STUDIA STACJONARNE
3 -letnie licencjackie (6 semestrów)

Opis kierunku

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Wg piramidy Maslowa, stanowi ono drugą, podstawową potrzebę społeczną i musi być ono zapewnione także przez organy administracji państwowej.

Sytuacje takie jak: rosnące zagrożenie terrorystyczne, ataki cybernetyczne, katastrofy komunikacyjne, budowlane czy ekologiczne, budzą w społeczeństwie niepokój i jednocześnie wzrost zapotrzebowania na specjalistów, którzy potrafią zarządzać w sytuacjach kryzysowych i zadbać o bezpieczeństwo państwa oraz porządku publicznego.

Studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE łączą w sobie wiedzę z zakresu: nauk prawnych, ekonomicznych, społecznych, organizacji i funkcjonowania organów instytucji publicznej oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA DO SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA?

ETAP I – to złożenie kompletu dokumentów (podanie, kwestionariusz osobowy, dyplomy, świadectwa pracy, zaświadczenia o niekaralności itp.) oraz rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydata.

ETAP II – rozpoczyna się testem wiedzy, następnie przeprowadzane są badania psychologiczne oraz test sprawności fizycznej. Dalej kandydat do SOP „prześwietlany” jest we wszelkiego rodzaju rejestrach, ewidencjach i kartotekach (uwaga na to, co publikujesz w mediach społecznościowych!). Następnie komisja lekarska ocenia zdolności fizyczne i psychiczne kandydatów. I w końcu wyniki badań psychofizycznych dopełniają reszty.

UWAGA! Kandydat do SOP może zostać również poddany badaniu na zawartość w organizmie środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji.

Na podstawie w/w informacji i zebranej dokumentacji, Komisja podejmuje decyzję o możliwości przyjęcia do służby w Służbie Ochrony Państwa.

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA TYM KIERUNKU

podstawy prawa międzynarodowego; podstawy prawne bezpieczeństwa; terroryzm międzynarodowy; współczesne systemy polityczne i międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa; technologia informacyjna; organizacja i funkcjonowanie ratownictwa; struktura i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego, kancelarie tajne i prowadzenie dokumentacji niejawnej; klęski żywiołowe i awarie techniczne; skażenia chemiczne w katastrofach komunikacyjnych; bezpieczeństwo informacji; obrona cywilna i terytorialna; bezpieczeństwo imprez masowych; logistyka w sytuacjach kryzysowych; zarządzanie kryzysowe w korporacjach międzynarodowych; straż graniczna; służba celna; kryminalistyka i kryminologia; PR i relacje z mediami w sytuacjach kryzysowych; zachowanie jednostki w sytuacjach ekstremalnych; systemy zarządzania kryzysowego w NATO i UE; negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych; bezpieczeństwo ekologiczne; bezpieczeństwo energetyczne; cyberterroryzm.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie), studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

PERSPEKTYWY PRACY PO BEZPIECZEŃSTWIE WEWNĘTRZNYM

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mogą pracować w: instytucjach administracji państwowej, gdzie będą opowiadać za monitorowanie potencjalnych zagrożeń bądź zarządzać zespołami ds. sytuacji kryzysowych tj.: klęski żywiołowe. Zatrudnienie znajdą również w Centrach Powiadamiania Ratunkowego, na stanowiskach koordynatorów medycznych; w służbach rządowych oraz samorządowych realizujących zadania obronne. Mogą realizować się również na stanowiskach ekspertów bądź doradców w służbach mundurowych, w strukturach MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości; w instytucjach społecznych jako mediatorzy i negocjatorzy, a także jako doradcy np. ds. uchodźców. Ich umiejętności sprawiają, że przygotowani są również do kierowania jednostkami z zakresu ochrony i prewencji.

ZAROBKI ABSOLWENTÓW

Wynagrodzenie specjalistów ds. bezpieczeństwa wewnętrznego zależą od takich czynników jak: staż pracy, wykształcenie, wielkość firmy, umiejętności dodatkowe (znajomość języków obcych, technologii informacyjnych) oraz od sektora (publiczny/prywatny/organizacja pozarządowa), w którym owy specjalista pracuje.

Dla przykładu miesięczne wynagrodzenie specjalisty ds. bezpieczeństwa stricte informatycznego w sektorze prywatnym może oscylować wokół 5900 – 12.000 zł brutto. Średnie początkowe wynagrodzenie specjalisty ds. zarządzania kryzysowego wynosi 3460 zł brutto.

źródło: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-specjalista-zarzadzania-kryzysowego