przegląd Rybacki, 6, 354, 1992
36.    J.Grochmalicka – Mikołajczyk, D.Klonowska, M.Adamczewska, J. Siepak, Determination of heavy metals in natural water using various methods, XV Zjazd Hydrobiologów Polskich, Gdańsk, 25, 1992
37.    M..Kabaciński, J.Siepak, J.Zerbe, Wstępna ocena degradacji studni na obszarach wiejskich województwa poznańskiego. Przyroda i Człowiek, 117-123, 1993,
38.    J.Zerbe, M.Adamczewska, J.Siepak, Występowanie chloroformu i innych THM w wodzie do picia w Poznaniu. Gospodarka Wodna, 1 ,20 ,1993.
39.    L.Burchardt, J.Jeznach, A.Kaniecki, P.Król, M.Marciniak, J,Mirecki, H.Pawłat, E.Pierzgalski, J.Siepak, A.Szymański, E. Wiencław, W.Wolski, D.Barałkiewicz, M.Kabaciński, B.Messyasz, B.Nagengast, T.Sobczyński, J.Zerbe, P.Zieliński, Z.Ziętkowiak, Możliwość podpiętrzania i regeneracji Jeziora Łęgowskiego. Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z. 3, 1993
40.    J.Zerbe, M.Adamczewska, J.Siepak, Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w wodzie wodociągowej miasta Poznania. Gospodarka Wodna,11 ,252-255,1993 .
41.    L.Domka, J.Siepak, Ochrona Środowiska – nowy kierunek studiów, Ten Świat, 3,(20),6,1993.
42.    M.Adamczewska, J.Siepak, B.Walna, Skład chemiczny wód opadowych w Wielkopolskim Parku Narodowym, Aura,7,14,1993.
43.    M.Kabaciński, J.Siepak, Zawartość mineralnych związków pokarmowych w wodach studziennych w Lednickim Parku Krajobrazowym, Gazetka Lednickiego Parku Krajobrazowego, 5, 1994.
44.    J.Siepak, Idee Ekologii, Ogólne zasady realizowania analizy fizyczno – chemicznej wód powierzchniowych, Teoria i praktyka badań ekologicznych. 95 – 101, 1994
45.    L.Burchardt, J.Mastyński, J.Siepak, Różnorodność zbiorników wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego i ich znaczenie dla Wielkopolski. Morena 2, 105-117, 1994
46.    J.Zerbe, H.Elbanowska, J.Siepak, T.Sobczyński, M.Kabaciński, H.Gramowska, Metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w wodach jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego. Gospodarka Wodna  8 ,174, 1994.
47.    D.Barałkiewicz, J.Siepak, The contents and variability of TOC, POC and DOC concentration in natural waters. Polish Journal of Environmental Studies, 15, 3 (2) , 1994.
48.    J.Zerbe, M.Kabaciński, J.Siepak, Skład chemiczny wód gruntowych na obszarze województwa poznańskiego. Przegląd Geologiczny, 42 ,(5) 360 , 1994.
49.    J.Zerbe, H.Elbanowska, J.Siepak, Oznaczanie azotanów w wodzie metodą spektrofotometryczną z salicylanem sodu. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 308, 10, 1994.
50.    J.Zerbe, H.Elbanowska, H.Gramowska, M.Adamczewska, T.Sobczyński, M.Kabaciński, J.Siepak, Ocena wpływu emisji fluoru i innych zanieczyszczeń na wody, roślinność i gleby na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego, Geoekosystem  Wielkopolskiego Parku Narodowego jako obszaru podlegającego antropopresji, 89 -135 , 1994.
51.    D.Barałkiewicz, J.Siepak, Ogólny węgiel organiczny (OWO) jako wskaźnik ogólnej zawartości związków organicznych w wodach naturalnych, Oznaczanie węgla organicznego w wodzie i ściekach, 1 – 34, Komitet Chemii Analitycznej PAN, 1994
52.    H.Elbanowska, J.Zerbe, J.Siepak, Oznaczanie indeksu fenolowego w wodzie. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 66 ,3 ,1994
53.    J.Zerbe, T.Sobczyński, J.Siepak, Zanieczyszczenia gleby w ogródkach działkowych metalami ciężkimi i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. Przyroda i Człowiek, 5 ,134-145, 1994.
54.    L.Burchardt, A.Kaniecki, H.Pawłat, J.Siepak, A.Szymański, The Ecological and technical factors of determining the regeneration of Łęgowskie Lake. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, tom. 1, Nr 246 (39), 1994.
55.    M.Kabaciński, J.Siepak, Zwartość mineralnych związków pokarmowych w wodach studziennych w Lednickim Parku Krajobrazowym. Aura 22, 4, 1994.
56.    T.Sobczyński, H.Elbanowska, J.Zerbe, J.Siepak, W.Andrzejewski, J.Mastyński, Biokumulacja metali ciężkich w rybach jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 3 ,111-119 ,1995
57.    B.Walna, J.Siepak, Badania hydrochemiczne wód opadowych w Stacji Ekologicznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Jeziory w Wielkopolskim Parku Narodowym, Wody Powierzchniowe Poznania, Wyd. Sorus, 105 – 118, 1995.
58.    B.Walna, J.Siepak, I.Skiera, B.Waraksa, Odczyn gleb powierzchniowych w Wielkopolskim Parku Narodowym. Morena 3, 67-73, 1995
59.    D.Barałkiewicz, J.Siepak, Concentration of trace amounts of Fe(III), Mn(II) and Mo(VI) from natural waters on amidoxime resin. Chem.Anal., 40 ,195 ,1995
60.    J.Siepak, W.Staniewska -Zątek, Wpływ antropopresji na degradacje wód, torfu i roślinności w rezerwacie „Żurawiniec”. Ekologia i Technika, 3 , 13-17 ,1995
61.    D.Barałkiewicz, J.Siepak, Zawartość i sezonowe zmiany rozpuszczonego i znajdującego się w zawiesinie węgla organicznego w wodzie Jeziora Góreckiego. Morena 3 ,73-81,1995.
62.    J.Zerbe, T.Sobczyński, J.Siepak, Metale ciężkie w osadach dennych, ich specjacja na drodze ekstrakcji sekwencyjnej, Ekologia i Technika, 3, 7 – 12, 1995
63.    R.Łukasiewicz, P.Niedzielski, J.Siepak, Stan czystości wód jeziora Sarcz poddanego antropopresji.Ekologia i Technika, 5, 23 – 25, 1995
64.    H.Elbanowska, J.Zerbe, J.Siepak, Oznaczanie azotynów w wodzie kolorymetryczną metodą Griessa. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 5 ,23-24 ,1995
65.    L.Domka, J.Siepak, Edukacja ekologiczna na kierunkach uniwersyteckich, Ekologia i Technika 3, 4 – 7, 1995
66.    J.Zerbe, J.Siepak, H. Elbanowska, W.Gulaczyk, Chemical Pollution of shallow ground Waters in the Poznań Area. Archives of Environmental Protection, 1-2 ,97-108 ,1996
67.    M.Kabaciński, J.Siepak, J.Zerbe, D.Barałkiewicz, Comparison of the Field and Laboratory Methods in Fe(II) and Fe(III). Speciation Studies of Water Samples. Chem. Anal., 41-63, 1996
68.    P.Niedzielski, D.Barałkiewicz, J.Siepak, Absorpcyjna spektrometria atomowa jako metoda oznaczania śladowych ilości metali w środowisku.  Ekologia i Technika , 3 , 27-31, 1996
69.    J.Zerbe, J.Siepak, Cała prawda o popiołach. Opinia naukowa dotycząca poprawności metod badania i interpretacji wyników analiz popiołów z ZECP S.A. Karolin II w aspekcie ich potencjalnego oddziaływania na środowisko. Głos Wielkopolski, 2.04.1996
70.     B.Walna, J.Siepak, Chemizm kwaśnych deszczy na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, Chemizm i oddziaływanie kwaśnych deszczy na środowisko przyrodnicze. Jeziory, 103-127, 1996
71.    P.Niedzielski, D.Barałkiewicz, J.Siepak, Instrumentalne metody oznaczania śladowych ilości metali w próbkach środowiskowych. Ekologia i Technika, 4 ,26-30, 1996
72.    T. Sobczyński, J.Zerbe, H.Elbanowska, J.Siepak, Badania chemiczne osadów dennych Jeziora Góreckiego w aspekcie oceny oddziaływania antropopresji. Ekologia i Technika, 2, 14-18 , 1996
73.    J.Siepak, H.Elbanowska, L.Kozacki, Arrangement Contamination of Soil by Heavy Metals Near Public Main Roads in the City of Poznań. Polish Journal of Environmental Studies, 2, 45-48,1996
74.    B.Walna, J.Siepak, Chemizm wód opadowych w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach w Wielkopolskim Parku Narodowym. Ekologia i Technika, 6, 24-29, 1996
75.    H.Gramowska, M.Adamczewska, J.Siepak, Wydzielanie fluorków z próbek środowiskowych. Porównanie metod mikrodyfuzji i destylacji wydzielania fluorków z próbek srodowiskowych. Przyroda i Człowiek, 6,109-122 ,1996
76.    B.Walna, J.Siepak, M.Adamczewska, H.Gramowska, Monitoring chemiczny  wód Jeziora Góreckiego.  Przyroda i Człowiek, 6 ,159-164, 1996
77.    T.Sobczyński, J.Zerbe, H.Elbanowska, J.Siepak, Mineralizacja próbek osadów dennych jako etap poprzedzający oznaczanie ogólnej zawartości metali ciężkich. Gospodarka Wodna, 6, 173 – 177,  1996
78.    J.Zerbe, M.Adamczewska, T.Sobczyński, J.Siepak, Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w osadach dennych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 4 , 53 -58, 1996
79.    D.Barałkiewicz, M.Kraska, J.Siepak, The content of DOC, POC and TOC in Lobelian Lakes, Polish Journal of Environmental Studies, 5, 6, 17 – 22, 1996
80.    T.Sobczyński, J.Zerbe, H.Elbanowska, K.Sajewska, J.Siepak, Badania chemiczne osadów dennych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego w aspekcie oceny  antropopresji, Ekologia i Technika, 5-6 , 17-22,1996
81.    D.Barałkiewicz, B.Nagengast, P.Niedzielski, L. Burchardt, J.Siepak, Wykorzystanie atomowej spektrometrii absorbcyjnej z elektrotermiczną atomizacją ET -ASA  do oznaczania śladowych ilości metali w wodzie jeziorowej, Ekologia i Technika  4, 21-25, 1996
82.    J.Siepak, M.Kabaciński, D.Barałkiewicz, Chromium Speciation in the Samples of the 1st Water Bearing Level Undeground Waters Susbjected to Anropopression, Polish Journal of Environmental Studies 5, 2, 41 – 44, 1996
83.    B.Walna, J.Siepak, M.Adamczewska, H.Gramowska, Badania hydrochemiczne wód jeziora Góreckiego. Morena 4, 53 – 58, 1996
84.    T.Sobczyński, J.Zerbe, J.Siepak, Chemical Studies of the Sediments of the Góreckie Lake. Archives of Environmental Protection, 3-4,  23, 1997
85.    Z. Karaś, D. Barałkiewicz, J. Siepak, Wpływ antropopresji na poziom kumulacji i migracji niklu w środowisku przyrodniczym człowieka. Ekologia i Technika, 2, 4-8, 1997
86.    D.Barałkiewicz, J.Siepak, Determination of trace amounts of molybdenum in water sample by GF-AAS with multiple injections and CDS step. Analytica Chimica Acta, 353, 85-89, 1997
87.    D.Barałkiewicz, Z.Karaś, J.Siepak, The application of the fast ETAAS method for determination of the chromium, cobalt and nickiel in samples of preserved food. Chem. Anal.42, 691, 1997
88.    J.Zerbe, J.Siepak:  Oznaczanie  chemicznego  zapotrzebowania  tlenu,  Gaz  Woda  i  Technika  Sanitarna, 10, 422-424, 1998
89.    K.Nowaczyk, A.Juszczak, F.Domka, J.Siepak, The Use of  Thiobacillus ferrooxidans Bacteria in the Process of Chalcopyrite Leaching, Polish Journal Environmental Studies, Vol. 7, No 5, 307-312,1998
90.    H.Gramowska, P.Koralewski, J.Siepak, The effect of speciation forms of fluorine on the decay of spruce and juniper trees, Polish Journal Environmental Studies, Vol. 7 Nr 1, 17-19, 1998
91.    T.Buszewska, J.Siepak, B.Buszewski, Różne warianty ekstrakcji ciecz-ciało stałe jako techniki przygotowania próbek, GIT Verlag GmbH, Polen Laboratorium Diagnostyka Biotechnika, 2, 65-70, 1998
92.    B.Walna, S.Drzymała, J.Siepak, The impact of acid rain calcium and magnesium status in typical soil of the Wielkopolski National Park, The Science of the Total Environment, 220, 115-120, 1998
93.    Z. Karaś, D.Barałkiewicz, J.Siepak, Ocena zawartości niklu w roztworach stosowanych do diagnostyki alergii testami punktowymi oraz w szczepionkach do odczulania. Przegląd Dermatologiczny, 5, 299-304, 1998
94.    J.Zerbe, J.Siepak, A.Osowski: Ocena  wpływu  antropopresji  na  małe  zbiorniki  śródpolne  na  terenie  WPN,  Morena  1998
95.    D.Barałkiewicz, J.Siepak, Speciation analysis of chromium (III) and (VI) in natural water samples by graphite furnace atomic absorption spectrometry, Chem.Anal. 44, 879, 1999
