STUDIA STACJONARNE
3 – letnie licencjackie (6 sem.)

Opis kierunku

Program studiów na kierunku POŁOŻNICTWO na studiach I stopnia jest zgodny ze standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu położnej opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Nauki podstawowe: anatomia, fizjologia, patologia, embriologia i genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia

Nauki społeczne i humanistyczne: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski.

Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: podstawy opieki położniczej, etyka zawodu położnej, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy położnej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy lub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej.

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: techniki położnicze i prowadzenie porodu, położnictwo i opieka położnicza, ginekologia i opieka ginekologiczna, neonatologia i opieka neonatologiczna, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne, chirurgia, psychiatria, anestezjologia i stany zagrożenia życia, rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w położnictwie.

FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Wykłady, seminaria i ćwiczenia będą prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną profesorów, doktorów i magistrów położnictwa na salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Zajęcia praktyczne będą odbywać się w warunkach symulowanych i w oparciu o infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia. Praktyki zawodowe będą odbywać się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawrze umowy lub porozumienia.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe będą prowadzone w szczególności w: salach porodowych, oddziałach: położniczych, noworodkowych, patologii ciąży, ginekologicznych, onkologii ginekologicznej lub ginekologii onkologicznej, pediatrycznych (niemowlęcych, patologii noworodka), internistycznych, chirurgicznych oraz intensywnej terapii, w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (położnej podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), specjalistycznych ambulatoriach (poradniach ginekologicznych i ginekologiczno-położniczych); szkołach rodzenia oraz poradniach laktacyjnych.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU 

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w uczelniach medycznych.

PERSPEKTYWY PRACY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Główne miejsca pracy położnej to: szpitale, publiczne i prywatne zakłady opieki zdrowotnej, szkoły rodzenia oraz poradnie laktacyjne. Absolwenci kierunku położnictwo będą przygotowani do pracy w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Laboratoria i sale