Dnia 7 lutego 2020 roku, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, ogłosił wyniki II edycji przedsięwzięcia “Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” – czyli listę uczelni, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami losów zawodowych swoich absolwentów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, znalazła się na 1. miejscu listy rankingowej i już po raz trzeci otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1 MILIONA ZŁOTYCH na doskonalenie jakości procesu kształcenia.


Nazwa projektu – „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” (2020 r.)

Umowa nr MNiSW/2020/236/DIR/DID z dnia 16.04.2020 r.
Podstawa prawna – art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Celem w/w projektu jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia, szczególnie w zakresie rozwoju ich profilu praktycznego, uwzględniającego potrzeby otoczenia społeczno – gospodarczego regionalnych rynków pracy.

Działania w ramach DID skierowane są do wykładowców i studentów na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

Plan realizacji przedsięwzięcia

1. Rozwój infrastruktury dydaktycznej – utworzenie nowych stanowisk w laboratoriach i pracowniach oraz modernizacja i dostosowanie istniejących pracowni i laboratoriów do praktycznej nauki zawodu.

2. Zrealizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń dla studentów, rozwijających ich kompetencje i umiejętności związane z przygotowaniem do wykonywania zawodu.

3. Rozwój kadry dydaktycznej – pozyskanie nowych praktyków, poszerzenie kompetencji dydaktyczno – zawodowych i uprawnień nauczycieli akademickich zasilających kierunki kształcenia praktycznego.

4. Zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania.

5. Zakup pomocy dydaktycznych tzw. „wyprawki dla studentów”.

6. Zorganizowanie interaktywnych wykładów z praktykami, wycieczek szkoleniowo – technicznych, udziału w branżowych imprezach wystawienniczych oraz zrealizowanie kursów i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach naukowo – badawczych, współpracujących z Uczelnia.

7. Podjęcie działań promocyjno – informacyjnych mających na celu rozpropagowanie praktycznych kierunków kształcenia w otoczeniu społeczno – gospodarczym.

Szczegółowe sprawozdanie z w/w działań, zostanie opublikowane w grudniu 2020 r.