96.    T.Buszewska, J.Siepak, B.Buszewski Comparison of Recovery-rate of Phenols Isolated from Water Samples with Utilization of spe Colummns Empore and Speedisk, InCom 1998 Instrumentalizet Analytical Chemistry of different solid-phase extraction methods. Chemia i inżynieria ekologiczna, 5, 12, 1099-1111, 1998and Computer Technology, 453,1998
97.    M. Adamczewska. J.Siepak, Kumulacja WWA w glebach z terenu toru samochodowego „Poznań,Przyroda i Człowiek, 5-17 (8), 1998
98.    B.Walna, S.Drzymała, J.Siepak, Mobilization of aluminium under acid precipitation (a laboratory experiment) in the typical soils of Wielkopolski National Park, Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, z. 456, 375-380, 1998
99.    Z.Karaś, D.Barałkiewicz, J.Alkiewicz, J.Siepak, Zawartość niklu w pyłku roślin. Pneumonologia, Alergologia Polska, 2, 66, 101-107, 1998
100.    T.Buszewska, J.Siepak, A.Chmarzyński, B.Buszewski. Izolowanie i oznaczanie ksenobiotyków organicznych w wodzie. I. Porównanie różnych technik ekstrakcji w układzie ciecz-ciało stałe. Isolation and determination of organic xenobiotics from water using coupled chromatographic techniques. I. Comparison of diffrent solid-phase extraction methods. Chemia i inżynieria ekologiczna, 5, 12, 1099-1111, 1998
101.    T.Buszewska, J.Siepak:  Zastosowanie TLC w modyfikowaniu i wyjaśnianiu procesów sorpcyjnych w glebie. Chemia  w  Szkole,  5, 277-284, 1999
102.    J.Siepak B.Walna, S.Drzymała, Speciation of Aluminium Released Under the Effect of Acid Rain, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 8, No. 1, 47-50, 1999
103.    J.Zerbe, J.Siepak, Comparison of Three  Methods for determination of Chemical Oxygen Demand (COD) in Wastewaters,  Chem. Anal. 44, 2, 1999
104.    L.Pilc, J.Rosada, J.Siepak, The influence of emission from Copper Foundry „Głogów” on heavy metals concentration in agrocenoses, Polish Journal Environmental Studies, 8 (2), 111-114, 1999
105.    D. Barałkiewicz, J.Siepak, Chromium, Nickel and Cobalt in Environmental Samples and Existing Legal Norms, Polish Journal Environmental Studies vol.8, No.4 , 201-208, 1999
106.    J.Siepak, The total organic carbon (TOC) as a sum parameter of water pollution in sellected polish rivers (Vistula, Odra, Warta), Acta Hydrochimica et Hydrobiologica, 27, 5, 282-285, 1999
107.    J. Siepak, T. Sobczyński: Analiza specjacyjna metali w osadach dennych. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Seria: Inżynieria Środowiska, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Nr 15, 131-143, 1999
108.    J.Zerbe, T.Sobczyński, H.Elbanowska, J.Siepak, Speciation heavy metals in bottom sediments of lakes. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 8, No 5, 331-339, 1999
109.    B.Walna, J.Siepak, Research on the variability of physicol-chemical parameters characterizing acidic atmospheric precipitation at the Jeziory Ecological Station in the Wielkopolski National Park (Poland). The Science of the Total Environment, 239, 173-187, 1999
110.    P.Niedzielski, Z.Kowalczuk, J.Siepak, Speciation Analysis of Arsenic, Antimony and Selenium in the Surface Waters of Poznań, Polish Journal of Environmental Studies, vol.8, nr 3,183-187, 1999
111.    D.Barałkiewicz, B.Szpakowska, B.Karlik, J.Siepak,  Heavy metals in waters of furnace waste storage areas. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 20, 253-261, 1999
112.    P.Niedzielski, J.Siepak, Z.Kowalczuk, Speciation Analysis of Arsenic, Antimony and Selenium in the Waters of Lakes Subjected to Various Levels of Anthropopressur, Chemia i inżynieria ekologiczna, 4, 1-9, 1999.
113.    D.Barałkiewicz, J.Siepak, Lithium migration from a furnace waste dump side to underground and surface waters, Chemical & Environmental Research, 9 (3-4), 229-234, 2000
114.    B.Walna, J.Drzymała, J.Siepak, Studies of migration and speciation of magnesium forms in soils under the influence of acid rain. Magnesium Bulletin, 22, 2, 35-38, 2000
115.    B.Walna, J.Drzymała, J.Siepak. The impact of acid rain on potassium and sodium status in typical soils of the Wielkopolski National Park (Poland), Water, Air and Soil Pollution, 121, 31-41, 2000
116.    P.Niedzielski, J.Siepak, Z.Kowalczuk, Speciation Analysis for Determination of Arsenic, Antimony and Selenium in Water Samples from the Lednickie Lake, Archives of Environmental Protection,  26, 73-82, 2000.
117.    H.Elbanowska, M.Adamczewska, J.Siepak, Oznaczanie mokrogramowych ilości boru metodą spektrofotometryczną z azometyną H, Mikrozanieczysazczenia w środowisku w świetle przepisów Unii Europejskiej, Politechnika Czestochowska, Częstochowa 77-84, 2000
118.    W.Sarnowski, D.Barałkiewicz, J. Siepak, S.Katarzyński, M.Łaciński. Diverse levels of calcium and phosphorus and trace elements in themineral deposits found on cardiac aortic valves, Journal Elements and Electrolytes, 18, 156-159, 4/2001
119.    J.Zerbe, H.Elbanowska, J.Siepak, A Fast Manual Method for Determination of Anionic Surfactants in Water Samples, Chem.Anal., 45, 595-599, 2000
120.    P.Karolewski., J.Siepak , H.Gramowska  Response of Scots pine (Pinus silvestris), Norway spruce (Picea abies) and Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) needles to environment pullution with fluorine compounds, Dendrobiology 45: 41-46, 2000.
121.    M. Pełechaty, L. Burchardt, J. Siepak, Factors differentiating the habitats occupied by phytocenoses of Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939, in lakes in Wielkopolska region, Polish Journal of Environmental Studies 9, 5, 409-417, 2000
122.    B.Walna, J.Siepak, Stan badań kwaśnych opadów i ich wpływ na gleby ze szczególnym uwzględnieniem geoekosystemu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ekologia i Technika. 1 (43), 3-14, 2000.
123.    J.Zerbe, J.Siepak, Kontrola analityczna jakości wody do picia w świetle wymagań okreslonych w dyrektywie Unii Europejskiej i w projekcie nowelizacji przepisów Polskich, Ekologia i Technika, 3, 63-68, 2000
124.    B.Walna, J.Siepak, H.Gramowska, T.Buszewska, Temporal trends of polycyclic aromatic hydrocarbons in precipitation of Poznan and its vicinity (Poland), Intern. J. Environ. Anal. Chem., 79 (1), 15-24, 2001
125.    P.Niedzielski, J.Siepak, Analiza specjacyjna arsenu, antymonu i selenu w wodzie jeziora Lednickiego, Studia Lednickie, 423-427, 2000
126.    B.Walna, J.Siepak, S.Drzymała, Soil degradation the Wielkopolski National Park (Poland) as an effect of acid rain simulation, Water, Air and Soil Pollution, 130, 1727-1732, 2001.
127.    P.Niedzielski, J.Siepak, M.Siepak, Analiza specjacyjna arsenu, antymonu i selenu w wodach mineralnych i wodociągowych, Przyroda i Człowiek, 10, 183-191, 2000
128.    M.Adamczewska, J.Siepak, H.Gramowska. Studies of levels of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil subjected to antropopressure in the city of Poznań, Polish Journal of Environmental Studies 9, 4, 305-321, 2001
129.    P.Niedzielski, J.Siepak, Determination of Antimony in Natural Waters by Atomic Absorption Spectrometry with Flow-Injection Hydride Generation, Chem. Anal.(Warsaw), 46, 51-57,  2001
130.    M.Siepak, A.Kowalski, P.Niedzielski, T.Sobczyński, J.Siepak, Ocena jakości wód jezior okolic Trzcianki poddanych presji antropogenicznej. Ekologia i Technika 3, 74-81, 2001.
131.    J.Zerbe, J.Siepak, H.Elbanowska, Fly ash and slug mixture from heat and power generating plant as environmentally friendly industrial waste. Polish Journal of Environmental Studies.10, 2, 113-117, 2001.
132.    J.Nawrocki, J.Siepak, J.Zerbe. Nowe wymagania jakościowe stawiane wodzie do picia w Polsce. Przegląd Komunalny, 1, 64-66, 2001;
133.    P.Niedzielski, M.Siepak, J.Siepak, Absorpcyjna spektrometria atomowa z generowaniem wodorków jako metoda analityczna w badaniu środowiska przyrodniczego, Chemia i inżynieria ekologiczna 8(2-3), 2001.
134.    M.Siepak, P.Niedzielski, J. Siepak, Absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w piecu grafitowym jako metoda analityczna wykorzystywana do oznaczania próbek środowiskowych, Chemia i inżynieria ekologiczna, 5, 8, 2001.
135.    P. Niedzielski, J. Siepak, M.Siepak, Total content of Arsenic, Antimony and Selenium in Groundwater Samples from Western Poland, Polish Journal of Environmental Studies 10, 5, 347-350, 2001.
136.    D.Barałkiewicz, J.Siepak, Slurry sampling for electrothermal atomic absorption spectrometric determination of chromium, nickel, lead and cadmium in sewage sludge, Analityca Chimica Acta 437, 11-16, 2001
137.    G.Głosińska, L.Boszke, J.Siepak, Ewaluacja pojęć specjacja i analiza specjacyjna w literaturze polskiej, Chemia i inżynieria ekologiczna, 8(11), 1110-1119, 2001.
138.    T.Sobczyński, J. Siepak, Speciations of heavy metals in bottom sediments of lakes in the area of Wielkopolski National Park, Polish Journal of Environmental Studies, 10, 6,463-474, 2001
139.    W.Pukacz, W.Szahun, J.Siepak, T.Sobczyński, Determination of selected sulphur speciation forms in fresh water lakes and bottom sediments, Polish Journal of Environmental Studies, 10, 5, 365-370, 2001
140.    J.Zerbe, J.Siepak, Wymagania jakościowe stawianie wodzie do picia w Polsce i sposoby ich egzekwowania, Przegląd lekarski 58, VII Krajowy Kongres Ekologiczny Ekomed Tarnów 22-123 październik 2001, suplement 7/2001
141.    J.Zerbe, J.Siepak,Wymagania jakościowe stawiane wodzie do picia w Polsce i sposoby ich egzekwowania, Przegląd Lekarski 58, suplement 7, str 5-9, 2001
142.    P.Niedzielski, J.Siepak, Speciation analysis of arsenic, antimony and selenium in city area surface waters Chemical and Environmental Research, 10,131-137,2001
143.    P.Niedzielski, J.Siepak, M.Siepak, M.Kraska, Occurrence of arsenic, antimony and selenium in surface waters of Drawieński National Park, Polish Journal of Environmental Studies 11, 1, 41-45,2002
144.    P.Niedzielski, J.Siepak, M.Siepak, Comparison of modifiers for determination of arsenic, antimony and selenium by atomic absorption spectrometry with atomization in a graphite tube or hydride generation and in-situ preconcetration in a graphite tube, Microchemical Journal, 72 137-145,2002
145.    P.Niedzielski, J.Siepak, M.Siepak, Absorpcyjna spektrometria atomowa z generowaniem wodorków i zatężaniem in-situ w kuwecie grafitowej, Chemia i inżynieria ekologiczna 9 (10)1167-75,2002
146.    B.Walna, J.Siepak, L.Domka, S.Drzymała, T.Sobczyński, Research of the limitation of the effect of acid rain on leaching aluminium from the soil by the addition of limestone. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 482,529-534, 2002
147.    P.Niedzielski, M.Siepak, J.Siepak, J.Przybyłek, Determination of Different Forms of Arsenic, Antimony and Selenium in Water Samples Using Hydridge Generation, Polish Journal of Environmental Studies 11, 3, 219-224,2002
148.     L.Boszke, A.Kowalski, G.Głosińska, J.Siepak, Analityczne aspekty oznaczania rtęci całkowitej oraz form fizyczno-chemicznych rtęci w próbkach środowiskowych, cz. II, Ekologia i Technika, vol.X, nr5, 139-147, 2002
