Zasady rekrutacji na studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie

1. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego, uwzględniającego wyniki kandydata uzyskane na egzaminie dojrzałości.

2. Wyniki te przeliczane są na punkty, według wzoru i metod, które publikujemy poniżej. Na podstawie uzyskanych punktów, Komisja Rekrutacyjna przygotowuje listę rankingową. Kandydaci na studia zostają przyjęci według kolejności uzyskanej na liście rankingowej, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć na dany kierunek studiów.

Uwaga! Rekrutacja prowadzona jest na dany kierunek studiów – nie na daną specjalność. Wyboru specjalności studenci PWSZ Gniezno dokonują na dalszym etapie kształcenia i są one uruchomione, w zależności od  zainteresowania przez określoną ilość studentów.

 

Metody obliczania punktów rankingowych na studiach inżynierskich, licencjackich i jednolitych magisterskich

Wzór do przeliczenia wyników uzyskanych na maturach krajowych i maturze międzynarodowej na punkty rankingowe w PWSZ Gniezno

Lp = J + mP

Lp – liczba punktów rankingowych
J – punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z języka polskiego z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
P – punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z przedmiotu wybranego przez kandydata na egzaminie maturalnym
m – współczynnik uwzględniający zdawanie matury na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym:

 • dla poziomu podstawowego m = 1
 • dla poziomu rozszerzonego m = 1,5

W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot lub zdawał przedmioty na różnych poziomach – Komisja Rekrutacyjna wybiera jeden wynik korzystniejszy dla kandydata. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę na poszczególnych kierunkach studiów publikujemy poniżej. Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym, nie jest wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).

Tab. 1 – Wykaz przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym / egzaminie dojrzałości (wartość „P” we wzorze)

KIERUNEK STUDIÓW

RODZAJ STUDIÓW

PRZEDMIOTY ZDAWANE NA EGZAMINIE MATURALNYM
/ EGZAMINIE DOJRZAŁOŚCI

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

studia inżynierskie
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
 • chemia
 • geografia
 • historia
 • WOS

INFORMATYKA

studia inżynierskie
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
 • chemia
 • geografia

TRANSPORT

studia inżynierskie
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
 • geografia

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia inżynierskie
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
 • chemia
 • geografia
 • historia
 • WOS

PIELĘGNIARSTWO

studia licencjackie
 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • geografia
 • historia
 • WOS

POŁOŻNICTWO *

studia licencjackie
 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • geografia
 • historia
 • WOS

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia licencjackie
 • matematyka
 • informatyka
 • geografia
 • historia
 • filozofia
 • WOS

PRAWO W BIZNESIE

studia licencjackie
 • historia
 • WOS
 • geografia
 • matematyka
 • j. obcy

FIZJOTERAPIA

jednolite studia magisterskie
 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • geografia
 • historia
 • WOS

* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu pozytywnej opinii KRASzPiP oraz pozwolenia Ministra Edukacji i Nauki

Obliczenie punktów dla absolwentów ze „starą maturą” lub „nową maturą 2002”


Lp = J + mP

Lp – liczba punktów rankingowych
J – punkty odpowiadające najwyższej ocenie z języka polskiego z egzaminu dojrzałości
P – punkty odpowiadające najwyższej ocenie z przedmiotu wybranego przez kandydata na egzaminie dojrzałości – współczynnik m = 1,5

W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot – Komisja Rekrutacyjna wybiera jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw na dany kierunek studiów, podano w tabeli powyżej. Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości nie jest wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).

Obliczanie punktów dla absolwentów z dyplomem Matury Międzynarodowej

Punkty oblicza się na podstawie tłumaczenia dyplomu (przez tłumacza przysięgłego) na język polski.

Lp = J + mP

Lp – liczba punktów rankingowych
J – punkty odpowiadające najwyższej ocenie z języka polskiego z egzaminu maturalnego
P – punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z przedmiotu wybranego przez kandydata na egzaminie maturalnym, odpowiednio dla:

 • poziomu podstawowego (SL) – współczynnik m = 1
 • poziomu rozszerzonego (HL) – współczynnik m = 1,5

W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot lub przedmioty na różnych poziomach – Komisja Rekrutacyjna wybiera jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę na poszczególnych kierunkach studiów – podano w tabeli powyżej. Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym nie jest wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).


