STUDIA STACJONARNE
3,5 -letnie inżynierskie (7 semestrów)

NOWOŚĆSTUDIA DUALNE
(studiujesz i pracujesz)

Specjalności

  • materiały polimerowe
  • chemia kosmetyczna

Opis kierunku

Technologia chemiczna (TCh) to dyscyplina wywodząca się z nauk technicznych i chemicznych, która zajmuje się przekształcaniem produktów tj.: nawozy sztuczne, tworzywa polimerowe, kosmetyki, barwniki, detergenty czy surowce wtórne. Studenci technologii chemicznej zdobywają kompetencje na temat podstawowych problemów ochrony środowiska oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Poznają surowce i materiały stosowane w technologii chemicznej, surowce poużytkowe, materiały polimerowe, metaliczne i ceramiczne oraz tworzywa sztuczne.

Doświadczenie zawodowe na studiach z technologii chemicznej, studenci pogłębiają podczas dwóch 6-cio tygodniowych praktyk zawodowych, które odbywają m.in. w takich przedsiębiorstwach jak: Sinevia, Trepko, Velux, Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie (PWiK) .

Technologia chemiczna, to kierunek, którego absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Dlaczego technologia chemiczna to kierunek przyszłości?

  • Rozwój nowoczesnego rolnictwa nastawionego na wzrost wydajności i jakości produkowanej żywności, powoduje – wzrost zapotrzebowania na agrochemikalia, substancje zabezpieczające żywność, półprodukty farmaceutyczne itp.
  • Szybki rozwój branży energetycznej oraz wzrost świadomości dot. racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi – powoduje wzrost zapotrzebowania na bardziej przyjazne środowisku paliwa ciekłe i gazowe; wykorzystywanie alternatywnych nośników energii oraz rozwijanie metod energochemicznej przeróbki węgla w energię elektryczną, paliwa ciekłe i gazowe oraz chemikalia.
  • Rozwój materiałów i półfabrykatów wykorzystywanych zarówno w nowoczesnych technologiach jak i w materiałach codziennego użytku – powoduje wzrost zapotrzebowania na tworzywa konstrukcyjne, nanomateriały nieorganiczne, polimerowe i włókna syntetyczne.

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU

  • Dla specjalności chemia kosmetyczna: analiza matematyczna; chemia ogólna i nieorganiczna; fizyka; grafika inżynierska; podstawy prawa/prawo kosmetyczne; chemia wody, ścieków, odpadów; inżynieria i aparatura bioprocesowa; technologie biochemiczne/biologia środowiska z elementami mikrobiologii sanitarnej; informatyka/bioinformatyka; technologia chemiczna nieorganiczna; chemia fizyczna; elektrotechnika i elektronika; termodynamika techniczna i chemiczna; chemia analityczna; podstawy materiałów polimerowych; analiza instrumentalna; chemia surowców kosmetycznych; walidacjia metod analitycznych/metody statystyczne; automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych; technologia chemiczna organiczna; technologia wytwarzania preparatów kosmetycznych; technologie neutralizacji i odzysku odpadów przemysłowych; receptura kosmetyczna; bezpieczeństwo techniczne; zarządzanie jakością i produktami chemicznymi; technologia produkcji perfumów i olejków; inżynieria chemiczna/inżynieria procesowa; projekt technologiczny; analityka surowców kosmetycznych; produkty naturalne w kosmetyce; biochemia/technologiczne zastosowanie enzymów; chemia substancji barwiących/technologia substancji barwiących w kosmetologii; ochrona własności intelektualnej.

 

  • Dla specjalności technologia polimerów: chemia organiczna; chemia wody, ścieków, odpadów/inżynieria i aparatura bioprocesowa; elementy prawa/prawo ochrony środowiska; fizyka; podstawy materiałów polimerowych; technologie biochemiczne/biologia środowiska z elementami mikrobiologii sanitarnej; chemia analityczna; analiza instrumentalna; technologia polimerów/chemia polimerów; walidacja metod analitycznych/metody statystyczne; maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego; automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych; technologia chemiczna organiczna; podstawy przetwórstwa materiałów polimerowych; technologie neutralizacji i odzysku odpadów przemysłowych; bezpieczeństwo techniczne; zarządzanie jakością i produktami chemicznymi; recykling polimerów; inżynieria chemiczna/inżynieria procesowa; projekt technologiczny; polimery biodegradowalne i biorozkładalne; kompozyty i tworzywa specjalne; biochemia/technologiczne zastosowanie enzymów; chemia substancji barwiących/technologia substancji barwiących dla polimerów.

DODATKOWE CERTYFIKOWANE KURSY I SZKOLENIA

Dla studentów ostatniego roku studiów – przygotowaliśmy propozycje dodatkowych kursów i szkoleń, podnoszących kompetencje zawodowe oraz zwiększające atrakcyjność kandydatów na rynku pracy. Tym samym wraz z dyplomem ukończenia studiów w PWSZ Gniezno, studenci mają możliwość, pod pewnymi warunkami ustalanymi każdorazowo z Uczelnią, otrzymania certyfikatów potwierdzających ich nowe umiejętności.

Oferta dodatkowych kursów i szkoleń:

  • Kurs Business English BEC – Business English Certificate (B2 Business Vantage)
  • Linguaskill – wielopoziomowy, adaptacyjny, modułowy test online oceniający kompetencje językowe. Dostępny w dwóch wersjach: Linguaskill General i Linguaskill Business. Test Linguaskill ocenia znajomość języka angielskiego w skali od A1 do C1 lub powyżej według skali CEFR.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w innych uczelniach, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

PERSPEKTYWY PRACY PO TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Absolwenci technologii chemicznej znajdują zatrudnienie w przemyśle produkującym wszelkiego rodzaju wyroby chemiczne, w laboratoriach, instytutach badawczych czy zakładach farmaceutycznych. Praca technologa chemicznego polega na przeprowadzaniu badań i doświadczeń. Wiąże się z wieloma godzinami spędzanymi w laboratoriach i na halach produkcyjnych.

Absolwenci tego kierunku pracują w: przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń dla realizacji procesów technologicznych. W zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii. W laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych, w jednostkach administracji państwowej, w szkolnictwie i instytutach naukowo – badawczych.

ZAROBKI ABSOLWENTÓW

Miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku – technolog produkcji wynosi 4 200 zł brutto. Co drugi technolog produkcji, otrzymuje pensję w granicach od 3 000 do 3 500 zł netto.

źródło: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-technolog-produkcji

Laboratoria i sale

Kwadrans z PWSZ – live