149.    B.Walna, J.Siepak, Chemiczna degradacja gleb związana z kwaśnymi opadami atmosferycznymi, Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce (red J. Burchard), wyd Uniwersytet Łódzki, Łódź , 77-85, 2002
150.    J.Pleczyński, J.Siepak, J.Zerbe, J.Wesołek, M.Magdziarek, Możliwości wykorzystania osadów ściekowych i koncentratu z odcieków do intensyfikacji produkcji biogazu na składowiskach odpadów komunalnych, Ekologia i Technika X, 2, 53-57, 2002
151.    J.Siepak, Nowy stan prawny dotyczący spraw wodnych w ochronie środowiska, Przegląd Komunalny, 8, 42, 2002
152.    J.Zerbe, J.Siepak, Normatywy jakości wody do picia w Unii Europejskiej i Polsce, Przegląd Komunalny, 8, 45-48, 2002
153.    J.Siepak, J.Zerbe, Wymagania jakościowe stawiane wodzie do picia w Polsce w nowelizacji, Przegląd Komunalny, 8 , 48-49, 2002
154.     H.Gramowska, J.Siepak, Wpływ poziomu fluorków na reakcje liści i igieł drzew miasta Poznania i okolic, Rocznik Ochrona Środowiska, Koszalin 4, 455-476, 2002
155.    L.Boszke, G.Głosińska, J.Siepak, Some Aspects of Speciation of Mercury in a Water  Environmental, Polish Journal of Environmental Studies, 11, 4 , 258-298, 2002
156.    T.Sobczyński, A.Pełechata, A.Zioła, M.Pełechaty, L.Burchardt, J.Siepak, Accumulation of Aluminium in the Freshwater Ecosystem of Jaroławieckie Lake Polish Journal of Environmental Studies 11, 77-82, 2002
157.    L. Boszke, J.Siepak, J.Falandysz, Total Mercury Contamination of Selected Organisms in Puck Bay, Baltic Sea, Poland, Polish Journal of Environmental Studies, Vol.12, No.3  275-285, 2003
158.    L.Boszke, A.Kowalski, G.Głosińska, R.Szarek, J.Siepak, Environmental Factors Affecting Speciation if Mercury in the Bottom Sediments; an Overview, Polish Journal of Environmental Studies, 12, 1 , 5-13, 2003
159.    B.Buszewski, T.Buszewska, M.Szumski, J.Siepak, Silmultaneous Determination of Phenols Polyaromatic Hydrocarbons Isolated from Environmental Samples by SFE-SPE-HPLC, Chem. Anal.-Warsaw, 48,13-25, 2003
160.    B. Walna, Ż. Polkowska, S. Małek, K. Mędrzycka, J. Namieśnik, J.Siepak, Tendencies of Change in the Chemistry of Precipitation at Three Monitoring Stations 1996-1999, Polish Journal of Environmental Studies, 12, 4 , 473-478, 2003
161.    A.Zioła, M.Szymański, J.Kaźmierczak, A.Kubiński, M.Kuleczka, M.Siepak, J.Siepak, Wpływ presji antropogenicznej na stan czystości wód jezior okolic Trzcianki, Ekologia i Technika XI, 2 , 21-30, 2003
162.    B.Kobiella, J.Zerbe, S.Lis, J.Siepak; Jakość wody do picia w Koszalinie, Ekologia i Technika, vol. XII, nr 6, 2004, 196-201
163.    L.Burchardt, J.Michalik, J.Siepak, A.Winiecki; Środowisko przyrodnicze Wielkopolski na tle wieloletniego funkcjonowania, W: Wielkopolska wobec wyzwań XXI, Wydawnictwo UAM 2004, 65-94
164.    B.Walna, I.Kurzyca, J.Siepak; Wyniki obserwacji i analizy opadów atmosferycznych zebranych w stacji ekologicznej UAM Jeziory w 2002 i 2003 roku, Morena, 11(2004)21-28
165.    L.Boszke, T.Sobczyński, G.Głosińska, A.Kowalski, J.Siepak; Distribution of mercury and other heavy metals in bottom sediments of the middle Odra River (Germany/Poland), Polish Journal of Environmental Studies 13(2004)495-502
166.    L.Boszke, A.Kowalski, J.Siepak; Grain size partitioning of mercury in sediments of the middle Odra river (Germany/Poland), Water, Air, and Soil Pollution, 159(2004)125-138
167.    A.Molik, J.Siepak, R.Świetlik, J.R.Dojlido; Identification of chromium species in tanning solutions; Polish Journal of Environmental Studies; 13(2004)311-314
168.    B.Walna, I.Kurzyca, J.Siepak; Local effect of pollution on the chemical composition of precipitation in areas differing in the human impact; Polish Journal of Environmental Studies 13(2004)36-42
169.    I.Kurzyca, Z.Błaszczak, J.Siepak, M.Ratajczak; Comparative study of the tap water quality in Poznan (Poland) and Aveiro(Portugal); Chemia i Inżynieria Ekologiczna, po recenzji 2004
170.    L.Boszke, A.Kowalski, J.Siepak; Grain size partitioning of mercury in sediments of the middle Odra river (Germany/Poland); W: Mercury as a global pollutant, RMZ-M&G 51(2004)857-860
171.    L.Boszke, A.Kowalski, J.Siepak;Distribution of mercury in surface waters, bottom sediments and soils from Poznań city (Wielkopolska District, Poland); W: Mercury as a global pollutant, RMZ-M&G 51(2004)861-863
172.    T.Sobczyński, M.Szwach, A.Ziola, J.Siepak; Fractionation of alluminium from alluvial sediments; Environmant Protection Engineering, 30(2004)177-182
173.    J. Siepak, L.Boszke; Analytical methods in determination of mercury species in environmental samples. an overview; Acta Toxicologica, 12(2004)87-100
174.    Ż.Polkowska, A.Astel, B.Walna, S.Małek, K.Mędrzycka, T.Górecki, J.Siepak, J.Namieśnik; Chemometric analysis of rainwater and througfall at several sites in Poland; Atmospheric Environment 39(2005)837-855
175.    J. Siepak, L.Boszke; Analytical methods in determination of mercury species in environmental samples. an overview; Acta Toxicologica, 12(2004)87-100
176.    B.Walna, W.Spychalski, J.Siepak; Assessment of potentially reactive pools of aluminium in poor forest soils using two methods of fractionation analysis; Journal of inorganic Biochrmistry, 99(2005)1807-1816
177.    P.Niedzielski, M.Siepak, H.Matusiewicz, J.Siepak; The Ground water Arsenic Speciation Study Using Hyphenated HPLC-HG-AAS Analytical System; Polish Journal of Environmental Studies; 14(2005)5
178.    W.Szczuciński, P.Niedzielski, G.Rachlewicz, T.Sobczyński, A.Zioła, A.Kowalski, S.Lorenc, J.Siepak; Contamination of tsunami sediments in a costal zone inundated by the 26 December 2004 tsunami in Thailand; Environ. Geol. 49(2005)321-331
179.    Ż.Polkowska, A.Astel, B.Walna, S.Małek, K.Mędrzycka, T.Górecki, J.Siepak, J.Namieśnik; Chemometric analysis of rainwater and troughfall at several sites in Poland; Atmospheric Environment 39(2005)837-855
180.    A.Surdacka, B.Stachecki, E.Kaczmarek, J.Siepak; The effect of hydroxyapatite toothpastes on the oral cavity environment; Polish Journal of Environmental Studies 14(2005)19-23
181.    A.Czajka-Jakubowska, H.Chen, B.H.Clarkson, J.Siepak, J.Stopa; The influence of fluoride administered in drinking water on enamel ctystal topography; Polish Journal of Environmental Studies; 14(2005)49-54
182.    I.Kurzyca, G.Łyczkowska, B.walna, A.Choiński, J.Siepak; Specific quality of the water of Wielki Staw and Mały Staw in the Karkonosze Mountains (Poland); Polish Journal of Environmental Studies, 14(2005)105-109
183.    G.Głosińska, T.Sobczyński, L.Boszke, K.Bierła, J.Siepak; Fractionation of some heavy metals in bottom sediments from the Middle Odra River (Germany/Poland); Polish Journal of Environmental Studies, 14(2005)305-317
184.    B.Walna, J.Siepak, S.Drzymała, T.Sobczyński; Research on the aluminium speciation in poor forest soils using the sequential extraction method; Polish Journal of Environmental Studies, 14(2005)243-250
185.    Ż.Polkowska, A.Astel, B.Walna, S.Małek, K.Mędrzycka, T.Górecki, J.Siepak, J.Namieśnik; Chemometric analysis of rainwater and througfall at several sites in Poland; Atmospheric Environment 39(2005)837-855
186.    B.Walna, W.Spychalski, J.Siepak; Assessment of potentially reactive pools of aluminium in poor forest soils using two methods of fractionation analysis; Journal of inorganic Biochrmistry, 99(2005)1807-1816
187.    P.Niedzielski, M.Siepak, H.Matusiewicz, J.Siepak; The Ground water Arsenic Speciation Study Using Hyphenated HPLC-HG-AAS Analytical System; Polish Journal of Environmental Studies; 14(2005)5
188.    W.Szczuciński, P.Niedzielski, G.Rachlewicz, T.Sobczyński, A.Zioła, A.Kowalski, S.Lorenc, J.Siepak; Contamination of tsunami sediments in a costal zone inundated by the 26 December 2004 tsunami in Thailand; Environ. Geol. 49(2005)321-331
189.    A.Surdacka, B.Stachecki, E.Kaczmarek, J.Siepak; The effect of hydroxyapatite toothpastes on the oral cavity environment; Polish Journal of Environmental Studies 14(2005)19-23
190.    A.Czajka-Jakubowska, H.Chen, B.H.Clarkson, J.Siepak, J.Stopa; The influence of fluoride administered in drinking water on enamel ctystal topography; Polish Journal of Environmental Studies; 14(2005)49-54
191.    I.Kurzyca, G.Łyczkowska, B.Walna, A.Choiński, J.Siepak; Specific quality of the water of Wielki Staw and Mały Staw in the Karkonosze Mountains (Poland); Polish Journal of Environmental Studies, 14(2005)105-109
192.    G.Głosińska, T.Sobczyński, L.Boszke, K.Bierła, J.Siepak; Fractionation of some heavy metals in bottom sediments from the Middle Odra River (Germany/Poland); Polish Journal of Environmental Studies, 14(2005)305-317
193.    B.Walna, J.Siepak, S.Drzymała, T.Sobczyński; Research on the aluminium speciation in poor forest soils using the sequential extraction method; Polish Journal of Environmental Studies, 14(2005)243-250
194.    A.Kowalski, P.Niedzielski, J.Siepak, L.Boszke; Rtęć w środowisku przyrodniczym; Przegląd Komunalny, 3(2005)18-19
195.    I.Kurzyca, J.Siepak, B.Walna; Winter runoff to Poznań’s surface water; Welcome to Poznań&Wielkopolska 2-3(2005)11-12
196.    A.Kowalski, P.Niedzielski, L.Boszke, J.Siepak Monitorowanie rtęci w wybranych elementach środowiska przyrodniczego Polsce. Przegląd Komunalny, 3, 18-19, (2005).
197.    A.Astel, G.Głosińska, T.Sobczyński, L.Boszke, V.Simeonov, J.Siepak; Chemometrics in the assessment of the sustainable development rule implemntation, Central European Journal of Chemistry 4(3) 2006 543-564
198.    J.Siepak, M.Frankowski, Badania geologiczno-chemiczne osadów po tsunami z południowej Tajlandii, Przegląd Komunalny nr 9 (181), 2006
199.    M.Pawłowska, J.Siepak; Enhancement of Methanogenesis at a Municipal Landfill Site by Addition of Sewage Sludge, Enviromental Engineering Science Vol. 23, No. 4 , 2006
200.    P.Niedzielski, I.Kurzyca, J.Siepak; A new tool for inorganic nitrogen speciation study: Simultaneous determination of ammonium ion, nitrite and nitrate by ion chromatography with post-column ammonium derivatization by Nessler reagent and diode-array detection in rain water samples, Analytica Chemica Acta 577 (2006) 220-224.
201.    W.Szczuciński, N.Chaimanee, P.Niedzielski, G.Rachlewicz, D.Saisuttichai, T.Tepsuwan, S.Lorene, J.Siepak; Enviromental and Geological Impacts of the 26 December 2004 Tsunami in Coastal Zone of Thailand-Overview of Short and Long-Term Effects, Polish J. of Environ.Stud. Vol. 15, No. 5 (2006), 793-810.
202.    A.Astel, B.Walna, I.Kurzyca, K.Szczepaniak, J.Siepak; Applicationof Chemometry to the Comparison of Atmospheric Precipitation Pollution Profiles in Urban and Ecologically Protected Areas, Chem. Anal. (Warsaw), 51,377 (2006).
203.    L.Boszke, A.Kowalski, W.Szczuciński, G.Rachlewicz, S.Lorenc, J.Siepak Assessment of mercury mobility and bioavailability by fractionation method in sediments from coastal zone inundated by the 26 December 2004 tsunami in Thailand Environ. Geol. 51:527-536, (2006)