Tab. 2. – Sposób przeliczania wyników ze świadectwa dojrzałości na punkty w PWSZ

NOWA MATURA STARA MATURA / NOWA MATURA 2002 MATURA MIĘDZYNARODOWA
% punkty oceny punkty oceny punkty
1 10
2 20
min. 30 % 30 dopuszczający (2) 30 3 30
31 – 50 % 1% = 1 pkt. dostateczny (3) 40 4 40
51 – 70 % 1% = 1 pkt. dobry (4) 60 5 60
71 – 85 % 1% = 1 pkt. bardzo dobry (5) 80 6 80
86 – 100 % 1% = 1 pkt. celujący (6) 100 7 100

Tab. 2a. – Sposób przeliczania wyników ze świadectwa dojrzałości na punkty w przypadku skali czterostopniowej

STARA MATURA
oceny punkty
dostateczny (3) 40
dobry (4) 75
bardzo dobry (5) 100

Finaliści olimpiad ogólnopolskich

Odrębnym trybem przyjmowani są finaliści olimpiad ogólnopolskich wyszczególnionych w tabeli poniżej. Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez organizatora olimpiady oraz uzyskanie na świadectwie dojrzałości, oceny co najmniej dostatecznej lub minimum 40 punktów z przedmiotów wymienionych w tabeli 1.

Tab. 3. – Wykaz ogólnopolskich olimpiad, dających pierwszeństwo w przyjęciu na studia na poszczególne kierunki studiów

Lp.  KIERUNEK STUDIÓW NAZWA OLIMPIADY
1. ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Informatyczna, Wiedzy Technicznej, Historyczna, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Olimpiady: Filozoficzna, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Historyczna
3. FIZJOTERAPIA Olimpiady: Biologiczna, Chemiczna, Matematyczna, Fizyczna
4. INFORMATYKA Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Informatyczna, Wiedzy Technicznej
5. TRANSPORT Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Geograficzna, Wiedzy Technicznej
6. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Technicznej
7. PIELĘGNIARSTWO Olimpiady: Biologiczna, Chemiczna, Matematyczna, Fizyczna
8. POŁOŻNICTWO* Olimpiady: Biologiczna, Chemiczna, Matematyczna, Fizyczna
9. PRAWO W BIZNESIE OlimpiadY: Wiedzy o Prawie, Wiedzy o Społeczeństwie, Historyczna

* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu pozytywnej opinii KRASzPiP oraz pozwolenia Ministra Edukacji i Nauki

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców

Studia dla cudzoziemców prowadzone są w języku polskim. Istnieje możliwość studiowania na prawach obowiązujących obywateli polskich (nieodpłatnie) lub na innych zasadach (odpłatnie), co określa ustawa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), art. 324 i 323.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2021/2022 trwa do 30 października 2021 roku.

Oferta studiów dla cudzoziemców

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA – studia inżynierskie (tryb stacjonarny)
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia licencjackie (tryb stacjonarny)

Instytut Nauk Technicznych
INFORMATYKA – studia inżynierskie (tryb stacjonarny i niestacjonarny)
TRANSPORT – studia inżynierskie (tryb stacjonarny i niestacjonarny)
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia inżynierskie (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

Instytut Nauk o Zdrowiu
PIELĘGNIARSTWO – studia licencjackie (tryb stacjonarny)
FIZJOTERAPIA – jednolite studia magisterskie (tryb stacjonarny)

PRAWO W BIZNESIE

* Kierunek w przygotowaniu
POŁOŻNICTWO*

Studia w trybie niestacjonarnym zostaną uruchomione przy minimum 15 osobach przyjętych na kierunek. Opłata rekrutacyjna, w przypadku ewentualnego nieuruchomienia kierunku, nie podlega zwrotowi.

 

Rekrutacja dla cudzoziemców krok po kroku

 1. Zapoznaj się z terminarzem rekrutacji na studia.
 2. Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów.
 3. Przeczytaj, czy Twoje świadectwo powinno być legalizowane czy opatrzone apostille.
 4. Wypełnij formularz rekrutacyjny w systemie IRK.
 5. Sprawdź dokumenty określające zasady rekrutacji.

 

Pozostańmy w kontakcie:
Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich
mgr Beata Sander
email: b.sander@pwsz-gniezno.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji PWSZ Gniezno
Gniezno, ul. Wrzesińska 43-55, bud. nr 4, pok. 203 (II piętro)
tel. (61) 425 – 72 – 84 wew. 233
email: rekrutacja@pwsz-gniezno.edu.pl