STUDIA STACJONARNE
5-letnie, jednolite magisterskie

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA
>> 
kliknij  <<

Opis kierunku

Zawód fizjoterapeuty jest zaliczany do zawodów medycznych (zgodnie z Ustawą z Dz. U. 2015 poz.1994). Absolwent kierunku Fizjoterapia uzyskuje kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, z dorosłymi oraz cierpiącymi na różne dysfunkcje. Od roku 2017 studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia, prowadzone są jako jednolite, pięcioletnie studia magisterskie (Dz.U. 2016 poz. 1596). Fizjoterapia jest dziedziną dynamicznie rozwijającą się  związana ściśle z nauką i działalnością praktyczną, umiejscowioną w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz dyscyplinach nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Kandydat do zawodu fizjoterapeuty powinien przede wszystkim posiadać predyspozycje do pracy z osobami chorymi i z niepełnosprawnościami. Fizjoterapia jest nieodłącznym elementem usprawniania pacjentów w powrocie do funkcjonowania po leczeniu operacyjnym, długim unieruchomieniu po urazach, w postępowaniu leczniczym w chorobach przewlekłych, wadach genetycznych i różnych dysfunkcjach wrodzonych.

Absolwent studiów magisterskich powinien samodzielnie zdiagnozować funkcjonalnie pacjenta, ustalić program terapii, a następnie wykonać zabiegi i podsumować terapię. W zależności od potrzeb pacjenta powinien zmodyfikować plan terapeutyczny, jest zobowiązany prowadzić dokumentację medyczną. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe fizjoterapeuty spełnia wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia (DZU.2019.161.0001573).

ABSOLWENT KIERUNKU FIZJOTERAPIA

 • posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów
 • potrafi wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne w sposób bezpieczny i efektywny
 • zna sposoby kształtowania sprawności i wydolności fizycznej pacjenta na poziomie optymalnym
 • potrafi usprawniać osoby w różnym wieku celem zapobiegania niepełnosprawności
 • zna sposoby promowania prozdrowotnego stylu życia u pacjentów, potrafi brać udział w rozpoznawaniu potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych pacjenta
 • rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • potrafi pracować w zespole oraz rozumie potrzebę utrzymywania sprawności i wydolności fizycznej pozwalającej na prowadzenie i demonstrowanie ćwiczeń leczniczych
 • potrafi wyjaśnić pacjentowi rolę i wpływ zabiegów na organizm
 • potrafi kontrolować efektywność postępowania fizjoterapeutycznego
 • zna prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania podmiotów zajmujących się rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami
 • zna etyczne, prawne i społeczne uwarunkowania wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • potrafi postępować zgodnie z zasadami etycznymi i bioetycznymi w wykonywaniu czynności właściwych dla zawodu fizjoterapeuty
 • przyjmuje odpowiedzialność związaną z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób.

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA studiach

Program studiów na kierunku Fizjoterapia został przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 26.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Łączna liczba godzin do ukończenia studiów obejmuje 5260 godzin i 300 punktów ECTS. Program studiów zawiera moduły (z przypisanymi do nich przedmiotami): Biomedyczne podstawy fizjoterapii, Nauki ogólne, Podstawy fizjoterapii, Fizjoterapia kliniczna, Metodologia badań naukowych, Praktyki fizjoterapeutyczne oraz przedmioty autorskiej oferty uczelni.

DODATKOWE CERTYFIKOWANE KURSY I SZKOLENIA

Dla studentów ostatniego roku studiów – uczelnia przygotowała propozycje dodatkowych kursów i szkoleń, podnoszących kompetencje zawodowe oraz zwiększające ich atrakcyjność jako absolwentów na rynku pracy. Tym samym wraz z dyplomem ukończenia studiów, studenci mają możliwość, pod pewnymi warunkami ustalanymi każdorazowo z Uczelnią, otrzymania certyfikatów potwierdzających ich nowe umiejętności.

Oferta dodatkowych kursów i szkoleń:

 • Kurs „Poradnictwo zdrowotno żywieniowe” – po ukończonym kursie i zdanym egzaminie, student uzyskuje tytuł doradcy zdrowotno – żywieniowego.
 • Język angielski OET – test, który sprawdza kompetencje językowe osób zatrudnionych w sektorze usług medycznych. Jest on przeznaczony dla tych, którzy chcą wykonywać swój zawód w środowisku anglojęzycznym.
 • General English FCE – First Certificate in English

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Fizjoterapia jest ściśle i nieodłącznie powiązana z medycyną, zwłaszcza obecnie w dobie pandemii COVID 19, dlatego dalszy rozwój ścieżki zawodowej jest możliwy w następujących dziedzinach:

 • fizjoterapii w kardiologii i pulmonologii, oraz pozostałych chorobach narządów wewnętrznych
 • fizjoterapii narządu ruchu
 • fizjoterapia w chorobach układu nerwowego
 • fizjoterapii w pediatrii i w wieku rozwojowym
 • fizjoterapii w sporcie, w odnowie biologicznej i masażu leczniczym
 • terapii manualnej

Absolwent kierunku może również podnosić swoje kompetencje zawodowe w ramach specjalizacji w dziedzinie Fizjoterapii.

PERSPEKTYWY PRACY PO FIZJOTERAPII

Po zakończeniu edukacji student może podjąć zatrudnienie w zawodzie fizjoterapeuty w placówkach o różnym profilu świadczeń m.in.: w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (szpitale, specjalistyczne przychodnie, poradnie i gabinety rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, ośrodki i sanatoria), ośrodkach dla osób z niepełnosprawnościami, klubach sportowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, jednostkach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, a także w gabinetach odnowy biologicznej, hotelach, fitness-klubach, szkołach i przedszkolach ale również domach opieki społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach.

BAZA DYDAKTYCZNA

Uczelnia posiada bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz sprzęt wykorzystywany w zawodzie fizjoterapeuty: pracownie podstaw fizjoterapii (pracownie: medycyny fizykalnej, hydroterapii, kinezyterapii, masażu); pracownie fizjoterapii kliniczne (pracownia integracji sensorycznej); pracownie biomedycznych podstaw fizjoterapii (pracownie: ratownictwa medycznego z salą rehabilitacji medycznej, fizjologii, anatomii funkcjonalnej).

Laboratoria i sale