204.    P. Niedzielski, I. Kurzyca, J. Siepak, A new tool for inorganic nitrogen speciation study: simultaneously determination of ammonium ion, nitrite and nitrate by ion chromatography with post-column ammonium derivatization by Nessler reagent and diode-array detection in rain water samples, Anal Chim. Acta, 577, 220, 2006.
205.    W. Szczuciński, N. Chaimanee, P. Niedzielski, G. Rachlewicz, D. Saisuttichai, T. Tepsuwan, S. Lorenc, J. Siepak, Environmental and geological impacts of the 26 December 2004 tsunami in coastal zone of Thailand – overview of some short and long-term effects, Pol. J. Environ. Stud. 2006, 15, 2006 793-810.
206.    J. Siepak, P. Niedzielski, T. Sobczyński, L. Boszke, A. Kowalski, A. Zioła: Badania interdyscyplinarne osadów po tsunami z południowej Tajlandii. XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk 2006
207.    J. Siepak, M. Frankowski, Osady po tsunami z południowej Tajlandii, Przegląd Komunalny nr 9 (181), 2006, pp. 507
208.    Walna B., Kurzyca I. 2006: Monitoring środowiska na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w latach 2004-2005. [W]: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2005, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 119-125.
209.    A.Astel, B.Walna, I.Kurzyca, K.Szczepaniak, J.Siepak; Application of chemometry to the comparison of atmospheric precipitation pollution profiles in urban and ecologically protected areas; Chemical Analysis, 51 (2006) 377-389
210.    P.Niedzielski, I.Kurzyca, J.Siepak; A new tool for inorganic nitrogen speciation study: simultaneous determination of ammonium ion, nitrite and nitrate by ion chromatography with post-column ammonium derivatization by Nessler reagent and diode-array detection in rain water samples; Analytica Chimica Acta, 577 (2006) 220-224
211.    Astel A., Głosińska G., Sobczyński T., Boszke L., Simeonov V., Siepak J. Chemometrics in the assessment of the sustainable development rule implementation. Central European Journal of Chemistry 4, 3, 543-564, 2006.
212.    Siepak J., Frankowski M. Interdyscyplinarny charakter badań osadów po tsunami z południowej Tajlandii. Chemia w zrównoważonym rozwoju; 2006, 69-74
213.    Głosińska G., Siepak J., Siepak M., Walna B. Transgraniczna współpraca dydaktyczna realizowana w Collegium Polonicum w Słubicach. XIV Ogólnopol. Konf. Metodyczna; 2006, 67-72
214.    Głosińska G., Siepak J. Metale ciężkie w obszarze równin zalewowych. Ekologia; 2006, 3/35, 36-39
215.    Niedzielski P., Kozak L. Badania osadów naniesionych przez tsunami. Lab. Apar. Bad.; 2006, 5, 38-40
216.    B.Walna, I.Kurzyca, J.Siepak; Variations in the fluoride level in precipitation in a region of human impact, Water, Air and Soil Pollution – DOI 10.1007/s11267-006-9108-4
217.    Kowalski A., Siepak J., Boszke L. Mercury contamination of surface and ground waters of Poznań city, Poland. Polish Journal Environmental Studies 16, 1, 67-74, 2007.
218.    Kowalski A., Frankowski M., Zioła A., Siepak J., Siepak M. Oznaczanie rtęci w próbkach skał osadowych przy wykorzystaniu atomowej spektrometrii fluorescencyjnej z generowaniem zimnych par. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rtęć w środowisku”; 2007, 129-140
219.    Boszke L., Kowalski A., Astel A., Barański A., Gworek B., Siepak J. Mercury mobility and bioavailability in soil from contaminated area. Environmental Geology. (w druku: DOI 10.1007/s00254-007-1056-4).
220.    Boszke L., Kowalski A., Siepak J. Fractionation of mercury in sediments of the Warta River (Poland). In: Pawłowski L., Dudzinska M., Pawłowski A. Environmental Engineering. Taylor & Francis Group, London 403-413, 2007.
221.    Kowalski, M. Siepak, M. Frankowski, A. Zioła Metodyczne aspekty oznaczania rtęci w próbkach skał osadowych z ujęcia wód podziemnych dla miasta Poznania. Ogolnopolska Konferencja Naukowa. Rtęć w środowisku identyfikacja zagrożenia dla zdrowia człowieka. Gdynia 9-11 maja 2007.
222.    Kowalski A., J. Siepak, M. Frankowski, A. Zioła, J. Siepak Wykorzystanie ekstrakcji jedno i wieloetapowej w oznaczeniach rtęci metodą CV-AFS w osadach dennych rzeki odry (polska/niemcy). 11th International Conference on Chemysty and the Environment. Toruń 9-12 September 2007
223.    J.Siepak, I.Kurzyca; Speciation analysis of nitrogen and sulphur compounds being atmosphere pollutants, Polish Journal of Environmental Studies, 16/2A(2007)271-275
224.    B.Walna, I.Kurzyca, J.Siepak; Variations in the fluoride level in precipitation in a region of human impact, Water, Air and Soil Pollution: Focus, 7(2007)33-40
225.    M. Sojka, J. Siepak, A. Zioła, M. Frankowski, S. Murat-Błażejewska, Application of multivariate statistical techniques for evaluation water quality of the Mała Wełna river catchment, (WEST POLAND), Environmental Monitoring and Assesment, 2007 – in print accepted 19 Nov. 2007
226.    J. Siepak, M. Frankowski, A. Zioła, J. Przybyłek, Heavy metals and Iron and Manganese in the Ground water of the Neogene Layer of Poznań City, Współczesne problem hydrogeologii, Kraków Krynica, 2007
227.    A. Kowalski, J. Siepak, M. Frankowski, A. Zioła, Determination of mercury in sedimentary rock samples using cold vapour atomic fluorescence spectrometry, Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 36 (3), pp. 143-153, 2007
228.    M. Frankowski, A. Kowalski, A. Zioła, J. Siepak, Determination of mercury in leaves of acer plantanoides and tilia platyphyllos in the area of the city of Poznań and its vicinity, Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 36 (3), pp. 39-50, 2007
229.    M. Frankowski, A. Zioła, M. Siepak, J. Siepak, Przedmiot Analiza zanieczyszczeń wód i gruntów na studiach drugiego stopnia kierunku Ochrona Środowiska, Ochrona Środowiska na Uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Monografia, pp. 83, Opole 2007
230.    A. Zioła, M. Frankowski, J. Siepak, Analysis of aluminium in surface water samples and fractionation of aluminium from bottom sediment samples, Obieg pierwiastków w przyrodzie, Tom IV, WARSZAWA 2007
231.    B.Walna, I.Kurzyca, J.Siepak; Variations in the fluoride level in precipitation in a region of human impact, W: Acid Rain – Deposition to recovery; P.Brimblecombe, H. Hara, D.Houle, M.Novak (red.); Springer, Dordrecht, Netherland; 33-40
232.    I.Kurzyca, J.Siepak, B.Walna; Opady atmosferyczne nad Poznaniem; Przegląd Komunalny, 8(2007)16-17
233.    P.M. Owsianny ,M. Gąbka, T. Sobczyński, L. Burchardt, B. Nowaczyk, J. Siepak: Multimethodical evalutin of the trophic status  of three lakes with dissimilar contents of DOC and Ca in water, XXVI International Phycological Conference pt. Algae in ecological quality of water assessment, Lublin-Nałęczów, maj 2007
234.    P. Niedzielski, M. Olejniczak, J. Siepak, Badania zmienności zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie Jeziora Jelonek w Gnieźnie, Rocznik Ochrony Środowiska, 9, 457-471, 2007.
235.    G. Głosińska, T. Sobczyński, J. Siepak, Badanie frakcjonowania wybranych metali ciężkich w osadach dennych środkowej Odry. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 133 (Inżynieria Środowiska – 13), Materiały 4. Międzynarodowej Konferencji „Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych”, Zielona Góra, 28-29.06.2007.
236.    G. Głosińska, J. Siepak, Zanieczyszczenie środkowej i dolnej Odry wybranymi metalami ciężkimi w latach 1991-2005 na podstawie wyników monitoringu geochemicznego osadów dennych. Ekologia i Technika, 3, 88, 2007.
237.    G. Głosińska, J. Siepak, Zanieczyszczenie środkowej i dolnej Odry wybranymi metalami ciężkimi w latach 1991-2005 na podstawie wyników monitoringu geochemicznego osadów dennych Rocznik Ochrona Środowiska Tom 9. 168, 2007.
238.    Walna B., Polkowska Ż., Małek S., Mędrzycka K., Namieśnik J., Siepak J. Variability of physico-chemical parameters in precipitation in Poland (1996-1999). Ekologia Bratislava; 2007, 26/1, 38-51
239.    Frankowski M., Kowalski A., Zioła A., Siepak J. Determination of mercury in leaves of Acer plantanoides and Tilia platyphyllos in the area of the city of Poznań and its vicinity. Inter. J. Oceanography and Hydrobiology; 2007, XXXVI/3, 39-50
240.    Niedzielski P., Olejniczak M., Siepak J., Siepak M. Badania zmienności zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie jeziora Jelonek z Gnieźnie w „Rocznik Ochrony Środowiska”. Wyd. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska; 2007,9,645-656
241.    Frankowski M., Zioła A., Siepak M., Siepak J. Przedmiot „Analiza zanieczyszczeń wód i gruntów” na studiach drugiego stopnia kierunku Ochrona środowiska. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego; 2007, 83-88
242.    Siepak J., Frankowski M., Zioła A., Przybyłek J. Metale ciężkie oraz żelazo i mangan w wodach podziemnych piętra neogeńskiego miasta Poznania w „ Współczesne problemy hydrogeologii” Wydz. Geologii, geofizyki i ochrony środowiska AGH, Kraków; 2007, XIII(3), 879-888
243.    Dostatni A., Siepak J. Analiza specjacyjna różnego rodzaju próbek środowiskowych przy zastosowaniu układu łączonego HPLC-HG-AAS w „Młodzi Chemicy – rocznik 2007”. Wydz. Chemii UAM; 2007, 129-131
244.    Kicka A., Siepak J. Badania Kationów i anionów w odpadach atmosferycznych za pomocą chromatografii jonowej w „ Młodzi Chemicy – rocznik 2007” Wydz. Chemii UAM; 2007, 221-224
245.    Nadolska A., Siepak J. Badanie Chemizmu osadów naniesionych przez tsunami 26 grudnia 2004 w „Młodzi Chemicy – rocznik 2007” Wydz. Chemii UAM; 2007, 381-387
246.    Wielgus M., Siepak J. Ekstrakcja in-situ połączona z techniką generowania wodorków oraz absorpcyjną spektrometrię atomową – analiza wielopierwiastkowa arsenu, antymonu i selenu w „młodzi Chemicy – rocznik 2007” Wydz. Chemii UAM; 2007, 671-673
247.    I.Kurzyca, A.Choiński, A.Kaniecki, J.Siepak; Water ecosystems affected by human impact within the protected area of the Tatra National Park (Poland); Oceanological and Hydrobiological Studies  – 2008
248.    Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Siepak M., Siepak J. Analysis of Heavy Metals in Particular Granulometric Fractions of buttom sediments in the Mała Wełna River (Poland). Pol. J. Environ. Stud.; 2008, 17(3), 343-350
249.    Frankowski M., Kowalski A., Ociepa A., Siepak J., Niedzielski P. Kofeina w kawach i ekstraktach kofeinowych i odkofeinowanych dostępnych na polskim rynku. Brom. Chem. Toksykol.; 2008, XLI, 21-27
250.    Zioła A., Frankowski M., Siepak J. Toksyczność glinu – fakt czy mit? Lab.; 2008, 3, 59
251.    Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Siepak J. Źródło i formy występowania glinu w środowisku. Lab.; 2008, 7-8, 62-66
252.    Zioła – Frankowska A., Frankowski M., Siepak J. Analiza specjacyjna w oznaczeniach glinu. Lab.; 2008, 9, 58-62
253.    Kowalski A., Boszke L., Siepak J. Zawartość rtęci w głównych komponentach środowiska miasta Poznania. Mat. Perspetywy Polsko-Niemieckiego Partnerstwa na rzecz rozwoju zrównoważonego w Domu Europejskim; 2008, 102-118
254.    Sobczyński T., Siepak J. Badania nad wiązaniem fosforu w wodzie rzecznej, zasilającej zbiornik retencyjny. Mat. Szkoła Jakości Wody 08; 2008, 99-108

