STUDIA STACJONARNE
3 – letnie licencjackie (6 semestrów)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA
>> 
kliknij  <<

Opis kierunku

Studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO w PWSZ Gniezno prowadzone są już od 2009 roku. Aktualnie prowadzone są tylko i wyłącznie w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia te przygotowują do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad chorym i jego najbliższymi. Ponadto uczą prowadzenia profilaktyki i promocji zdrowia wśród społeczeństwa.

Absolwent Pielęgniarstwa, uzyskuje kwalifikacje zawodowe zgodne z standardem kształcenia MNiSW (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu. Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ Gniezno, kończą studia z tytułem licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia).

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH obejmuje kształcenie przedmiotowe w zakresie:

 • nauk podstawowych – tj.: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia
 • nauk społecznych – tj.: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski
 • nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej – tj.: podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy lub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej
 • nauki w zakresie opieki specjalistycznej – tj.: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Zajęcia praktyczne odbywają się warunkach symulowanych i w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia. Są to: oddziały internistyczne, geriatryczne, chirurgiczne, pediatryczne, neurologiczne, psychiatryczne, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, oddziały położnicze, ginekologiczne i noworodkowe, a także gabinety podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) oraz żłobki i hospicja.

Studenci kierunku Pielęgniarstwo, mogą również skorzystać z praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ i wyjechać do uczelni partnerskiej w Portugalii – Nursing School of Coimbra w Portugalii oraz realizować praktyki zawodowe na Malcie za pośrednictwem Organizacji Paragon Europe.

DODATKOWE CERTYFIKOWANE KURSY I SZKOLENIA

Dla studentów ostatniego roku studiów – przygotowaliśmy propozycje dodatkowych kursów i szkoleń, podnoszących kompetencje zawodowe oraz zwiększające atrakcyjność kandydatów na rynku pracy. Tym samym wraz z dyplomem ukończenia studiów w PWSZ Gniezno, studenci mają możliwość, pod pewnymi warunkami ustalanymi każdorazowo z Uczelnią, otrzymania certyfikatów potwierdzających ich nowe umiejętności.

Oferta dodatkowych kursów i szkoleń:

 • Kurs „Poradnictwo zdrowotno – żywieniowe” – po ukończonym kursie i zdanym egzaminie, student uzyskuje tytuł doradcy zdrowotno – żywieniowego.
 • Język angielski OET – test, który sprawdza kompetencje językowe osób zatrudnionych w sektorze usług medycznych. Jest on przeznaczony dla tych, którzy chcą wykonywać swój zawód w środowisku anglojęzycznym.
 • General English FCE – First Certificate in English

PERSPEKTYWY PRACY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW Z PIELĘGNIARSTWA

Główne miejsca pracy pielęgniarki to: szpitale, publiczne i prywatne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, domy opieki społecznej, ośrodki opieki paliatywno – hospicyjnej, jednostki systemu ratownictwa medycznego, sanatoria. Absolwenci kierunku Pielęgniarstwa są również przygotowani do pracy w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Wykłady, seminaria i ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną profesorów, doktorów i magistrów pielęgniarstwa. Odbywają się one na salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Uczelnia kładzie szczególny nacisk na praktyczny aspekt procesu kształcenia, dlatego większość zajęć odbywa się w formie ćwiczeń. Ćwiczenia to forma zajęć prowadzonych w specjalistycznych i nowoczesnych pracowniach umiejętności pielęgniarskich oraz laboratoriach: mikrobiologicznych, biochemicznych i biofizycznych. Zajęcia te studenci Pielęgniarstwa, realizują w kilkuosobowych grupach, nabywając jednocześnie umiejętności pracy zespołowej. Poznają zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, opiekuńczych, leczniczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych.

Większość zajęć dydaktycznych realizowanych jest w Kampusie Uczelni przy ulicy Wrzesińskiej 43-55; w budynku nr 3, gdzie swoją siedzibę ma Instytut Nauk o Zdrowiu, w którym znajdują się specjalistyczne pracownie i sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny:

 • pracownia ratownictwa medycznego (OIOM) z salą reanimacji
 • pracownia fizjologii
 • pracownia anatomii funkcjonalnej
 • pracownie umiejętności pielęgniarskich
 • pracownia fizykoterapii
 • pracownia hydroterapii wraz łazienką do ćwiczeń pielęgnacji osób niepełnosprawnych
 • pracownia kinezyterapii
 • pracownia badań fizykalnych
 • blok operacyjny z salą pooperacyjną

Ponadto Instytut posiada wiele fantomów do nauki i doskonalenia specjalistycznych czynności pielęgniarskich. W 2012 r. zakupiono nowoczesny fantom symultaniczny, przy użyciu którego można diagnozować patologiczne symptomy chorobowe oraz dostosowywać do nich metody leczniczo – pielęgnacyjne.

Laboratoria i sale