Zasady rekrutacji na studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie

1. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego, uwzględniającego wyniki kandydata uzyskane na egzaminie dojrzałości.

2. Wyniki te przeliczane są na punkty, według wzoru i metod, które publikujemy poniżej. Na podstawie uzyskanych punktów, Komisja Rekrutacyjna przygotowuje listę rankingową. Kandydaci na studia zostają przyjęci według kolejności uzyskanej na liście rankingowej, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć na dany kierunek studiów.

Uwaga! Rekrutacja prowadzona jest na dany kierunek studiów – nie na daną specjalność. Wyboru specjalności studenci PWSZ Gniezno dokonują na dalszym etapie kształcenia i są one uruchomione, w zależności od  zainteresowania przez określoną ilość studentów.

 

Metody obliczania punktów rankingowych na studiach inżynierskich, licencjackich i jednolitych magisterskich

Wzór do przeliczenia wyników uzyskanych na maturach krajowych i Maturze Międzynarodowej na punkty rankingowe w PWSZ Gniezno

Lp = J + mP

Lp – liczba punktów rankingowych
J – punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z języka polskiego z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
P – punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z przedmiotu wybranego przez kandydata na egzaminie maturalnym
m – współczynnik uwzględniający zdawanie matury na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym:

 • dla poziomu podstawowego m = 1
 • dla poziomu rozszerzonego m = 1,5

W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot lub zdawał przedmioty na różnych poziomach – Komisja Rekrutacyjna wybiera jeden wynik korzystniejszy dla kandydata. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę na poszczególnych kierunkach studiów publikujemy poniżej. Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym, nie jest wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).

Tab. 1 – Wykaz przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym / egzaminie dojrzałości (wartość P we wzorze)

KIERUNEK STUDIÓW PRZEDMIOTY ZDAWANE NA EGZAMINIE MATURALNYM
/ EGZAMINIE DOJRZAŁOŚCI
ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
 • chemia
 • geografia
 • historia
 • WOS
FIZJOTERAPIA
 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • geografia
 • historia
 • WOS
INFORMATYKA
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
 • chemia
 • geografia
PIELĘGNIARSTWO
 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • geografia
 • historia
 • WOS
TRANSPORT
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
 • geografia
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
 • chemia
 • geografia
 • historia
 • WOS

Obliczenie punktów dla absolwentów ze „starą maturą” lub „nową maturą 2002”


Lp = J + mP

Lp – liczba punktów rankingowych
J – punkty odpowiadające najwyższej ocenie z języka polskiego z egzaminu dojrzałości
P – punkty odpowiadające najwyższej ocenie z przedmiotu wybranego przez kandydata na egzaminie dojrzałości – współczynnik m = 1,5

W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot – Komisja Rekrutacyjna wybiera jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw na dany kierunek studiów, podano w tabeli powyżej. Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości nie jest wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).

Obliczanie punktów dla absolwentów z dyplomem Matury Międzynarodowej

Punkty oblicza się na podstawie tłumaczenia dyplomu (przez tłumacza przysięgłego) na język polski.

Lp = J + mP

Lp – liczba punktów rankingowych
J – punkty odpowiadające najwyższej ocenie z języka polskiego z egzaminu maturalnego
P – punkty odpowiadające najwyższemu wynikowi z przedmiotu wybranego przez kandydata na egzaminie maturalnym, odpowiednio dla:

 • poziomu podstawowego (SL) – współczynnik m = 1
 • poziomu rozszerzonego (HL) – współczynnik m = 1,5

W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot lub przedmioty na różnych poziomach – Komisja Rekrutacyjna wybiera jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę na poszczególnych kierunkach studiów – podano w tabeli powyżej. Jeżeli przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym nie jest wyszczególniony w tej tabeli, do wzoru na obliczanie punktów podstawiamy 0 (zero).


Tab. 2. – Sposób przeliczania wyników ze świadectwa dojrzałości na punkty 

NOWA MATURA STARA MATURA / NOWA MATURA 2002 MATURA MIĘDZYNARODOWA
% punkty oceny punkty oceny punkty
1 10
2 20
min. 30 % 30 dopuszczający (2) 30 3 30
31 – 50 % 1% = 1 pkt. dostateczny (3) 40 4 40
51 – 70 % 1% = 1 pkt. dobry (4) 60 5 60
71 – 85 % 1% = 1 pkt. bardzo dobry (5) 80 6 80
86 – 100 % 1% = 1 pkt. celujący (6) 100 7 100

Tab. 2a. – Sposób przeliczania wyników ze świadectwa dojrzałości na punkty w przypadku skali czterostopniowej

STARA MATURA
oceny punkty
dostateczny (3) 40
dobry (4) 75
bardzo dobry (5) 100

Finaliści olimpiad ogólnopolskich

Odrębnym trybem przyjmowani są finaliści olimpiad ogólnopolskich wyszczególnionych w tabeli poniżej. Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez organizatora olimpiady oraz uzyskanie na świadectwie dojrzałości, oceny co najmniej dostatecznej lub minimum 40 punktów z przedmiotów wymienionych w tabeli 1.

Tab. 3. – Wykaz ogólnopolskich olimpiad, dających pierwszeństwo w przyjęciu na studia na poszczególne kierunki studiów

Lp.  KIERUNEK STUDIÓW NAZWA OLIMPIADY
1. ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Informatyczna, Wiedzy Technicznej, Historia, WOS
2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Olimpiady: Filozoficzna, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Historyczna, Informatyczna
3. FIZJOTERAPIA Olimpiady: Biologiczna, Chemiczna, Matematyczna, Fizyczna, Wiedzy Technicznej
4. INFORMATYKA Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Informatyczna, Wiedzy Technicznej, Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
5. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Chemiczna, Geograficzna, Biologiczna, Wiedzy Technicznej, Wiedzy Ekologicznej
6. PIELĘGNIARSTWO Olimpiady: Biologiczna, Chemiczna, Matematyczna, Fizyczna, Wiedzy Technicznej
7. TECHNOLOGIA CHEMICZNA Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Chemiczna, Geograficzna, Biologiczna, Wiedzy Technicznej, Wiedzy Ekologicznej
8. TRANSPORT Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Geograficzna, Wiedzy Technicznej, Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
9. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Olimpiady: Matematyczna, Fizyczna, Informatyczna, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Technicznej

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji na studia

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
dane kontaktowe: tel.: 61 4242942, faks: 61 4242942
e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: iod@pwsz-gniezno.edu.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, § 15 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5. Dane kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia i przechowywane przez okres 50 lat (§ 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie studiów). Kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów będą przechowywane przez 6 miesięcy.
6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu użytkownika.
7. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
9. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
10. Po zakwalifikowaniu się na studia dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu nauczania i związanych z nim innych obowiązków prawnych administratora.


Przyciskiem poniżej, prosimy o potwierdzenie zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji i zapraszamy do internetowej rekrutacji na studia.