2009

255.    Zioła-Frankowska A., Frankowski M.,Siepak J. Development of a new analysis method for online simultaneous qualitative determination of aluminium ( free aluminium ion, aluminium – fluoride complexes) by HPLC-FAAS, Talanta 78 (2009), 623-630.
256.    Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Siepak J. New method for speciation analysis of aluminium-fluoride complexes by HPLC-FAAS hyphenated technique Talanta. (2009). (10.1016/j.talanta.2009.11.018)
257.    Zioła-Frankowska A., Frankowski M., Szczuciński W., Siepak J., Analysis of Labile Aluminium Form in Grain Size Fractions of Tsunami Deposit in Thailand, Polish J. of Environ Stud. Vol. 18 No 1 2009, 77-85.
258.    Kozak L., Siepak J., The Chemical Study of Tsunami Deposits in South-Thailand – Review, Polish J. of Environ. Stud., 2009, (1), 137
259.    Kurzyca I., Choiński A., Kaniecki A., Siepak J., Water ecosystems affected by human impact within the protected area of the Tatra National Park (Poland), International Journal of Oceanography and Hydrobiology, 2009, XXXVIII, No 3.
260.    Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Kowalski A., Siepak J., Fractionation of heavy metals in bottom sediments using Tessier procedure, Environ. Earth Sci. (Environ. Geol.) DOI: 10.1007/s12665-009-0258-3, 2009
261.    Frankowski M., Sojka M., Zioła A., Siepak J., Murat-Błażejewska S. Distribution of heavy metals in the Mała Wełna River system (west Poland). Oceanol. Hydrobiol. Stud. 38 (2009) 51-61.
262.    Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Siepak J. Study of aluminium sulphate complexes of surface water and fractionation of aluminium from bottom sediment. Arch. Environ. Prot. 35 (2009) 55-67.
263.    Frankowski M., Siepak M., Zioła A., Novotny K., Vaculovič T., Siepak J. Vertical distribution of heavy metals in grain size fractions in sedimentary rocks: Mosina-Krajkowo water well field, Poland. Environ. Monit. Asses. 155 (1-4), (2009) 493-507.
264.    Kurzyca I., Walna B., Siepak J., Reliability and comparability – crucial aspects of research on atmospheric precipitation, Intern. J. Environ. Anal. Chem., vol. 89, Nos. 8-12 (2009), 901-916.
265.    Szczucińska A.M., Siepak J., Zioła-Frankowska A., Marciniak M., Seasonal and spatial changes of metal concentrations in groundwater outflows from porous sediments in the Gryżyna-Grabin Tunnel Valley in western Poland, Environ. Earth Sci. (Environ. Geol.) DOI: 10.1007/s12665-009-0407-8, 2009.
266.    Szyczewski P., Siepak J., Niedzielski P., Sobczyński T., Research on Heavy Metals in Poland, Polish J. of Environ Stud. Vol. 18 No 5 (2009), 755-768.
267.    Frankowski M., Kowalski A., Siepak J., Frakcjonowanie rtęci w osadach dennych,  Lab., 2009, 7-8, 48.
268.    Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Siepak J. Wykorzystanie programu Mineql 4.5+ do symulacji form występowania glinu w warunkach środowiska rzeki Małej Wełny. Lab. (3) 2009.
269.    Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Siepak J., Kompleksy glinu w wodach. Wpływ parametrów fizycznych na rozkład form glinu, Lab, 2009, 4, 42.
270.    Kowalski A., Frankowski M., Siepak J., Techniki łączone stosowane w oznaczeniach rtęci. Lab. 10 (2009) 28-31.
271.    Kowalski A., Frankowski M., Siepak J., Frakcjonowanie rtęci w osadach dennych. Lab. 7-8 (2009) 48-52.
272.    Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Siepak J. Techniki łączone w oznaczeniach glinu. Laboratorium 5 (2009).
273.    Pawłowska M., Siepak J., Wpływ składowania osadów ściekowych na składowisku odpadów komunalnych na produkcję biogazu i skład odcieków, Forum Eksploatatora, 6 (2009), 74-77.
274.    Siepak J., Szczuciński W., Zioła-Frankowska A., Frankowski M. Analysis of Labile Aluminium Form in Grain Size Fractions of Tsunami Deposits in Thailand. Polish J. of Environ Stud. Vol. 18 No 1 2009, 77-85
275.    Siepak J., Zioła-Frankowska A., Frankowski M. Development of a new analysis method for online simultaneous qualitative determination of aluminium (free aluminium ion, aluminium – fluoride complexes) by HPLC-FAAS. Talanta 78 (2009) 623-630

2010

Sympozjum GBC – Środowisko – Zdrowie – Żywność, Ślesin k/Konina (17-19.05.2010)

Laureat nagrody KChA PAN dr M. Frankowski wraz z promotorem prof. J. Siepakiem

276.    Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Siepak J. New method for speciation analysis of aluminium-fluoride complexes by HPLC-FAAS hyphenated technique Talanta. 80 (2010) 2120-2126.
277.    Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Kowalski A., Siepak J., Fractionation of heavy metals in bottom sediments using Tessier procedure, Environ. Earth Sci. 60 (2010) 1165-1178.
278.    Szczucińska A. Siepak J., Zioła-Frankowska A., Marciniak M. Seasonal and spatial changes of metal concentrations in groundwater outflows from porous sediments in the Gryżyna-Grabin Tunnel Valley in western Poland, Environ. Earth Sci. (Environ. Geol.) (2010), 61:921–930
279.    Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Siepak J. Speciation of aluminum fluoride complexes and Al3+ in soils from the vicinity of an aluminum smelter plant by hyphenated High Performance Ion Chromatography Flame Atomic Absorption Spectrometry Technique, Microchem J. 95 (2010) 366–372.
280.    Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Siepak J. Techniki łączone w oznaczeniach glinu. Laboratorium 3-4 (2010).
281.    Kowalski A., Frankowski M., Siepak J., Kofeina w kawach dostępnych na polskim rynku. Laboratorium 5 (2010) 16-19.
282.    Kowalski A., Frankowski M., Siepak J. Kofeina w herbatach dostępnych na polskim rynku. Laboratorium 9-10 (2010).
283.    Kowalski A., Frankowski M., Siepak J. Problem czystości odczynników i szkła laboratoryjnego w oznaczeniach rtęci. Laboratorium 11-12 (2010).
284.    Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Siepak J., Kowalski A., Novotny K., Vaculovic T., Siepak J., Zmienność występowania metali w skałach osadowych w rejonie ujęcia wód podziemnych Mosina-Krajkowo dla miasta Poznania. Bogucki Wyd. Naukowe. Poznań (2010). ISBN 978-83-61-320-78-4.
285.    Ibragimow A., Głosińska G., Siepak J., Walna B., Frankowski M., Actual and potential availability of heavy metals in floodplains on the areas of Landscape Parks (Western Poland). 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment, 663-666, ISBN: 978-83-928986-5-8, Gdańsk. 663-666
286.    Kowalski A., Frankowski M., Siepak J., Specjacja rtęci w glebach i osadach dennych przy zastosowaniu układu technik łączonych HPLC-UV-CV-AFS, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (2010) 305-312. ISBN 978-83-7531-004-7
287.    Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Siepak J. Nowe metody oznaczania glinu i kompleksów glinu z fluorkami w próbkach środowiskowych w: Nauka i Przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Red. Z. Hubicki. UMCS Lublin (2010) 428-436. ISBN 978-83-227-3050-8
288.    Szyczewski P., Frankowski M., Siepak J. Współczesne tendencje w ochronie środowiska w: Nauka i Przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Red. Z. Hubicki. UMCS Lublin (2010) 420-427. ISBN 978-83-227-3050-8
289.    Szyczewski P., Frankowski M., Siepak J., Nowe trendy w ochronie środowiska, Ekologiczne i energetyczne zagrożenia nowe wyzwania, Gniezno 2010, 8-17 ISBN: 978-83-926698-3-8

2011

290.    Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Siepak J., Kurzyca I., Novotný K., Vaculovič T., Kanický V., Siepak J. Determination of aluminium in groundwater samples by GFAAS, ICPAES, ICPMS and modelling of inorganic aluminium complexes. Environ. Monit. Asses. 182:71-84, 2011.
291.    Frankowski M., Siepak J., Nowe narzędzie w analizie specjacyjnej glinu (HPIC-FAAS), Analityka 01/2011
292.    Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Kowalski A., Siepak J. Frakcjonowanie metali ciężkich we frakcjach granulometrycznych, Laboratorium 3-4 (2011)
293.    Siepak J., Frankowski M., Analityka środowiskowa – tematyka wybranych badań środowiskowych w zakładzie analizy wody i gruntów wydziału chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Laboratorium 11 (2011), 18
294.    Zacharyasz P., Siepak J., Jakość wód powierzchniowych na terenie miasta Międzychód, Ekologia i Technika, 2011, 5, 261-268

2012

295.    Kowalski A., Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Płóciennik-Mocek A., Siepak J., Variability of mercury concentrations in soils and leaves of Acer plantanoides and Tilia platyphyllos in Poznań city, Poland. Soil and Sediment Contamination an International Journal. 21 (2012) 1-10.
296.    Zacharyasz P., Siepak J., Petroleum contamined soil and water in the city Miedzychód, in: Reclamation and revitalization of demoted areas, Poznań, 2012, published by G. Malina, 251-273.
297.    Czerna-Grygiel J., Siepak J., Environmental Protection as one of the Main Aspect of National Ecological Policy, in: Sustainable developement, Theory-Practice-Education, edited by Pieńkowski D., Makarewicz-Marcinkiewicz A., Wiland-Szymańska, Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko“, Poznań-Białystok, 2012, p. 259-279
298.    Siepak J., recenzja Uścinowicz S., Geochemia osadów powierzchniowych Morza Bałtyckiego, Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2011, Przegląd Geologiczny, vol. 60, nr 3, 2012
299.    J. Siepak (wykład) Wiosenna Sesja Naukowa – Środowisko Piły i Subregionu pilskiego nt. „Metody badawcze jakości wód powierzchniowych, podziemnych i opadowych”, Piła, 08.04.2011

Wykłady i udział w Konferencjach w 2012 r.

300.    J. Siepak, Zastosowanie chromatografii jonowej w analizie środowiskowej. Katowice, 24-25.04.2012, Konferencja w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania.
301.    J. Siepak, Stan trofii jezior aglomeracji Gnieźnieńskiej. Wykład inauguracyjny, 9.10.2012, PWSZ, Gniezno
302.    J. Siepak, Eutrofizacja jezior wielkopolskich, Piła, Sesja Naukowa w Collegium UAM, 20.10.2012, Piła
303.    J. Siepak, Biogaz – perspektywy, Słubice, Konferencja polsko-niemiecka ochrony środowiska, 14.12.2012, Collegium Pollonicum
304.    J. Siepak, Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Jurata, 18-21.04.2012, wykład, „Metody odnowy środowiska zdegradowanego“.
305.    J. Siepak, recenzja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i okolic „Len“ na temat „Lokalizacja przedsięwzięcia firmy Bros“, 21.06.2012

2013

306.    Frankowski, M., Zioła-Frankowska, A., Siepak, J., From soil to leaves – Aluminum fractionation by single step extraction procedures in polluted and protected areas. Journal of Environmental Management (2013) 127, pp. 1-9.

Wykłady i udział w Konferencjach w 2013 r.

307.    J. Siepak, Trendy w analizie specjacyjnej, Wykład plenarny, Toruń, 8.04.2013, Międzynarodowa Konferencja Monitoring Środowiska
308.    J. Siepak, Badania środowiskowe z uwzględnieniem analizy specjacyjnej i technik łączonych, Wykład plenarny, III Konferencja Naukowa „Rtęć w środowiska – Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka”, Gdynia IO UG, 8-10.05.2013
309.    J. Siepak, Układ okresowy pierwiastków, Wykład otwarty, PWSZ w Gnieźnie, 20.05.2013 (Afiliacja PWSZ)
310.    J. Siepak, Odnawialne źródła energii, Wykład otwarty, Klub Ekologiczny, Gniezno, 28.05.2013 (Afiliacja PWSZ)
311.    J. Siepak, Współczesna chemia analityczna, Wykład plenarny, IV Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików, Łódź, 17-18.06.2013
312.    J. Siepak, Badania środowiska przyrodniczego człowieka, Wykład otwarty, LO nr 1 oraz LO nr 2, Gniezno, 24.06.2013 (Afiliacja PWSZ)
313.    J. Siepak, Ewaluacja programu studiów ochrona środowiska w Polsce, XIX Metodyczna Konferencja Ochrony Środowiska, Wrocław, 2-4.09.2013 (Afiliacja PWSZ)
314.    J. Siepak, Attempt of multidysciplinary restoration of Lake Góreckie In the Wielkopolski National Park, Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych (wykład, afiliacja PWSZ Gniezno), 02-04.10.2013, Ustronie
315.    Jander/Blasius, Chemia nieorganiczna, Tom I. Wprowadzenie i analiza ilościowa. Redakcja wydania I polskiego. Franciszek Buhl, Jerzy Siepak, wyd. MedPharm Polska, 2013. 600 pp.

2014

316.    Siudek P., Falkowska L., Frankowski M., Siepak J., An investigation of atmospheric merkury accumulated in the snow cover from the urbanized coastal zone of the Baltic Sea, (2014) Atmospheric Environment, 95, pp.10-19
317.    Szyczewski P., Frankowski M., Siepak J., Szyczewski T., Piotrowski P., Charakterystyka reologiczna kosmetyków na bazie kolagenu, Ekol. Tech., 5 (132), 2014, pp. 236-241

2015

318.    Matłoka A., Wiktorska M., Karliński-Kociuba J., Pilaczyński Ł., Nowaczyk J., Siepak J., Pilotażowe badania poziomu fosforu w glebie rolnej z Powidza i w warstwie kulturowej ze stanowiska archeologicznego nr 15a w Biskupinie, The pilot study of the levels of phosphorus In agricultural soil from Powidz and cultural layer from archaeological site no. 15a In Biskupin, Ekologia i Technika, 2014, 6 (133), 316-324 czasopismo na liście MNiSW, liczba punktów za publikację 5 pkt.
319.   Siepak J., Analiza specjacyjna w badaniach środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, tom 17., 2015, 526-539, IF=0,802
320.   Matłoka A., Karliński-Kociuba J., Pilaczyński Ł., Fajfer M., Nowaczyk S., Siepak J., An examination of the level of phosphorus in the soil as an indicator of human activity in prehistory at archaeological site no. 15a in Biskupin, Ekologia i Technika, ISSN 1230-462X, 5 pkt. Vol. 23, No 2(135) 71-79(2015)
321.   Irena Budnik, Agnieszka Matłoka, Jerzy Siepak; Quantitative determination of iso-alpha acids in beers from Polish market by UV spectrophotometric method and the statisitical evaluation of results;Ecology and Technology, vol. XXIII, no.4(137) pp.201-205,(2015)
322.   Siudek, P., Falkowska, L., Brodecka, A., Kowalski, A., Frankowski, M., Siepak, J., 2015, Mercury in precipitation over the Coastal zone of the Southern Baltic Sea, Poland, Poland. Environmental Science and Pollution Research, 22, 2546-2557
323.   Siudek, P., Frankowski, M., Siepak, J., 2015, Trace element distribution in the snow cover from an urban area in central Poland. Environmental Monitoring and Assessment, 187, 15p
324.   Siudek, P., Frankowski, M., Siepak, J., 2015, Seasonal variations of dissolved organic carbon in precipitation over urban and forest sites in central Poland. Environmental Science and Pollution Research, 22, 11087-11096

2016

325. Szyczewski P., Frankowski M., Zioła-Frankowska A., Siepak J., Szyczewski T., Piotrowski P., Preparation of samples for the determination of heavy metals, Fe and Mn in vegetable oils – comparison of different extraction methods, Polish J. Environ. Stud. Vol. 24,  No 6 (2016), 2647-2654. IF=0,901
326. P.Szyczewski, M.Frankowski, A.Ziola-Frankowska, J.Siepak, T.Szyczewski, P.Piotrowski Archives of Environmental Protection. A comparative study of the content of hesvy metals in oil. Rapeseed oil and soybean oil in technological production processes. vol.42 ,no 3 /2016/ 37-41.
327. Anna Kowszewicz, Agnieszka Matłoka, Jerzy Siepak, Negatywne i pozytywne oblicze morfiny – wpływ na zdrowie człowieka, inne organizmy żywe i obecność w środowisku; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 7 (152); str.6-9 lipiec 2016; ISSN 1731-6944.
328. Sławomir Binkowski, Jerzy Siepak, Zagospodarowanie odpadów z tworzyw polimerowych (CZ.1), Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny, nr 1 (146), str.16-18, 2016
329. Sławomir Binkowski, Jerzy Siepak, Zagospodarowanie odpadów z tworzyw polimerowych (CZ.2), Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny, nr 2 (147), str.20-22, 2016
330. J. Siepak (recenzja), Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków, red. M. Kluska Wszechnica Mazurska Olecako (Akademia Podlaska Siedlce)
331. J. Siepak (recenzja), Kształtowanie odporności radiacyjnej kompozytów cementowych, A. Łowińska-Kluge wyd. Politechnika Poznańska.
332. Siudek, P., Frankowski, M., Siepak, J., 2016, Atmospheric particulate mercury at the urban and forest sites in central Poland. Environmental Science and Pollution Research, 23, 2341-2352
333. Siudek, P., Kurzyca, I., Siepak, J., 2016, Atmospheric deposition of mercury in central Poland: Sources and seasonal trends. Atmospheric Research, 170,14-22

2017

334.   A. Matłoka, S. Binkowski, B. Dudzińska – Bajorek, J, Siepak, S. Nowaczyk, I. Binkowska. „Miedź – zastosowanie, wpływ na środowisko i uregulowania prawne”, Aura 5, 3-9, 2017
335.   A. Matłoka, S. Binkowski, B. Dudzińska – Bajorek, J, Siepak, S. Nowaczyk, I. Binkowska. „Miedź – wpływ na rośliny, zwierzęta zdrowie człowieka i rola mikroorganizmów (2), Aura 6, 3-6, 2017
336. J. Siepak, Rozwój Studiów z Ochrony Środowiska na UAM w Poznaniu w Słubicach i w Pile.
Konferencja Ochrony Środowiska na Uniwersyteckich Studiach Przyrodniczych w Cetniewie i na Helu 2-5.09.2017

 

Staże zagraniczne:

Staże naukowe:

 • Texas AM University – 1981r.
 • Uniwersytet w Belgradzie – 1976 i 1986r.,
 • Uniwersytet w Plovdiv -1988 i 1990r.
 • Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska – 1991r.
 • Masaryk University Brno – 2000r.
 • CNRS, University Pau, Francja – 2002r.
 • Karlsruhe University, Niemcy – 2002r.

Udział w projektach badawczych:

Wykaz projektów badawczych – krajowych
Kierownictwo i współwykonawstwo przez prof. dr hab. Jerzego Siepaka

1.    Wpływ chemizacji rolnictwa na wody I poziomu wodonośnego na obszarach wiejskich- kierownik, 6 0043 91 01 grant KBN, 1991/1992
2.    Ocena wpływu zmiennych emisji fluoru i innych zanieczyszczeń na wody, gleby i roślinność na obszarze WPN i jego otuliny – kierownik,6 6328 91 02 grant KBN, 1992/1993
3.    Kumulacja metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów  aromatycznych w osadach dennych jezior na obszarach szczególnie chronionych- główny wykonawca, 0742 / S – 4 / 94 / 07 grant KBN, 1993/1994
4.    Wpływ kwaśnych deszczy na ekosystemy Wielkopolskiego Parku Narodowego- kierownik, 0039 / S4 / 94 / 09 grant KBN, 1994/1995
5.    Badania kumulacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach gleb poddanych antropopresji z wykorzystaniem analizy metodą chromatografii gazowej GC- kierownik, 6 P04G 29 09 grant KBN, 1995/1996
6.    Badania nad zanieczyszczeniem wód gruntowych z uwzględnieniem specjacji chemicznej wybranych metali ciężkich- kierownik (grant promotorski KBN). 6 P04G 094 10, 1996
7.    Badania składu chemicznego wody i osadów dennych w małych zbiornikach na obrzeżach Wielkopolskiego Parku Narodowego – wykonawca, grant międzywydziałowy 1997/98, PI-1, UAM
8.    Badania nad optymalizacją metody wodorkowej AAS w analizie śladowych ilości metali, kierownik (grant promotorski KBN) 3T09C 111 14, 1997/1998
9.    Badania nad specjacją sekwencyjną metali oraz kumulacją biogenów i WWA w osadach dennych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego, kierownik (grant promotorski KBN) 3T09C 111 14, 1997/1998
10.    Ocena zagrożenia ekosystemów wodnych w wyniku oddziaływania przemysłu miedziowego – kierownik, grant międzywydziałowy, interdyscyplinarny UAM PI/II-1 1998/1999
11.    Badania modelowe wpływu kwaśnych deszczy na degradację geoekosystemów Wielkopolskiego Parku Narodowego, współwykonawca, grant międzyuczelniany, interdyscyplinarny UAM-Akademia Rolnicza Poznań 1999/2000
12.    Bezpośrednia analiza śladowych pierwiastków w stałych próbkach środowiskowych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z elektrotermicznym wzbudzeniem – kierownik, grant KBN, nr 3T09A 165 19, 1999/2000/2001
13.    Wykorzystanie osadów ściekowych do intensyfikacji produkcji biogazu na składowiskach odpadów komunalnych – kierownik, grant KBN, nr 3 P04 123 02; 1999-2002
14.    Bezpośrednia analiza stałych próbek środowiskowych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z dozowaniem zawiesiny – konsultant, grant KBN 3T09A 165 19; 2000-2002
15.    Natężenie transportu rumowiska w korycie rzeki nizinnej na przykładzie dolnego odcinka rzeki Obry – konsultant, grant KBN, nr 6PO4E 046 19, 2001/2002
16.     Specjacja fizycznych i chemicznych form metali ciężkich w wodach oraz w osadach dennych rzeki Odry na wysokości Słubic – kierownik, (grant promotorski KBN), nr 7 TO9D 043 21, 2001/2003
17.    Badania wpływu fluorków i polifenoli na proces powstawania próchnicy zębów  u zwierząt doświadczalnych – kierownik, grant międzyuczelniany UAM-AM, nr PU-II/12, 2001/2002
18.    Zastosowanie technik sprzężonych  w analizie specjacyjnej arsenu, antymonu i selenu – metoda chromatografii jonowej z detekcją metodą generowania wodorków absorpcyjnej spektrometrii atomowej – konsultant, grant KBN zwykły, nr 4 T09A 061 22, 2002/2003
19.    Arsen, antymon i selen w wodach podziemnych porowego środowiska hydrogeologicznego doliny rzeki Warty – konsultant, grant KBN, nr 5 T12B 023 24, 2002/2004
20.    Zautomatyzowana analiza specjacyjna arsenu, antymonu i selenu w wodzch naturalnych w badaniach hydrochemicznych i hydrogeologicznych obszarów o potencjalnie różnym nasileniu procesów presji antropogenicznej – kierownik, grant KBNnr 3 P04G 074 24, 2003/2004
21.    Dynamika zmian sezonowych poziomu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach o zróżnicowanych systemach użytkowania i nawożenia – kierownik, grant międzyuczelniany UAM – AR; 2003 ,PJ-II/3

Wykaz projektów badawczych – międzynarodowych:
Współwykonawstwo przez prof. dr hab. Jerzego Siepaka

1.    TEMPUS JEN 02366 PL.- 94  Nowoczesne metody analizy i aparatura analityczna. 1995-1996 (z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Radomską)
2.    2 DEPES CME-96-2520 Environmental Education at Universities, State of Art for Poland and some EU countries  1996-1998.
3.    SOKRATES, 1998 stypendia badawcze dla dyplomantów, doktorantów i opieka naukowa profesorska
4.    SANTANDER, 1999-2003 staże naukowe w laboratoriach AAS i ICP w Pau (Francja), Brno Masaryk University (Czechy), Technische Kalsruhe Universität (Niemcy)

Granty aparaturowe finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na doposażenie laboratoriów i sal dydaktycznych w nowoczesną aparaturę niezbędną do rozwoju kierunku studiów ochrona środowiska na UAM w latach 1992/1993, 1995/1996, 1999/2000 – kierownik prof. dr hab. Jerzy Siepak – recenzent

1.    Isolation, structure and environmental role. Book Reviews.Chemia Analityczna, 43,275,1998

2.    A. Grochowalski, Problemy analityczne oznaczania polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów, Wyd. Ucz. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin-Ustronie Morskie 1999 str.60 ISSN 0860-6188
3.    Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wyd. Ucz. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin- Ustronie Morskie 1999, str. 780, ISSN 0860-6188
4.    J. Dojlido, R. Świetlik, Metody analizy wody i ścieków, Wyd. Naukowe Politechniki Radomskiej, Radom 1999,
5.    J.Bojanowska, Badania efektywności odzysku chromu (III) i (VI) ze ścieków pogalwanicznych, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001
6.    R. Świetlik, Specjacja i przemiany chromu antropogenicznego w środowisku zanieczyszczonym odpadami z przemysłu garbarskiego na przykładzie zlewni rzeki Radomki, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2001
7.    M.R. Dudzińska, Z. Kozak, Polichlorowane dibenzo(p)dioksyny i dibenzofurany – właściwości i oddziaływania na środowisko, Politechnika Lubelska, Lublin 2001
8.    D.Barałkiewicz, jakość wody do picia w Poznaniu, Wyd. BETA-GRAF, Poznań 2002, ISBN 83-908178-0-2
9.    Z.Szperliński, Chemia w ochronie i inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002, ISBN 83-7207-320-1, ISBN 83 –7207-362-7
10.    M.Swardzewicz, „Studia nad trwałością herbicydów w obecności innych ksenobiotyków w środowiskach glebowych”, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2002
11.    A. Grochowalski, Badania nad oznaczaniem polichlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofuranów i bifenyli; Wyd. Politechniki Krakowskiek, Kraków 2002
12.    K. Dubel, M. Głowacki, B. Gołuchpowska, W. Jabłoński, M. Juszczyszyn-Pieczonka, J. Kubok, K. Mikołajewicz: Zagrożenia jakości wód na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 333 spowodowane działalnością rolniczą. Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Opolu, Opole 2003, ISBN-83-909496-4-4
13.    E.Bezak – Mazur „Specjacja w Inżynierii i Ochronie Środowiska”, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2004
14.    Red. R.Gadzała-Kopciuch, B. Buszewski, Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska, Tom I: Ćwiczenia laboratowyjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska, TOM II: Ćwiczenia laboratowyjne z ochrony wód i gleb, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003

 

Wielokrotne recenzje projektów badawczych KBN (razem 74)

Wielokrotne recenzje prac w czasopismach, głównie:
Chemia Analityczna, Polish Journal of Environmental Studies, Microchemical Journal, Water Reasearch, Talanta, Analytica Chimica Acta, Environmental Pollution, Chemosphere, The Total Environmental Studies.

Wykaz norm polskich opracowanych przez Prof. dr hab. Jerzego Siepaka

1.    PN-91/C-04614/03 Woda i ścieki. Badania zawartości niklu. Oznaczanie niklu metodą kolorymetryczną z dwumetyloglioksymem. J.Zerbe, H.Elbanowska, J.Siepak,
2.    PN-93/C-04553 Woda i ścieki. Oznaczanie zawartości kobaltu metodą kolorymetryczną z kobaltonem (1-nitrozo-2-naftolem). H.Elbanowska, J.Zerbe, J.Siepak,
3.    PN-92/C-04590/02 Woda i Scieki. Badania zawartości mangamu. Oznaczanie manganu metodą nadmanganianową. D.Barałkiewicz, H.Gramowska, J.Siepak,
4.    PN-92/C-04570/11 Woda i ścieki. Badania zawartości metali metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Oznaczanie cynku, miedzi, ołowiu, kadmu, niklu i kobaltu w wodzie z zastosowaniem wstępnego zagęszczania na żywicy chelatującej amidooksymowej. D.Barałkiewicz, H.Gramowska, J.Siepak,
5.    PN-92/C-04605/02 Woda i ścieki. Badania zawartości glinu. Oznaczanie glinu metodą z eriochromocyjaniną R. H.Elbanowska, M.Adamczewska, J.Siepak,
6.    PN-C-04633-3 grudzień 1994 Woda i ścieki Badania zawartości węgla. Oznaczanie ogólnej zawartości węgla organicznego (OWO). D.Barałkiewicz, J.Siepak,
7.    PN-ISO 9297  grudzień 1994 Jakość wody. Oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra). M.Adamczewska, J.Siepak.

Wykaz patentów uzyskanych przez Prof. dr hab. Jerzego Siepaka

1. Patent PRL nr 141088, świadectwo autorskie nr 231490, Warszawa 01.03.1988r.
Wskaźnik testowy do oznaczania twardości wody oraz sposób wytwarzania wskaźnika testowego do oznaczania twardości wody.
2. Patent PRL nr 141087, świadectwo autorskie nr 231488, Warszawa 01. 03. 1988r.
Wskaźnik testowy do oznaczania twardości wody oraz sposób wytwarzania wskaźnika testowego do oznaczania twardości wody.
3. Patent PRL nr 141089, świadectwo autorskie nr 231492, Warszawa 01. 03. 1988r.
Wskaźnik testowy do oznaczania twardości wody oraz sposób wytwarzania wskaźnika testowego do oznaczania twardości wody.
4. Patent PRL nr 145931, świadectwo autorskie nr 245528, Warszawa 18. 05. 1989r.
Sposób otrzymywania nowego czynnika chelatującego.
5. Patent PRL nr 138019, świadectwo autorskie nr 222541, Warszawa 27. 10. 1987r.
Sposób wytwarzania nowych estrów dwuetylowych kwasów N-aminosalicylo-fosfonowych.
6. Patent PRL nr 138091, świadectwo autorskie nr 222731, Warszawa 15. 03. 1988r.
Sposób wytwarzania nowych kwasów N-aminosalicylofosfonowych.
7. Patent PRL nr 146630, świadectwo autorskie nr 247557, Warszawa 06. 06. 1989r.
Wskaźnik testowy do oznaczania jonów żelazowych.
8. Patent PRL nr 247555, Warszawa 06. 06. 1989r.
Wskaźnik testowy do oznaczania jonów żelazowych w warunkach polowych oraz sposób wytwarzania wskaźnika testowego do oznaczania jonów żelazowych.
9. Patent PRL nr 145833, świadectwo autorskie nr 245295, Warszawa 21. 06. 1989r.
Sposób wytwarzania wskaźnika testowego do oznaczania jonów żelazowych.

Wykaz ważniejszych ekspertyz wykonanych przez Prof. dr hab. Jerzego Siepaka

1.    J.Zerbe, J.Siepak, Laboratoryjne metody badania popiołów pod kątem szkodliwego oddziaływania tych odpadów na środowisko, Gospodarcze wykorzystanie popiołów i produktów odsiarczania spalin, PZIiTS, Kiekrz 1996, (ekspertyza )
2.    J.Zerbe, J.Siepak, Cała prawda o popiołach. Opinia naukowa dotycząca  poprawności metod badania i interpretacji wyników analiz popiołów z EC S.A. Karolin II w aspekcie ich potencjalnego oddziaływania na środowisko. Głos Wielkopolski, 2.04.1996.
3.    J.Zerbe, J.Siepak, T.Sobczyński, Metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w glebie ogródków działkowych im. Wł. Reymonta w Poznaniu, 1995.
4.    M.Adamczewska, J.Zerbe, J.Siepak, Badania zanieczyszczenia wody z rzeki Warty, wody sztucznie infiltrowanej na ujęciu pod Luboniem oraz wody uzdatnionej na stacjach w Dębcu i w Mosinie substancjami rakotwórczymi, haloformami i pestycydami, od roku 1991 do 2002 ( co roku)
5.   J.Siepak wykonał (2003-2013) 14 ekspertyz
6.   Red. Jerzy Siepak, (2011) “Wpływ wód opadowych i roztopowych z dachów i powierzchni utwardzonych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Lubiń, gmina Trzemeszno, odprowadzanych do Jeziora Popielewskiego”, Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt sp. z.o.o.
7.  Red. Jerzy Siepak, (2012) “Opinia odnośnie wpływu zwiększonej ilości wód opadowych i rotopowych z GR Lubiń na stan wód Jeziora Popielewskiego”, Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt sp. z.o.o.
8.  Red. Jerzy Siepak (2012), “Badania zbiornika Duża Krajka”, SKF Polska SA.
9.  Red. Jerzy Siepak (2012), “Badanie osadów dennych jezior powiatu poznańskiego”, Starostwo Powiatowe Poznań.
10. J.Siepak ekspertyza dla Zakladow Utylizacji Akumulatorow w Chodziezy (2016).

 

Wykaz podręczników i skryptów napisanych przez Prof. dr hab. Jerzego Siepaka – autorstwo, współautorstwo, redakcja

1.    Metody instrumentalne w analizie chemicznej i badaniach strukturalnych. Wydawnictwo UAM, Poznań 1984; autorstwo trzech rozdziałów, ( red. Walenty Szczepaniak ), str. 219,
2.    Właściwości i zastosowania w chemii analitycznej nowych kompleksonów fosfoorganicznych. Wydawnictwo UAM, Poznań 1987 (Jerzy Siepak), str.122   ISBN 83-232-0079-3,
3.    Edukacja Ekologiczna, Wydawnictwo UAM, Poznań 1990 ( red. Bogdan Marciniec i Jerzy Siepak), str.118   ISBN 83-232-0402-0,
4.    Fizyczno-chemiczna analiza wód i gruntów. Wydawnictwo UAM, Poznań 1992 (red. Jerzy Siepak), str.194 recenzent: Prof. dr hab. Marian Błażejewski,
5.    Oznaczanie węgla organicznego w wodzie i ściekach. Komitet Chemii Analitycznej PAN, Warszawa, 1994 ( współautorstwo Jan Dojlido, Jerzy Siepak, Danuta Barałkiewicz, Jerzy Zerbe, Barbara Taboryska ) str.50,
6.    Geoekosystem Wielkopolskiego Parku Narodowego jako obszaru chronionego podlegającego antropopresji. Wydawnictwo Poznańskie,1994( red. Leon Kozacki, współautorstwo Jerzy Siepak ), str.186   ISBN 83-86001-04-6,
7.    Metody pobierania i przygotowania próbek  wód , ścieków i osadów do analiz fizyczno-chemicznych, Poznań, 1995 (red. Jerzy Siepak ), str.44,
8.    Ochrona Środowiska informator dla kandydatów na studia, Wydawnictwo UAM, 1996 ( Jerzy Siepak), str.82,
9.    Chemizm i oddziaływanie kwaśnych deszczy na środowisko przyrodnicze. Wydawnictwo UAM, Poznań-Jeziory 1996 ( red. Barbara Walna, Lech Kaczmarek, Jerzy Siepak ), str. 189
10.    Fizyczno-chemiczne badania gruntów na potrzeby hydrogeologiczne, Wydawnictwo UAM, 1997 ( współautorstwo Jerzy Zerbe, Hanna Elbanowska, Józef Górski, Jerzy Siepak ), str.85 recenzent: Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik,   ISBN 82-232-0819-0,
11.    Wpływ antropopresji na wody gruntowe na obszarze województwa poznańskiego i miasta Poznania., Wydawnictwo Sorus, 1997 (współautorstwo Marek Kabaciński, Tadeusz Sobczyński, Jerzy Zerbe, Jerzy Siepak ), str.99 recenzent: dr hab. Eugeniusz Kubaszewski,   ISBN 83-87133-16-7,
12.    Metody pobierania i przygotowania próbek wód, ścieków i osadów do analiz fizyczno-chemicznych, Poznań 1997 (red. Jerzy Siepak), str.121, recenzent: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz    ISBN 83-908178-0-2,
13.    Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Wydawnictwo UAM, Poznań 1997 (red. Jerzy Siepak), str. 203, ISBN 83-908178-1-0,
14.    Analiza specjacyjna metali w próbkach wód i osadów dennych. Wydawnictwo UAM, Poznań 1998 ( red. Jerzy Siepak ), str.79   ISBN 83-908178-2-9,

15.    Badania hydrochemiczne na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego (Jerzy Siepak, Lubomira Burchardt, Mariusz Pełechaty, Artur Osowski) Wydawnictwo UAM, Poznań 1999, str.165 recenzent: Prof. zw. dr hab. Stanisław Wróbel,   ISBN 83-908178-4-5,
16.    Zastosowania chromatografii jonowej w analizie wody. ( red. Jerzy Siepak) Wydawnictwo UAM, Poznań 1999, str. 128 recenzent: Prof. UAM dr hab. Ludwik Domka,   ISBN 83-908178-5-3.
17.    Fizyczno – chemiczne badania wód. Wydawnictwo UAM, 1999 ( współautorstwo Jerzy Zerbe, Hanna Elbanowska, Jerzy Siepak ), recenzent: prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Marczenko, str 232, ISBN 83-232-0949-9
18.    Fizyczno – chemiczne badania gruntów na potrzeby hydrogeologiczne. Wydawnictwo Naukowe UAM,2001 – wydanie drugie, uzupełnione (współautorstwo Hanna Elbanowska, Jerzy Zerbe, Józef Górski, Jerzy Siepak), recenzent pierwszego wydania prof. zw. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, str.93, ISBN 83-232-1087-X
19.    Problemy analityczne badań osadów dennych. (red. Jerzy Siepak) Wydawnictwo UAM,2001 recenzent: prof. UAM dr hab. Ludwik Domka, str. 113, ISBN: 83–908178-5-4
20.    Arsen, antymon, i selen w wodach miasta Poznania, mikrozanieczyszczeia czy mikroskładniki? (współautorstwo Przemysław Niedzielski, Marcin Siepak, Jan Przybyłek, Jerzy Siepak), recenzent: prof. dr hab. Jan Kurzawa, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2002, str. 101, ISBN 83-908178-7-X
21.    Jakość wody do picia w Poznaniu, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2002 (recenzent i koordynator wydania Jerzy Siepak), str. 97, ISBN 83-908178-0-2
22.    „Metody łączone w analizie wody” (red. Jerzy Siepak), wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2003 – płyta CD (wydanie multimedialne), recenzent: Prof. zw. dr hab. inż. Jan R. Dojlido
23.    Problemy analityczne i specjacyjne rtęci w próbkach środowiskowych, Wyd. Naukowe UAM, (red. Jerzy Siepak) recenzent: prof. dr hab. inż. Witold Warowny, str. 166, ISBN, 83-918771-5-9 (2003)
24.   Zmiennosc wystepowania metali w skalach osadowych w rejonie ujecia wod podziemnych Mosina-Krajkowo dla miasta Poznania,  M.Frankowski, A. Ziola- Frankowska,M.Siepak,A.Kowalski,K.Novotny, T.Vaculovic,J.Siepak Wyd.Naukowe Bogucki.  Poznan 2010.

 

Szkoła badawcza Prof. zw. dr hab. Jerzego Siepaka

1.    Prof. zw. dr hab. Danuta Barałkiewicz UAM Poznań (2002 habilitacja)
2.   Prof. dr hab. inż. Barbara Walna UMW Olsztyn (2007 habilitacja)
3.   Prof. dr hab. Przemysław Niedzielski PG-Gdańsk (2008 habilitacja)
4.   Prof. UT dr hab. Leonard Boszke AGH-Kraków (2011 habilitacja)
5.   Prof. UAM dr hab. Marcin Frankowski UAM Poznań (2013 habilitacja)
6.   Prof UAM dr hab. inż. Tadeusz Sobczyński UP-Poznań (2013 habilitacja)
7.   Prof UAM dr hab. Arkadiusz Szymański UAM Poznań (2008 habilitacja). Wykonał u prof. Siepaka pracę magisterską (1980), za którą otrzymał główną nagrodę na zjeździe PTChem w Krakowie (1981)
8.   Prof. UAM dr hab. Andrzej Pukacz, UAM Poznań (2016 habilitacja). Coll. Polonicum UAM Slubice, Instytut Badawczy Polsko-Niemiecki.
9.   Prof UAM dr hab. Artur Kowalski, Uniwersytet Gdański (9.12.2016 habilitacja).
10.  Prof UAM dr hab. Anetta Zioła-Frankowska, UAM Poznań (2017).
11.  Prof UAM dr hab. Iwona Kurzyca, Uniwersytet Gdański (30.11.2017 habilitacja).

Wykaz profesorów wypromowanych przez prof. zw. dr hab. Jerzego Siepaka

1.     Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz (2005)
2.    Prof. dr hab. inż. Barbara Walna (2008)
3.    Prof. dr hab. Przemysław Niedzielski (2008)
4.    Prof. UAM dr hab. inż. Arkadiusz Szymański (2007)
5.    Prof UHP dr hab. Leonard Boszke (2009)
6.   Prof UAM dr hab. inż. Tadeusz Sobczyński UP-Poznań (2013 habilitacja)
7.   Prof UAM dr hab. Arkadiusz Szymański UAM Poznań (2008 habilitacja). Wykonał u prof. Siepaka pracę magisterską (1980), za którą otrzymał główną nagrodę na zjeździe PTChem w Krakowie (1981)
8.   Prof. UAM dr hab. Andrzej Pukacz, UAM Poznań (2016 habilitacja). Coll. Polonicum UAM Slubice, Instytut Badawczy Polsko-Niemiecki.
9.   Prof UAM dr hab. Artur Kowalski, Uniwersytet Gdański (9.12.2016 habilitacja).
10.  Prof UAM dr hab. Anetta Zioła-Frankowska, UAM Poznań (2017).
11.  Prof UAM dr hab. Iwona Kurzyca, Uniwersytet Gdański (30.11.2017 habilitacja).


RECENZJE

Recenzja doktorska 1999

 • 1. mgr inż. Mariusz Kopras PP Poznań

Recenzja profesorska 2001

 • 1. dr hab. Jerzy Lukasiak Uniwersytet Medyczny Gdańsk

Recenzja profesorska 2003

 • 1. dr hab. Janina Lulek Uniwersytet Medyczny Poznań

Recenzje habilitacyjne 2005

 • 1. dr Anna Surdacka, Akademia Medyczna Poznań

Recenzje profesorskie 2005

 • 1. prof. dr hab. inż.Edeltrauda Helios-Rybicka, Akademia Górniczo-Hutnicza – wniosek o stanowisko profesora zwyczajnego

Recenzja doktorska 2006

 • 1. mgr. inż. Lidia Traczyk PP Poznań

Recenzje habilitacyjne 2007

 • 1. dr hab. Waldemar Grzybowski, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2. dr hab. Janusz Mirosławski, Politechnika Gliwicka

Recenzje profesorskie 2007

 • 1. prof. dr hab. inż. Marek Bziuk, Politechnika Gdańska – wniosek o stanowisko profesora zwyczajnego
 • 2. prof. dr hab. Hanna Gulińska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – wniosek o nadanie  tytułu profesora
 • 3. prof. dr hab. Paweł Kościelniak, Uniwersytet Jagielloński – wniosek o nadanie  tytułu profesora zwyczajnego
 • 4. prof. dr hab. inż. Witold Warowny, Politechnika Warszawska – wniosek o nadanie  tytułu profesora

Recenzja doktorska 2008

 • 1. mgr Marzena Polowniak Uniwersytet Śląski Katowice

Recenzje habilitacyjne 2008

 • 1. dr hab. inż. Krzysztof Loska, Politechnika Gliwicka
 • 2. dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 3. dr hab. Lidia Wolska, Politechnika Gdańska

Recenzje profesorskie 2008

 • 1. prof. dr hab. Jan Kurzawa, Politechnika Poznańska – wniosek o stanowisko profesora
 • 2. prof. dr hab. Jerzy Radecki, Polska Akademia Nauk w Olsztynie – wniosek o nadanie tytułu profesora

Recenzje doktorskie 2010

 • 1. mgr Agnieszka Gruszecka, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
 • 2. mgr inż. Aleksandra Hołderna-Odachowska, Politechnika Poznańska
 • 3. mgr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
 • 4. mgr Eliza Kurek Uniwersytet Warszawski
 • 5. mgr Joanna Raczkowska Uniwersytet Medyczny Poznań
 • 6. mgr inż. Elżbieta Włodarczyk Politechnika Koszalińska

Recenzje habilitacyjne 2010

 • 1. dr inż. Katarzyna Ignatowicz, Politechnika Białostocka
 • 2. dr Tomasz Kowalkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • 3. dr inż. Patryk Oleszczuk, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
 • 4. dr Stanisław Walas, Uniwersytet Jagielloński

Recenzje profesorskie 2010

 • 1. dr hab. Jan Kalembkiewicz, Politechnika Rzeszowska
 • 2. dr hab. Maria Zięba-Palus, Uniwersytet Jagielloński
 • 3. dr hab. inż. Zbigniew Czech, Politechnika Szczecińska

Recenzja doktorska 2011

 • 1. mgr inż. Dorota Nowicka PP Poznań

Recenzje doktorskie 2012

 • 1. lek. med. Katarzyna Morawska-Stasiak Uniwersytet Medyczny Poznań
 • 2. mgr inż. Agnieszka Jancewicz Instytut Meteo. i Gosp. Wodnej Warszawa

Recenzje habilitacyjne 2012

 • 1. dr inż. Bogdan Wyrwas PP Poznań

Recenzje profesorskie 2012

 • 1. dr hab. inż. Marianna Pastuszak Instytut Morski PAN Sopot
 • 2. dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz Uniwersytet Gdański

Recenzje doktorskie 2013

 • 1. mgr Michał Miotk Uniwersytet Gdański
 • 2. mgr Agnieszka Jeske SGGW Warszawa
 • 3. mgr Piotr Marecki UJK Kielce
 • 4. mgr inż. Krzysztof Wasiński PP Poznań
 • 5. mgr inż. Piotr Lisiecki PP Poznań

Recenzje habilitacyjne 2013

 • 1. dr inż. Małgorzata Galczyńska Intytut Tech.-Przyrodniczy Falenty
 • 2. dr inż. Alicja Kicińska AGH Kraków

Recenzje doktorskie 2014

 • 1. mgr inż. Bartosz Markiewicz PP Poznań
 • 2. mgr inż. Jolanta Stocka Politechnika Gdańska
 • 3. mgr inż. Anna Kaczmarek Politechnika Gdańska

Recenzje doktorskie 2016

 • 1. mgr inż. Anna Los AGH Kraków
 • 2. mgr inż. Ewelina Mroczek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • 3. mgr inż. Janusz Zyśk AGH Kraków

Recenzje hablilitacyjne (wydawnicze) 2016

 • 1. dr inż. Aldona Łowińska-Kluge, Politechnika Poznańska
 • 2. dr inż. Elwira Zajusz-Zubek, Politechnika Śląska

Recenzje profesorskie 2016

 • 1. prof. dr hab. inż. Bożena Łozowicka IOR Białystok
 • 2. prof. dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz, Uniwersytet Gdański

Recenzje 2017

1.    Barbara Kubica – recenzja profesorska Politechnika Lubelska 06.06.2017 r.
2.    Anna Stefanowicz – recenzja habilitacyjna Uniwersytet Łódzki 23.06.2017 r.
3.    Joanna Maciak – recenzja doktorska Uniwersytet Gdański 03.04.2017 r.
4.    Katarzyna Szramowiat – recenzja doktorska Akademia Górniczo – Hutnicza Kraków 29.06.2017 r.
5.    Mariusz Macherzyński AGH Kraków – recenzja wydawnicza habilitacyjna – 15.08.2017r.

 

Recenzje Wydawnicze

1.    “Podstawy chemii jądrowej” Rajmund Michalski
2.    “Studia nad rozpieszczepieniem niektórych metali w środowisku wodnym zlewni górnej Narwi” Elżbieta Skorbiłowicz
3.    “Usuwanie metanu z gazu składowiskowego w biofiltrach metanotroficznych” Małgorzata Pawłowska


Nagrody

 • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych (1974r.)
 • Honorowy Obywatel Miasta Słubice (05.12.2005r.)
 • Człowiek Roku 2010 w Gnieźnie w dziedzinie Nauka, Kultura, Sztuka
 • Nagroda Orła I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie – w kategorii Kreator Życia za talent i odwagę (04.2017r.)

Odznaczenia

 • Turniej Młodych Mistrzów Techniki – brązowy, srebrny i złoty Medal Zasługi (1974,1976,1980)
 • Medal w 75 rocznicę harcerstwa ZHP w Gnieźnie (1988)
 • Medal Przyjaciela Słubic (2005)
 • Odznaczony brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi (1990)
 • Medal Honorowy Miasta Kłecka z okazji Jubileuszu 750-lecia Praw Miejskich (2005)
 • Odznaczony Honorową Odznaką za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 04.2017r. przez Ministra Prof. Jana Szyszko
 • Medal Pamiątkowy w Jubileusz 60-lecia Wielkopolskiego Parku Narodowego 20.04.2017r. – Dyrektor WPN
 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2014)

Działania lokalne

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku na wniosek Prof. J. Siepaka nosi imię hm. Zygmunta Imbierowicza (2002)
Staraniem Prof. J. Siepaka Gimnazjum nr 1 w Słubicach otrzymało imię hm. Zygmunta Imbierowicza (2004) a w Kłecku imię Prof. Władysława Nehringa (2007).
Obecnie zbiory Patronów dwóch Gimnazjów będą dostępne w bibliotekach publicznych Słubic i Kłecka.

Informacje dodatkowe

Profesor zw. dr hab. Jerzy Siepak redaktorem naczelnym i wydawcą książek o Kłecku

Historia Zakładu Analizy Wody i Gruntów

Lista Magistrantów Zakładu Analizy Wody i Gruntów w latach 2005-2009 kierowana przez prof. Jerzego Siepaka, dr hab. Przemysława Niedzielskiego i prof. UAM dr hab. inż. Barbarę Walną

Publikacje pracowników Instytutu Ochrony Środowiska PWSZ w Gnieźnie – chronologicznie

Publikacje pracowników Instytutu Ochrony Środowiska PWSZ w Gnieźnie – według nazwisk

Prace licencjackie, magisterskie, doktorskie